امتحانات پایه نهم خرداد و مرداد و شهریور 98

آمادگی دفاعی

امتحانات پایه نهم خرداد و مرداد و شهریور 98

امتحانات پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح)

امتحات قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح)

امتحانات پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت بعدازظهر)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت بعدازظهر)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت بعدازظهر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت بعدازظهر)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت بعدازظهر)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت بعدازظهر)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت بعدازظهر)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت بعدازظهر)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت بعدازظهر)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت بعدازظهر)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت بعدازظهر)

 

امتحانات پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (سمپاد)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت صبح)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت صبح)

 

امتحانات پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت بعدازظهر)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت بعدازظهر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت بعدازظهر)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت بعدازظهر)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت بعدازظهر)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت بعدازظهر)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت بعدازظهر)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت بعدازظهر)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت بعدازظهر)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت بعدازظهر)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 98 – استان البرز (نوبت بعدازظهر)

 

امتحانات پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت صبح)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان گیلان (نوبت بعدازظهر)

امتحانات پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان علوم پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحانات پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان (غایبین مجاز)

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان (غایبین مجاز)

امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان (غایبین مجاز)

امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان (غایبین مجاز)

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان (غایبین مجاز)

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان (غایبین مجاز)

امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان (غایبین مجاز)

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان (غایبین مجاز)

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان (غایبین مجاز)

امتحان انشای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان (غایبین مجاز)

امتحان علوم تجربی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان (غایبین مجاز)

======================

امتحانات پایه نهم مرداد 98 – استان خراسان رضوی

 

امتحانات پایه نهم – مرداد 98 / استان اصفهان

امتحان ریاضی پایه نهم مرداد 98 – استان اصفهان

امتحان مطالعات اجتماعی پایه نهم مرداد 98 – استان اصفهان

امتحان علوم تجربی پایه نهم مرداد 98 – استان اصفهان

امتحان زبان انگلیسی پایه نهم مرداد 98 – استان اصفهان

امتحان عربی پایه نهم مرداد 98 – استان اصفهان

امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم مرداد 98 – استان اصفهان

امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم مرداد 98 – استان اصفهان

امتحانات پایه نهم شهریور 98 – استان اصفهان

=============================

امتحانات پایه نهم شهریور 98 – استان خراسان رضوی

امتحانات پایه نهم شهریور 98 – استان اصفهان (غایبین مجاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آمادگی دفاعی
درس اول: امنیت و تهدید آمادگی نهم 1400-1399

فعالیت درس اول دفاعی صفحه 15 کتاب الف) شما چه مثال هایی از ابعاد و سطوح گوناگون امنیت می توانید ذکر کنید؟ امنیت فردی: هنگامی که یکی از همکلاسی های شما مریض می شود، ایمنی بدنش در مقابل ویروس های بیماری زا کاهش یافته است امنیت خانوادگی: در یک مجتمع …

آمادگی دفاعی
امتحانات دی ماه 98 پایه نهم

امتحانات پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان نوایی امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان نوایی امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (الف) امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (ب) امتحان علوم تجربی پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان نوایی …

آمادگی دفاعی
امتحانات پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان علوم پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان مطالعات اجتماعی پایه …