سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

آزمون ادبیات فارسی ۳ – کبوتر طوقدار ۷۲تست

اندازه فونت :
2020/03/16

آزمون ادبیات فارسی ۳ – درس ۱۴ و ۱۵

۱) معنی درست « متصیّد . نَزِه . اختلاف . متواتر » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟
۱- شکارگاه . خوش آب و هوا . رفت و آمد . پی در پی ۲- شکار . باصفا . دشمنی . همیشه
۳- شکارگاه . وسیع . تداخل . پی در پی ۴- شکار . آب صاف . دشمنی . پراکنده

۲) در کدام گزینه ،‌ دو کلمه با هم مترادف نیستند ؟
۱- نومید و خایب ۲- دها و هوشمندی ۳- وقیعت و متانت ۴- اهمال و فروگذاشتن

۳) معنی « جال . مطاوعه . گرازان . استخلاص . گَشن » به ترتیب چیست ؟
۱- لباس پشمی . اطاعت کننده . شادمان و خندان . رها شدن . بلند
۲- دام . مایل و مشتاق . داد و فریاد زنان . رهایی . بی برگ
۳- دام برای پرندگان . اطاعت . جلوه کنان و نازان . رهایی خواستن . انبوه
۴- دام . فرمانبرداری . ترسان و لرزان . خلاص شدن . بلند

۴) « موالات » و « ثقت » در عبارت « … و سیرت ستوده در موالات تو صافی تر گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید . » یعنی :
۱- باطن . نظر ۲- دوستی . اعتماد ۳- ضمیر . باور ۴- خصلت . یاری

۵) ‌معنی کدام گزینه در مقابل آن غلط نوشته شده است ؟
۱- معونت :‌ دشمنی ۲- ارباب مودّت : دوستان
۳- مظاهرت : یاری ۴- سیادت : سروری

۶) معنی درست « مرغزار . ریاحین . مجادله . همگنان . صواب » چیست ؟
۱- چمنزار . گیاهان خوشبو . ستیزه . همگی . درست
۲- دشت . ریحان ها . بحث و مناظره . هم نوعان . خوب
۳- صحرا . گل ها . دشمنی . بدان . پاداش
۴- جای پرندگان . گیاهان خوشبو . جدل و بحث . همه . راست

۷) معنی درست همه ی کلمات « ستیزه روی . راه تافتن . ورطه . تکلف کردن . طاعنان . ارباب مودت » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟
۱- خشمگین . قطع طریق . مهلکه . ضامن شدن . بی وفایان . دوست داران
۲- زشت . مسیر را ادامه دادن . هلاکت . کفیل شدن . طعنه زنندگان . جوانمردان
۳- بی شرم و لجوج . تغییر مسیر . گرداب . عهده دار شدن . سرزنش کنندگان . دوستان
۴- دشمن . عصبانی شدن . منجلاب . بر خود سختی نهادن . پیروان . صاحبان دوستی

۸) معنی درست « عقده . تک . سخت کمان . زی . فروکاست » در کدام گزینه آمده است ؟
۱- گره . ته . تیرانداز . به طرف . فرود آورد ۲- بغض . عمق . کمان راست . پوشش . فروکش کرد
۳- دام . آغوش . مبارز . سوی ِ . پایین انداخت ۴- پیچیدگی و دشواری . دویدن . جسور . ره کمان . ساقط کرد

۹) زمان و نوع فعل « گذاشتندی » در جمله « در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی » چیست ؟
۱- ماضی ساده ۲- مضارع اخباری ۳- ماضی مستمر ۴- ماضی استمراری

۱۰) کدام گزینه درباره ی کتاب کلیله و دمنه نادرست است ؟
۱- نصرالله منشی آن را از عربی به فارسی دری ترجمه کرد .
۲- به زبان تمثیل و درقالب داستان بیان می شود .
۳- جزء ادبیات تعلیمی است که دربردارنده ی آیات و روایات و اشعار فارسی و عربی و نکته های اخلاقی و اجتماعی است .
۴- ابن مقفع این کتاب را از زبان سانسکریت به عربی ترجمه کرد .

۱۱) در کدام بیت آرایه ی جناس نیست ؟
آ- بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز می بینم اگر ذره ای اندر تک دریاست
ب- زاغی از آنجا که فراغی گزید رخت خود از باغ به راغی کشید
ج- تیزرو و تیزدو و تیزگام خوش روش و خوش پرش و خوش خرام
د- ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیری ز قضای بد بگشاد بر او راست

۱۲) در بیت « درفشان لاله در وی چون چراغی / ولیک از دود او بر جانش داغی » کدام آرایه وجود ندارد ؟
۱- متناقض نما ۲- استعاره ۳- تشبیه ۴- تشخیص

۱۳) معنی مقابل کدام گزینه نادرست است ؟
آ- اختلاف صیادان آنجا متواتر = رفت و آمد شکارچیان زیاد بود .
ب- جال باز کشید = رخت خود را برداشت .
ج- بسیار منی کرد = تکبر ورزید .
د- زه آب دیدگان بگشاد = بر رخسار جوی ها براند .

۱۴) مفهوم کدام عبارت با بقیه ارتباط کمتری دارد ؟
آ- نخست از آن ِ یاران بگشای .
ب- در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی .
ج- باید که همگنان استخلاص یاران را مهمتر از تخلص خود شمارد .
د- ابتدا از بریدن بند اصحاب اولی تر .

۱۵)‌ در عبارت زیر همه ی آرایه ها به جز آرایه ی ……. وجود دارد ؟
« آن موش را زبرا نام بود ؛ با خرد بسیار و دهای تمام ؛ گرم و سرد روزگار دیده »
۱- حس آمیزی ۲- حسن تعلیل ۳- کنایه ۴- تضاد

۱۶) آرایه ی مقابل کدام گزینه نادرست است ؟
۱- امروز همه روی جهان زیر پر ماست : اغراق
۲- بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاست : استعاره
۳- وان گاه پر خویش گشاد از چپ و از راست : تضاد
۴- می بینم اگر ذره ای اندر تک دریاست : جناس

۱۷) در کدام گزینه دو آرایه ی مجاز به کار رفته است ؟
۱- وز ابر مر او را به سوی خاک فروکاست ۲- بر خاک بیفتاد و بغلتید چو ماهی
۳- این تیزی و تندی و پریدن ز کجا خاست ۴- زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید

۱۸) در کدام بیت جناس و کنایه وجود ندارد ؟
۱- زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید / گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست
۲- گفتا عجب است این که ز چوبی و ز آهن / این تیزی و تندی و پریدن ز کجا خاست
۳- ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی / تیری ز قضای بد بگشاد بر او راست
۴- بر خاک بیفتاد و بغلتید چو ماهی / وانگاه پر خویش گشاد از چپ و از راست

۱۹) از عبارت « از عکس ریاحین او ، پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی . » کدام مفهوم استنباط
می شود ؟
۱- زیبایی خیره کننده ی آن شکارگاه ۲- جاری بودن آب شفاف در آن سبزه زار
۳- زیبایی دم طاووس در برابر پر زاغ ۴- زشت بودن پر زاغ در برابر زیبایی طاووس

۲۰) « اختلاف صیادان در آن جا متواتر » یعنی :
۱- صیادان پیوسته با یکدیگر اختلاف داشتند . ۲- صیادان بسیاری در آن جا بر سر شکار می جنگیدند .
۳- شکارچیان پی در پی در آنجا رفت و آمد داشتند . ۴- شکارچیان بسیاری در آن جا با یکدیگر رقابت می کردند .

۲۱) مفهوم عبارت « ساعتی ببود » به کدام گزینه نزدیکتر است ؟
۱- مدتی گذشت ؛ مدتی منتظر ماند . ۲- لحظه ای و گذرا بود .
۳- یک ساعتی می شد . ۴- مقرراتی و وظیفه شناس بود .

۲۲) مفهوم « در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی » چیست ؟
۱- حال و روز کبوتران فقط اطاعت و فرمانبرداری از مطوقه شده بود .
۲- کبوتران در اطاعت و فرمانبرداری از رئیس خود ، عمر را سپری می کردند .
۳- در اطاعت و پیروی از او روز و شب را به بیهودگی می گذراندند .
۴- کبوتران اجرای فرمان های رئیس خود را به آینده موکول می کردند .

۲۳) معنی مقابل کدام گزینه نادرست است ؟
۱- به تک ایستاد : سریع بر جای خویش ایستاد .
۲- سر خویش گرفت : راه خود را در پیش گرفت .
۳- من از مثل این واقعه ایمن نتوانم بود : من نیز ممکن است به چنین حادثه ای گرفتار شوم .
۴- زه آب دیدگان بگشاد : شروع به گریستن کرد .

۲۴) مفهوم مقابل و متضاد « چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهم تر از تخلص خود شناسند » در کدام گزینه آمده است ؟
۱- کبوتران را فرمود که فرود آیید . ۲- ایشان را از آن روی بر من حقی واجب شده است .
۳- هر یک خود را می کوشید . ۴- کبوتران اشارات او را امام ساختند .

۲۵) در کدام گزینه به اتحاد و همدلی اشاره نشده است ؟
۱- دام برکندند و سر خویش گرفت و صیاد در پی ایشان ایستاد .
۲- مرا نیز از عهده ی لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا باید رسانید .
۳- و نیز در هنگام بلا شرکت بوده است ، در وقت فراغ موافقت اولی تر .
۴- جمله به طریق تعاون قوتی کنید تا دام برگیریم .

۲۶) توصیه ی اصلی عبارت « از تجارب برای دفع حوادث سلاح ها توان ساخت . » چیست ؟
۱- مقابله با دشمن ۲- کسب تجربه و آینده نگری ۳- ساختن سلاح ۴- دفع حوادث

۲۷)‌ « حب ذات » ( خویشتن دوستی ) از کدام گزینه دریافت می شود ؟
۱- مرا قضای آسمانی در این ورطه کشید . ۲- مگر تو را به نفس خویش حاجت نمی باشد ؟
۳- مرا بدین ملامت نباید کرد . ۴- چون من بسته باشم ، اهمال جانب من جایز نشمری .

۲۸) « همگنان استخلاص یاران را مهم تر از تخلّص خود شناسند . » چه توصیه ای را در بر دارد ؟
۱- اتحاد ۲- ایثار و از خود گذشتگی ۳- شهامت ۴- همّت و تلاش

۲۹) « تیمار آن [ گریزگاه ] فراخور حکمت و برحسب مصلحت بداشته » یعنی :
۱- چنان که دانش و مصلحت اقتضا می کرد ، از گریزگاه و لانه ی خود مراقبت به عمل می آورد .
۲- سعی می کرد آن گریزگاه را شایسته ی عقل و مصلحت تغییر دهد تا در امان بماند .
۳- مصلحت و عقل حکم می کرد که آن گریزگاه و لانه را رها کند تا جانش را نجات دهد .
۴- دانش و عقل اقتضا می کرد که همیشه در آن گریزگاه منتظر و مراقب دشمن باشد .

۳۰) عبارت « مرا نیز از عهده ی لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید . » در مورد چیست ؟
۱- وظیفه ی رئیس و بزرگ قوم در برابر زیردستان
۲- وظیفه ی بنده و رعیت در حق بزرگ و مهتر خود
۳- از عهده ی انجام کارها برآمدن
۴- بیرون رفتن از مقام ریاست و سروری و اظهار بندگی کردن

۳۱)‌ کدام گزینه از عبارت « عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و صورت ستوده در موالات تو صافی تر گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید . » دریافت نمی شود ؟
۱- زیاد شدن دوستی و اعتماد یاران ۲- خالص تر شدن عقیده ی دوستان در دوستی
۳- کسب اخلاق پسندیده ۴- رفتار و باطن شایسته ی رئیس و وفاداری و جوانمری او

۳۲) در کدام گزینه تأثیر سرنوشت و تقدیر بر زندگی انسان دیده نمی شود ؟
۱- ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی / تیری ز قضای بد بگشاد بر او راست
۲- بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید / بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاست
۳- زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید / گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست
۴- اکنون که مرا کار شد از دست چه تدبیر / تقدیر چنین بود و قضا نیست به دستم

۳۳) معنی کدام گزینه نادرست است ؟
۱- جلا :‌ درخشش ۲- گسیختن :‌ پاره شدن
۳- سروش : فرشته ی غیبی و پیام آور ۴- خلود :‌ پاکی

۳۴) معنی کدام واژه نادرست آمده است ؟
۱- دشمن کامی :‌ مطابق خواسته و آرزوی دشمن بودن ۲- پایمردی : میانجیگری و کمک
۳- اوراد : طلسم ها ۴- متقارب : نزدیک شونده و همگرا

۳۵)‌ کدام کلمه به معنی « صحرا و بیابان » است ؟
۱- مرغزار ۲- روضه ۳- عرصه ۴- راغ

۳۶)‌ معنی کدام واژه نادرست است ؟
۱- خطوات : لغزش ها ۲- شاهد : زیبارو ۳- مکاس : چانه زدن ۴- صرّه : کیسه

۳۷) « اهمال »‌و « امهال » در عبارت « اهمال آن بی مزد و منت است و امهال این ، دور از فتوّت » به ترتیب یعنی :
۱- کوشش . مهلت دادن ۲- فروگذاشتن . به تأخیر انداختن
۳- سستی کردن. مهلت گرفتن ۴- جدیت در کار . سستی

۳۸) « گفت و گو » در مصراع « تو را که این همه گفت است و گوی بر درمی » یعنی :
۱- سخن گفتن ۲- چانه زدن ۳- بیهوده گویی ۴- مناظره

۳۹) در درس « کبوتر طوقدار » به کدام عنصر فرهنگی اشاره نشده است ؟
آ- تعاون و یاری هم ب- گذشت و ایثار ج- تقلید کورکورانه د- فایده ی دوستی

۴۰) عبدالرحمن جامی شاعر و نویسنده ی قرن …… مشهورترین اثر خود یعنی ………… را به تقلید از …………. نوشته است .
۱- نهم . بهارستان . گلستان سعدی ۲- نهم . هفت اورنگ . بوستان سعدی
۳- هشتم . بهارستان . خمسه ی نظامی ۴-دهم . بهارستان . کلیله و دمنه

۴۱) « جال باز کشید » یعنی :
۱- فرش گسترد ۲- دام گسترد ۳- دانه پاشید ۴- دانه برچید

۴۲) ) آرایه ی مقابل کدام گزینه نادرست است ؟
آ- امروز همه روی جهان زیر پر ماست = کنایه
ب- تو را که این همه گفت است و گوی بر درمی = جناس
ج- وانگاه پر خویش گشاد از چپ و از راست = تضاد
د- چه چیز ملتی را در برابر ارّابه ی زمان از زوال مصون می دارد = تشبیه

۴۳) بیت « بر قدم او قدمی می کشید وز رقم او رقمی می کشید » بر چه مطلبی دلالت دارد ؟

آ- آموختن گام به گام ب- تقلید کورکورانه

ج- تلاش برای کسب مهارت د- خط بطلان بر شیوه ی دیگران کشیدن
۴۴) عبارت « ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید . » یعنی :
آ- اطمینان دوستان باعث زیاد شدن جوانمردی تو می شود .
ب- اعتماد دوستان نسبت به نیک عهدی و وفاداری تو افزون می گردد .
ج- بخشش و جوانمردی دوستان ، تو را از تباهی و سقوط باز می دارد .
د- راستگویی با دوستان موجب اعتماد آنها می گردد .

۴۵) معنی کدام گزینه درست است ؟
آ- اهمال جانب من جایز نشمری = در مورد نجات من سستی روا نمی داری .
ب- اشارت او را امام ساختند = به اشاره و دستور امام خود گوش کردند .
ج- در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی = تحت رهبری و پیروی از او روزگار را سپری می کردی .
د- مگر تو را به نفس خویش حاجت نمی باشد ؟ = مگر تو حاجت و نیاز نفس خود را برآورده نمی کنی ؟

۴۶) معادل امروزی کدام عبارت نادرست است ؟
آ- در پی ایشان ایستاد = همراه آنها مقاومت کرد .
ب- اشارت او را امام ساختند = از دستور او پیروی کردند .
ج- بر اثر ایشان بروم = به دنبال آنها بروم .
د- حبه بینداخت = دانه پاشید .

۴۷) بیت « زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید / گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست » با همه ی ابیات زیر بجز بیت ….. تناسب مفهومی دارد
۱- بر من از بیداد گردون ، صبح شادی ، شام غم شد چون کنم ؟ گر صبح و شام از گردش گردون ننالم ؟
۲- دایم ز خوی خود کشد آزار بدگهر خون است شیر کودک پستان گزیده را
۳- نیایدم گله از خوی این و آن کردن در آتش از دل خویشم ، چه می توان کردن ؟
۴- اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخوی ز دست خوی بد خویش در بلا باشد

۴۸) عبارت « عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در موالات تو صافی تر گردد . » یعنی
آ- به عقیده ی دوستان این خصلت باید صاف تر و خالص تر شود .
ب- دوستان معتقدند که تنها با صفات نیک ، کدورت ها برطرف می شود .
ج- به خاطر این شیوه پسندیده و رفتار نیک ، نظر دوستداران در دوستی با تو خالص تر می شود .
د- اعتقاد اربابان و جوانمردان با این ویژگی و رفتار نیک در سرپرستی تو صاف تر می شود .

۴۹) واژگان همه ی گزینه ها اشتراک معنایی دارند به جز گزینه ی ……
آ- مطاوعت ب- مساعدت ج- معونت د- مظاهرت

۵۰) « از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نمودی . » یعنی :
آ- دو طاووس در مقابل تصویر علف ها مانند پر زاغ نازیبا شده بود .
ب- تصویر گل ها بی رونقی پر زاغ را در برابر طاووس نشان می داد .
ج- از انعکاس تصویر گلها پر زاغ به رنگارنگی و زیبایی دم طاووس به نظر می رسید .
د- عکس پرهای سیاه زاغ بر دم طاووس منعکس شده بود .

آزمون تستی فارسی (۲) پایۀ یازدهم مشترک کلیه رشته‌ها ویژۀ آمادگی کنکور سراسری – درس ۱۵- کبوتر طوق‌دار

فایل پی دی اف ۲۲تست از گاما

لینک اول:لینک کمکی:

 

بازدیدها: 42

سوال خود را مطرح کنید :