آزمون ادبیات فارسی 3 – کبوتر طوقدار 72تست

متوسطه دوم

آزمون ادبیات فارسی 3 – درس 14 و 15

1) معنی درست « متصیّد . نَزِه . اختلاف . متواتر » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟
1- شکارگاه . خوش آب و هوا . رفت و آمد . پی در پی 2- شکار . باصفا . دشمنی . همیشه
3- شکارگاه . وسیع . تداخل . پی در پی 4- شکار . آب صاف . دشمنی . پراکنده

2) در کدام گزینه ،‌ دو کلمه با هم مترادف نیستند ؟
1- نومید و خایب 2- دها و هوشمندی 3- وقیعت و متانت 4- اهمال و فروگذاشتن

3) معنی « جال . مطاوعه . گرازان . استخلاص . گَشن » به ترتیب چیست ؟
1- لباس پشمی . اطاعت کننده . شادمان و خندان . رها شدن . بلند
2- دام . مایل و مشتاق . داد و فریاد زنان . رهایی . بی برگ
3- دام برای پرندگان . اطاعت . جلوه کنان و نازان . رهایی خواستن . انبوه
4- دام . فرمانبرداری . ترسان و لرزان . خلاص شدن . بلند

4) « موالات » و « ثقت » در عبارت « … و سیرت ستوده در موالات تو صافی تر گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید . » یعنی :
1- باطن . نظر 2- دوستی . اعتماد 3- ضمیر . باور 4- خصلت . یاری

5) ‌معنی کدام گزینه در مقابل آن غلط نوشته شده است ؟
1- معونت :‌ دشمنی 2- ارباب مودّت : دوستان
3- مظاهرت : یاری 4- سیادت : سروری

6) معنی درست « مرغزار . ریاحین . مجادله . همگنان . صواب » چیست ؟
1- چمنزار . گیاهان خوشبو . ستیزه . همگی . درست
2- دشت . ریحان ها . بحث و مناظره . هم نوعان . خوب
3- صحرا . گل ها . دشمنی . بدان . پاداش
4- جای پرندگان . گیاهان خوشبو . جدل و بحث . همه . راست

7) معنی درست همه ی کلمات « ستیزه روی . راه تافتن . ورطه . تکلف کردن . طاعنان . ارباب مودت » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟
1- خشمگین . قطع طریق . مهلکه . ضامن شدن . بی وفایان . دوست داران
2- زشت . مسیر را ادامه دادن . هلاکت . کفیل شدن . طعنه زنندگان . جوانمردان
3- بی شرم و لجوج . تغییر مسیر . گرداب . عهده دار شدن . سرزنش کنندگان . دوستان
4- دشمن . عصبانی شدن . منجلاب . بر خود سختی نهادن . پیروان . صاحبان دوستی

8) معنی درست « عقده . تک . سخت کمان . زی . فروکاست » در کدام گزینه آمده است ؟
1- گره . ته . تیرانداز . به طرف . فرود آورد 2- بغض . عمق . کمان راست . پوشش . فروکش کرد
3- دام . آغوش . مبارز . سوی ِ . پایین انداخت 4- پیچیدگی و دشواری . دویدن . جسور . ره کمان . ساقط کرد

9) زمان و نوع فعل « گذاشتندی » در جمله « در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی » چیست ؟
1- ماضی ساده 2- مضارع اخباری 3- ماضی مستمر 4- ماضی استمراری

10) کدام گزینه درباره ی کتاب کلیله و دمنه نادرست است ؟
1- نصرالله منشی آن را از عربی به فارسی دری ترجمه کرد .
2- به زبان تمثیل و درقالب داستان بیان می شود .
3- جزء ادبیات تعلیمی است که دربردارنده ی آیات و روایات و اشعار فارسی و عربی و نکته های اخلاقی و اجتماعی است .
4- ابن مقفع این کتاب را از زبان سانسکریت به عربی ترجمه کرد .

11) در کدام بیت آرایه ی جناس نیست ؟
آ- بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز می بینم اگر ذره ای اندر تک دریاست
ب- زاغی از آنجا که فراغی گزید رخت خود از باغ به راغی کشید
ج- تیزرو و تیزدو و تیزگام خوش روش و خوش پرش و خوش خرام
د- ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیری ز قضای بد بگشاد بر او راست

12) در بیت « درفشان لاله در وی چون چراغی / ولیک از دود او بر جانش داغی » کدام آرایه وجود ندارد ؟
1- متناقض نما 2- استعاره 3- تشبیه 4- تشخیص

13) معنی مقابل کدام گزینه نادرست است ؟
آ- اختلاف صیادان آنجا متواتر = رفت و آمد شکارچیان زیاد بود .
ب- جال باز کشید = رخت خود را برداشت .
ج- بسیار منی کرد = تکبر ورزید .
د- زه آب دیدگان بگشاد = بر رخسار جوی ها براند .

14) مفهوم کدام عبارت با بقیه ارتباط کمتری دارد ؟
آ- نخست از آن ِ یاران بگشای .
ب- در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی .
ج- باید که همگنان استخلاص یاران را مهمتر از تخلص خود شمارد .
د- ابتدا از بریدن بند اصحاب اولی تر .

15)‌ در عبارت زیر همه ی آرایه ها به جز آرایه ی ……. وجود دارد ؟
« آن موش را زبرا نام بود ؛ با خرد بسیار و دهای تمام ؛ گرم و سرد روزگار دیده »
1- حس آمیزی 2- حسن تعلیل 3- کنایه 4- تضاد

16) آرایه ی مقابل کدام گزینه نادرست است ؟
1- امروز همه روی جهان زیر پر ماست : اغراق
2- بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاست : استعاره
3- وان گاه پر خویش گشاد از چپ و از راست : تضاد
4- می بینم اگر ذره ای اندر تک دریاست : جناس

17) در کدام گزینه دو آرایه ی مجاز به کار رفته است ؟
1- وز ابر مر او را به سوی خاک فروکاست 2- بر خاک بیفتاد و بغلتید چو ماهی
3- این تیزی و تندی و پریدن ز کجا خاست 4- زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید

18) در کدام بیت جناس و کنایه وجود ندارد ؟
1- زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید / گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست
2- گفتا عجب است این که ز چوبی و ز آهن / این تیزی و تندی و پریدن ز کجا خاست
3- ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی / تیری ز قضای بد بگشاد بر او راست
4- بر خاک بیفتاد و بغلتید چو ماهی / وانگاه پر خویش گشاد از چپ و از راست

19) از عبارت « از عکس ریاحین او ، پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی . » کدام مفهوم استنباط
می شود ؟
1- زیبایی خیره کننده ی آن شکارگاه 2- جاری بودن آب شفاف در آن سبزه زار
3- زیبایی دم طاووس در برابر پر زاغ 4- زشت بودن پر زاغ در برابر زیبایی طاووس

20) « اختلاف صیادان در آن جا متواتر » یعنی :
1- صیادان پیوسته با یکدیگر اختلاف داشتند . 2- صیادان بسیاری در آن جا بر سر شکار می جنگیدند .
3- شکارچیان پی در پی در آنجا رفت و آمد داشتند . 4- شکارچیان بسیاری در آن جا با یکدیگر رقابت می کردند .

21) مفهوم عبارت « ساعتی ببود » به کدام گزینه نزدیکتر است ؟
1- مدتی گذشت ؛ مدتی منتظر ماند . 2- لحظه ای و گذرا بود .
3- یک ساعتی می شد . 4- مقرراتی و وظیفه شناس بود .

22) مفهوم « در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی » چیست ؟
1- حال و روز کبوتران فقط اطاعت و فرمانبرداری از مطوقه شده بود .
2- کبوتران در اطاعت و فرمانبرداری از رئیس خود ، عمر را سپری می کردند .
3- در اطاعت و پیروی از او روز و شب را به بیهودگی می گذراندند .
4- کبوتران اجرای فرمان های رئیس خود را به آینده موکول می کردند .

23) معنی مقابل کدام گزینه نادرست است ؟
1- به تک ایستاد : سریع بر جای خویش ایستاد .
2- سر خویش گرفت : راه خود را در پیش گرفت .
3- من از مثل این واقعه ایمن نتوانم بود : من نیز ممکن است به چنین حادثه ای گرفتار شوم .
4- زه آب دیدگان بگشاد : شروع به گریستن کرد .

24) مفهوم مقابل و متضاد « چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهم تر از تخلص خود شناسند » در کدام گزینه آمده است ؟
1- کبوتران را فرمود که فرود آیید . 2- ایشان را از آن روی بر من حقی واجب شده است .
3- هر یک خود را می کوشید . 4- کبوتران اشارات او را امام ساختند .

25) در کدام گزینه به اتحاد و همدلی اشاره نشده است ؟
1- دام برکندند و سر خویش گرفت و صیاد در پی ایشان ایستاد .
2- مرا نیز از عهده ی لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا باید رسانید .
3- و نیز در هنگام بلا شرکت بوده است ، در وقت فراغ موافقت اولی تر .
4- جمله به طریق تعاون قوتی کنید تا دام برگیریم .

26) توصیه ی اصلی عبارت « از تجارب برای دفع حوادث سلاح ها توان ساخت . » چیست ؟
1- مقابله با دشمن 2- کسب تجربه و آینده نگری 3- ساختن سلاح 4- دفع حوادث

27)‌ « حب ذات » ( خویشتن دوستی ) از کدام گزینه دریافت می شود ؟
1- مرا قضای آسمانی در این ورطه کشید . 2- مگر تو را به نفس خویش حاجت نمی باشد ؟
3- مرا بدین ملامت نباید کرد . 4- چون من بسته باشم ، اهمال جانب من جایز نشمری .

28) « همگنان استخلاص یاران را مهم تر از تخلّص خود شناسند . » چه توصیه ای را در بر دارد ؟
1- اتحاد 2- ایثار و از خود گذشتگی 3- شهامت 4- همّت و تلاش

29) « تیمار آن [ گریزگاه ] فراخور حکمت و برحسب مصلحت بداشته » یعنی :
1- چنان که دانش و مصلحت اقتضا می کرد ، از گریزگاه و لانه ی خود مراقبت به عمل می آورد .
2- سعی می کرد آن گریزگاه را شایسته ی عقل و مصلحت تغییر دهد تا در امان بماند .
3- مصلحت و عقل حکم می کرد که آن گریزگاه و لانه را رها کند تا جانش را نجات دهد .
4- دانش و عقل اقتضا می کرد که همیشه در آن گریزگاه منتظر و مراقب دشمن باشد .

30) عبارت « مرا نیز از عهده ی لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید . » در مورد چیست ؟
1- وظیفه ی رئیس و بزرگ قوم در برابر زیردستان
2- وظیفه ی بنده و رعیت در حق بزرگ و مهتر خود
3- از عهده ی انجام کارها برآمدن
4- بیرون رفتن از مقام ریاست و سروری و اظهار بندگی کردن

31)‌ کدام گزینه از عبارت « عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و صورت ستوده در موالات تو صافی تر گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید . » دریافت نمی شود ؟
1- زیاد شدن دوستی و اعتماد یاران 2- خالص تر شدن عقیده ی دوستان در دوستی
3- کسب اخلاق پسندیده 4- رفتار و باطن شایسته ی رئیس و وفاداری و جوانمری او

32) در کدام گزینه تأثیر سرنوشت و تقدیر بر زندگی انسان دیده نمی شود ؟
1- ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی / تیری ز قضای بد بگشاد بر او راست
2- بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید / بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاست
3- زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید / گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست
4- اکنون که مرا کار شد از دست چه تدبیر / تقدیر چنین بود و قضا نیست به دستم

33) معنی کدام گزینه نادرست است ؟
1- جلا :‌ درخشش 2- گسیختن :‌ پاره شدن
3- سروش : فرشته ی غیبی و پیام آور 4- خلود :‌ پاکی

34) معنی کدام واژه نادرست آمده است ؟
1- دشمن کامی :‌ مطابق خواسته و آرزوی دشمن بودن 2- پایمردی : میانجیگری و کمک
3- اوراد : طلسم ها 4- متقارب : نزدیک شونده و همگرا

35)‌ کدام کلمه به معنی « صحرا و بیابان » است ؟
1- مرغزار 2- روضه 3- عرصه 4- راغ

36)‌ معنی کدام واژه نادرست است ؟
1- خطوات : لغزش ها 2- شاهد : زیبارو 3- مکاس : چانه زدن 4- صرّه : کیسه

37) « اهمال »‌و « امهال » در عبارت « اهمال آن بی مزد و منت است و امهال این ، دور از فتوّت » به ترتیب یعنی :
1- کوشش . مهلت دادن 2- فروگذاشتن . به تأخیر انداختن
3- سستی کردن. مهلت گرفتن 4- جدیت در کار . سستی

38) « گفت و گو » در مصراع « تو را که این همه گفت است و گوی بر درمی » یعنی :
1- سخن گفتن 2- چانه زدن 3- بیهوده گویی 4- مناظره

39) در درس « کبوتر طوقدار » به کدام عنصر فرهنگی اشاره نشده است ؟
آ- تعاون و یاری هم ب- گذشت و ایثار ج- تقلید کورکورانه د- فایده ی دوستی

40) عبدالرحمن جامی شاعر و نویسنده ی قرن …… مشهورترین اثر خود یعنی ………… را به تقلید از …………. نوشته است .
1- نهم . بهارستان . گلستان سعدی 2- نهم . هفت اورنگ . بوستان سعدی
3- هشتم . بهارستان . خمسه ی نظامی 4-دهم . بهارستان . کلیله و دمنه

41) « جال باز کشید » یعنی :
1- فرش گسترد 2- دام گسترد 3- دانه پاشید 4- دانه برچید

42) ) آرایه ی مقابل کدام گزینه نادرست است ؟
آ- امروز همه روی جهان زیر پر ماست = کنایه
ب- تو را که این همه گفت است و گوی بر درمی = جناس
ج- وانگاه پر خویش گشاد از چپ و از راست = تضاد
د- چه چیز ملتی را در برابر ارّابه ی زمان از زوال مصون می دارد = تشبیه

43) بیت « بر قدم او قدمی می کشید وز رقم او رقمی می کشید » بر چه مطلبی دلالت دارد ؟

آ- آموختن گام به گام ب- تقلید کورکورانه

ج- تلاش برای کسب مهارت د- خط بطلان بر شیوه ی دیگران کشیدن
44) عبارت « ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید . » یعنی :
آ- اطمینان دوستان باعث زیاد شدن جوانمردی تو می شود .
ب- اعتماد دوستان نسبت به نیک عهدی و وفاداری تو افزون می گردد .
ج- بخشش و جوانمردی دوستان ، تو را از تباهی و سقوط باز می دارد .
د- راستگویی با دوستان موجب اعتماد آنها می گردد .

45) معنی کدام گزینه درست است ؟
آ- اهمال جانب من جایز نشمری = در مورد نجات من سستی روا نمی داری .
ب- اشارت او را امام ساختند = به اشاره و دستور امام خود گوش کردند .
ج- در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی = تحت رهبری و پیروی از او روزگار را سپری می کردی .
د- مگر تو را به نفس خویش حاجت نمی باشد ؟ = مگر تو حاجت و نیاز نفس خود را برآورده نمی کنی ؟

46) معادل امروزی کدام عبارت نادرست است ؟
آ- در پی ایشان ایستاد = همراه آنها مقاومت کرد .
ب- اشارت او را امام ساختند = از دستور او پیروی کردند .
ج- بر اثر ایشان بروم = به دنبال آنها بروم .
د- حبه بینداخت = دانه پاشید .

47) بیت « زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید / گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست » با همه ی ابیات زیر بجز بیت ….. تناسب مفهومی دارد
1- بر من از بیداد گردون ، صبح شادی ، شام غم شد چون کنم ؟ گر صبح و شام از گردش گردون ننالم ؟
2- دایم ز خوی خود کشد آزار بدگهر خون است شیر کودک پستان گزیده را
3- نیایدم گله از خوی این و آن کردن در آتش از دل خویشم ، چه می توان کردن ؟
4- اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخوی ز دست خوی بد خویش در بلا باشد

48) عبارت « عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در موالات تو صافی تر گردد . » یعنی
آ- به عقیده ی دوستان این خصلت باید صاف تر و خالص تر شود .
ب- دوستان معتقدند که تنها با صفات نیک ، کدورت ها برطرف می شود .
ج- به خاطر این شیوه پسندیده و رفتار نیک ، نظر دوستداران در دوستی با تو خالص تر می شود .
د- اعتقاد اربابان و جوانمردان با این ویژگی و رفتار نیک در سرپرستی تو صاف تر می شود .

49) واژگان همه ی گزینه ها اشتراک معنایی دارند به جز گزینه ی ……
آ- مطاوعت ب- مساعدت ج- معونت د- مظاهرت

50) « از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نمودی . » یعنی :
آ- دو طاووس در مقابل تصویر علف ها مانند پر زاغ نازیبا شده بود .
ب- تصویر گل ها بی رونقی پر زاغ را در برابر طاووس نشان می داد .
ج- از انعکاس تصویر گلها پر زاغ به رنگارنگی و زیبایی دم طاووس به نظر می رسید .
د- عکس پرهای سیاه زاغ بر دم طاووس منعکس شده بود .

آزمون تستی فارسی (2) پایۀ یازدهم مشترک کلیه رشته‌ها ویژۀ آمادگی کنکور سراسری – درس 15- کبوتر طوق‌دار

فایل پی دی اف 22تست از گاما

لینک اول:لینک کمکی:

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متوسطه دوم
کتاب گویا فارسی (2) – پایه یازدهم (بخش دوم)

کتاب گویا فارسی (2) – پایه یازدهم (بخش دوم) کتاب گویای فارسی پایه یازدهم از درس نهم تا درس هجدهم با عنوان «آغازگری تنها» تا «خان عدل» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد. دوره تحصیلی: دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›ریاضی فیزیک›پایه یازدهم دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›علوم انسانی›پایه یازدهم دوره دوم …

متوسطه دوم
کبوتر طوقدار معنی جملات و واژه ها فارسی2 رشته انسانی

کبوتر طوقدار ادبیات 3  تجربی ریاضی به  کوشش همکار محترم جناب آقای احمد اسفندیاری از مشهد مقدس کبوتر طوقدار ادبیات 3  تجربی ریاضی   آورده اند که در ناحیت کشمیر ، متصیّدی خوش و مرغزاری نزه بود که از عکس ریاحین او . پر زاغ چون دُم طاووس نمودی و …