حضرت آدم(ع) کشاورزی
حضرت ادریس(ع) خیاطی
حضرت نوح(ع) نجاری
حضرت ابراهیم(ع) کشاورزی و دامداری
حضرت یعقوب(ع) دامداری
حضرت ایوب(ع) دامداری و زراعت
حضرت شعیب(ع) شبانی و کارگری سوره قصص آیه۲۷
حضرت موسی(ع) شبانی و کارگری سوره قصص آیه۲۷
حضرت داود(ع) زره سازی و آهنگری سوره انبیاء آیه ۸۰
حضرت هود(ع) تجارت
حضرت صالح(ع) تجارت
حضرت لوط(ع) زراعت
حضرت سلیمان(ع) حصیربافی و حکومت
حضرت عیسی(ع) نجاری
حضرت محمد(ع) تجارت و صیادی و شبانی