اسلام در دبیبیش از ۱۳۸۰ نفر طی هشت ماه گذشته در شیخ  نشین دوبی به دین مبین اسلام مشرف شدند.

به گزارش اخبار جهان اسلام، به نقل از ایسنا، حمد الشیبانی مدیر هیات اوقاف و شئونات اسلامی دوبی روز گذشته

در نشستی خبری اعلام کرد که طی هشت ماه گذشته امسال بیش از ۱۳۸۰ نفر از اتباع کشورهای مختلف جهان در

شیخ نشین دوبی به دین مبین اسلام مشرف شدند.

وی افزود: این افراد تازه مسلمان شده، زنان و مردان کشورهای مختلف را تشکیل می دهند که در جلسات، نشست ها

و همایش های دینی و مذهبی و اسلام شناسی شرکت می کردند.وی اظهار نظر کرد بیش از ۲۸۷ نفر از این افراد با

 همکاری واعظین و کارشناسان هیات اوقاف و شئونات اسلامی دوبی به دین مبین اسلام مشرف شدند.

 
اخبار جهان اسلام