بیست سوال تستی ادبیات فارسی پایه هفتم فصل اول

فارسی

نمونه سوالات تستی ادبیات فارسی پایه هفتم فصل اول

 

1. مصراع دوم شعر مقابل کدام است ؟«هریکی برگ کوچکی در دست »

الف)باز هم در کلاس غوغا بود           ب)باز انگار زنگ انشا بود

ج)روزی از روزهای اول سال              د)صبح یک روز نو بهاری بود

2. کلمه « صفر » در کدام جمله صحیح است ؟

الف)مسلمانان ماه محرم و………………را گرامی می دارند.

ب)مسلمانان بیشتر به …………………زیارتی می روند.

ج)بهترین تفریح هراه خانواده …………………..است .

د)دوست را باید در ………………..شناخت .

3. در کدام گزینه « هم خانواده » نیستند ؟

الف)اعجاز / اجازه            ب)غرق/ غرقه

ج)نقطه / نقاط            د)معصوم / عصمت

4. کدام گزینه « جمله پرسشی » است ؟

الف) غرقه شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم

ب) آیا درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدی؟

ج) به خالق این زیبایی ها بیندیش

د) آرزوهایتان چه رنگین است

5. «من بروم طناب بیاورم وتورا بیرون کشم. » چند جمله است ؟

الف) دو            ب)سه

ج)چهار            د)یک

6. درکدام جمله از تشخیص استفاده شده است ؟

الف)خود را بزرگ حس می کردم.

ب)صحرا از نظرم ناپدید شد.

ج)ذرت ها در گوش نسیم آمین می گفتند.

د)سال دیگر به روستا برگشتم.

7. درکدام مصراع از تشخیص استفاده شده است ؟

الف)بازهم در کلاس غوغا شد

ب)هریک از بچه ها به سویی رفت

ج)جوجه کوچک پرستو گفت

د)آزوهایتان چه رنگین است

8. برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از …………… استفاده می شود.

الف) کلمه               ب) جمله

ج) حروف                 د) فعل

9. زادگاه سعدی شیرازی کجاست ؟

الف)اصفهان           ب)کرمان

ج)شیراز           د)بغداد

10. بنیان گذار شعر کودک در ایران که بود ؟

الف)قیصر امین پور            ب) دکتر علی شریعتی

ج)محمود کیانوش           د) نظامی

11. « در کوچه ی آفتاب » اثر کیست؟

الف)قیصر امین پور            ب) دکتر علی شریعتی

ج)محمود کیانوش           د)خواجه عبدا… انصاری

12. کدام یک از نوشته های خواجه عبدا… انصاری نمی باشد؟

الف)مخزن الاسرار           ب)کشف الاسرار

ج)مناجات نامه                د)الهی نامه

13. کدام یک نوشته نظامی گنجوی نیست؟

الف)خسرو وشیرین           ب) لیلی ومجنون

ج)هفت پیکر                      د)الهی نامه

14. کتاب « مخزن الاسرار» نوشته کیست؟

الف)نظامی گنجوی           ب)خواجه عبدا…انصاری

ج)سعدی                       د)حافظ

15. معنی واژه « زمزمه » درکدام گزینه نیامده است ؟

الف)نغمه                           ب)فریاد

ج)خواندن آرام                     د)خواندن زیر لب

16. معنی واژه « ابد » درکدام گزینه نیامده است ؟

الف)زمانی که آن را نهایت نباشد.                  ب)جاودان

ج)همیشگی                                             د)زمانی بدون شروع

17. معنی واژه « طفولیت» درکدام گزینه آمده است ؟

الف)بزگسالی           ب)نوجوانی

ج)کودکی                 د)نوزادی

18. معنی واژه « غفلت » درکدام گزینه آمده است ؟

الف)بی خبری                  ب) دانایی

ج)شادابی                        د)آگاهی

19. معنی واژه « قریب» درکدام گزینه آمده است ؟

الف)نزدیک                            ب)آشنا

ج)دور                                   د)نا شناخته

20. معنی واژه « فروغ » درکدام گزینه آمده است ؟

الف)آسوده                        ب)روشنایی

ج)روانی                             د)آسمان

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فارسی
معادل کلمات خارجی به پارسی

                                                                                     ردیف             واژه   خارجی             معـادل  پارسی             ردیف             واژه   خارجی             معـادل   پارسی             ردیف             واژه  خارجی             معادل  پارسی             1 …

فارسی
آرایه تشخیص یا جان‌بخشی در ادبیات فارسی

تشخیص نسبت دادن حالات و رفتار آدامی به دیگر پدیده های خلقت است . ( دادن شخصیت انسانی به موجوداتی غیر از انسان ) مثال1 :   برگ های سبز درخت در وزش نسیم به رقص در می آیند . توضیح : رقصیدن یکی از حالات و رفتار انسانی است که در این جا به …

فارسی
بیست سوال تستی درس 1 تا 9

1-     واژگان کدامیک از گزینه های زیر میتوانند به عنوان سجع به کار روند ؟ الف) زمان و زمین          ب) غرب و مغرب            ج) دوست و درست            د) بار و سوارکار   2-     نوع جمله در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟ الف) از ظلمت خود رهایی ام ده                  …