سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

بیست سوال تستی درس ۱ تا ۹

اندازه فونت :
2019/12/07

۱-     واژگان کدامیک از گزینه های زیر میتوانند به عنوان سجع به کار روند ؟

الف) زمان و زمین          ب) غرب و مغرب            ج) دوست و درست            د) بار و سوارکار

 

۲-     نوع جمله در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

الف) از ظلمت خود رهایی ام ده                               ب) ای هست کن اساس هستی    

ج) آنجا قدمم رسان که خواهی                                د) بانور خود آشنایی ام ده

 

۳-     شخص فعل کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

الف) با بهاری که میرسد از راه                               ب) زندگی بر تو میزند لبخند

ج) بردرختی شکوفه ای خندید                                د) مثل یک شاخه گل جوانه بزن

    

۴-     کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟

الف) تفریح                      ب) حفره                         ج) مفرح                           د) فرح

 

۵-     تعداد جملات کدام گزینه بیشتر است ؟

الف) جوجه های کبوتران گفتند : کاش میشد کنار هم باشیم

ب) جوجه کوچک پرستو گفت : کاش با باد رهسپار شوم

ج) غنچه هم گفت : گرچه دلتنگم مثل لبخند ، باز خواهم شد

د) جوجه گنجشک گفت : میخواهم فارغ از سنگ بچه ها باشم

 

۶-     در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

الف) شبنم از روی برگ گل برخواست / گفت میخواهم آفتاب شوم

ب) جوجه گنجشک گفت : میخواهم / فارغ از سنگ بچه ها شوم

ج) تا افق های دور ، کوچ کنم / باز پیغمبر بهار شوم

د) زنگ تفریح را که زنجره زد / باز هم  در کلاس غوغا شد

 

۷-     « در پوستین کسی افتادن » یعنی :

الف) فریب کسی راخوردن       ب) از کسی بدگویی کردن        ج) در کار کسی کنجکاوی کردن      د) درباره کسی به طمع افتادن

 

۸-     عبارت : « گفت : جان پدر إ تو نیز اگر بخفتی ، به از آنکه در پوستین خلق افتی .» چند جمله دارد ؟

الف) ۳                    ب) ۴                  ج) ۵                   د) ۶

 

۹-     کدام گزینه با « متعبد » هم خانواده نیست ؟

الف) تبعید                        ب ) معابد                       ج) عبادت             د) معبود

 

۱۰- نوع کدام جمله بابقیه متفاوت است ؟

الف) آرزوهایتان چه رنگین است                            ب) کاش روزی به کام خود برسید

ج) گفت میخواهم آفتاب شوم                                  د) کاش با باد رهسپار شویم

 

 

۱۱- املای کدام واژه با توجه به معنی آن درست نیست ؟

الف ) هیجان : آشفتگی              ب) ذلال : پاک و صاف            ج) مذاب : ذوب شده             د) وداع : خداحافظی       

                                                                                                  

۱۲- کدام گزینه از آثار دکتر شریعتی نیست ؟

الف) فاطمه فاطمه است              ب) کویر                 ج) تنفس صبح            د) اسلام شناسی

 

۱۳- دربیت : «غنچه هم گفت گرچه دلتنگم / مثل لبخند ، باز خواهم شد » و جه شبه چیست ؟

الف) خندیدن                ب) باز شدن                ج) شادمانی                                د) دلتنگی

 

۱۴- کدام آرایه ادبی در عبارت :« درختان سرسبز باغ ، شاخه های خویش را به آسمان برافراشته بودند و دعا میکردند» دیده میشود؟

الف) شخصیت بخشی                   ب) تشبیه                  ج) تضاد                           د) کنایه

 

۱۵- کدام گزینه سوم شخص مفرد نمیتواند باشد ؟

الف) میخرید                  ب) می دوزید                    ج) می برید                 د) می آفرید                

 

۱۶- کدام گزینه از مفهوم بیت :« گفت پیغمبر : هرآن کو سرنهفت / زود گردد با مراد خویش جفت » دریافت نمیشود ؟

الف) اسرار دیگران را فاش نکنیم                         ب) رازداری سودمند است .

ج) راز خود را به دیگران نگوییم                          د) سرنهفتن : زود به هدف رسیدن

       

۱۷- درکدام گزینه نهاد به درستی مشخص شده است ؟

الف) بر درختی ، شکوفه ای خندید                    ب) در کتابی بهار معنا شد

ج) باز چشم جوانه ای وا شد                            د) زندگی برتو میزند لبخند    

                                         

۱۸- اگر کلمات بیت : « بهتراز هرچه هست در دنیا / با خدا راز گفتنت امروز » را مرتب بنویسیم ، آخرین واژه چیست ؟

الف) بهتر                   ب) هست                   ج) امروز                   د) هرچه

 

۱۹- کدام گزینه برای پرکردن جای خالی درعبارت زیبای سعدی مناسب است ؟

« برادر که دربند ………. است ، نه برادر و نه ……… است »

الف) خویش ، خویش               ب) خیش ، خویش                  ج) خویش ، خیش            د ) خیش ، خیش

 

۲۰- ساختار کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

الف) مویه کنان                 ب) بر سر زنان                  ج) جیغ زنان              د) دست فروشان

بازدیدها: 28

سوال خود را مطرح کنید :