فارسی

1-     واژگان کدامیک از گزینه های زیر میتوانند به عنوان سجع به کار روند ؟

الف) زمان و زمین          ب) غرب و مغرب            ج) دوست و درست            د) بار و سوارکار

 

2-     نوع جمله در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

الف) از ظلمت خود رهایی ام ده                               ب) ای هست کن اساس هستی    

ج) آنجا قدمم رسان که خواهی                                د) بانور خود آشنایی ام ده

 

3-     شخص فعل کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

الف) با بهاری که میرسد از راه                               ب) زندگی بر تو میزند لبخند

ج) بردرختی شکوفه ای خندید                                د) مثل یک شاخه گل جوانه بزن

    

4-     کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟

الف) تفریح                      ب) حفره                         ج) مفرح                           د) فرح

 

5-     تعداد جملات کدام گزینه بیشتر است ؟

الف) جوجه های کبوتران گفتند : کاش میشد کنار هم باشیم

ب) جوجه کوچک پرستو گفت : کاش با باد رهسپار شوم

ج) غنچه هم گفت : گرچه دلتنگم مثل لبخند ، باز خواهم شد

د) جوجه گنجشک گفت : میخواهم فارغ از سنگ بچه ها باشم

 

6-     در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

الف) شبنم از روی برگ گل برخواست / گفت میخواهم آفتاب شوم

ب) جوجه گنجشک گفت : میخواهم / فارغ از سنگ بچه ها شوم

ج) تا افق های دور ، کوچ کنم / باز پیغمبر بهار شوم

د) زنگ تفریح را که زنجره زد / باز هم  در کلاس غوغا شد

 

7-     « در پوستین کسی افتادن » یعنی :

الف) فریب کسی راخوردن       ب) از کسی بدگویی کردن        ج) در کار کسی کنجکاوی کردن      د) درباره کسی به طمع افتادن

 

8-     عبارت : « گفت : جان پدر إ تو نیز اگر بخفتی ، به از آنکه در پوستین خلق افتی .» چند جمله دارد ؟

الف) 3                    ب) 4                  ج) 5                   د) 6

 

9-     کدام گزینه با « متعبد » هم خانواده نیست ؟

الف) تبعید                        ب ) معابد                       ج) عبادت             د) معبود

 

10- نوع کدام جمله بابقیه متفاوت است ؟

الف) آرزوهایتان چه رنگین است                            ب) کاش روزی به کام خود برسید

ج) گفت میخواهم آفتاب شوم                                  د) کاش با باد رهسپار شویم

 

 

11- املای کدام واژه با توجه به معنی آن درست نیست ؟

الف ) هیجان : آشفتگی              ب) ذلال : پاک و صاف            ج) مذاب : ذوب شده             د) وداع : خداحافظی       

                                                                                                  

12- کدام گزینه از آثار دکتر شریعتی نیست ؟

الف) فاطمه فاطمه است              ب) کویر                 ج) تنفس صبح            د) اسلام شناسی

 

13- دربیت : «غنچه هم گفت گرچه دلتنگم / مثل لبخند ، باز خواهم شد » و جه شبه چیست ؟

الف) خندیدن                ب) باز شدن                ج) شادمانی                                د) دلتنگی

 

14- کدام آرایه ادبی در عبارت :« درختان سرسبز باغ ، شاخه های خویش را به آسمان برافراشته بودند و دعا میکردند» دیده میشود؟

الف) شخصیت بخشی                   ب) تشبیه                  ج) تضاد                           د) کنایه

 

15- کدام گزینه سوم شخص مفرد نمیتواند باشد ؟

الف) میخرید                  ب) می دوزید                    ج) می برید                 د) می آفرید                

 

16- کدام گزینه از مفهوم بیت :« گفت پیغمبر : هرآن کو سرنهفت / زود گردد با مراد خویش جفت » دریافت نمیشود ؟

الف) اسرار دیگران را فاش نکنیم                         ب) رازداری سودمند است .

ج) راز خود را به دیگران نگوییم                          د) سرنهفتن : زود به هدف رسیدن

       

17- درکدام گزینه نهاد به درستی مشخص شده است ؟

الف) بر درختی ، شکوفه ای خندید                    ب) در کتابی بهار معنا شد

ج) باز چشم جوانه ای وا شد                            د) زندگی برتو میزند لبخند    

                                         

18- اگر کلمات بیت : « بهتراز هرچه هست در دنیا / با خدا راز گفتنت امروز » را مرتب بنویسیم ، آخرین واژه چیست ؟

الف) بهتر                   ب) هست                   ج) امروز                   د) هرچه

 

19- کدام گزینه برای پرکردن جای خالی درعبارت زیبای سعدی مناسب است ؟

« برادر که دربند ………. است ، نه برادر و نه ……… است »

الف) خویش ، خویش               ب) خیش ، خویش                  ج) خویش ، خیش            د ) خیش ، خیش

 

20- ساختار کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

الف) مویه کنان                 ب) بر سر زنان                  ج) جیغ زنان              د) دست فروشان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فارسی
معادل کلمات خارجی به پارسی

                                                                                     ردیف             واژه   خارجی             معـادل  پارسی             ردیف             واژه   خارجی             معـادل   پارسی             ردیف             واژه  خارجی             معادل  پارسی             1 …

فارسی
آرایه تشخیص یا جان‌بخشی در ادبیات فارسی

تشخیص نسبت دادن حالات و رفتار آدامی به دیگر پدیده های خلقت است . ( دادن شخصیت انسانی به موجوداتی غیر از انسان ) مثال1 :   برگ های سبز درخت در وزش نسیم به رقص در می آیند . توضیح : رقصیدن یکی از حالات و رفتار انسانی است که در این جا به …

فارسی
بیست سوال تستی ادبیات فارسی پایه هفتم فصل اول

نمونه سوالات تستی ادبیات فارسی پایه هفتم فصل اول   1. مصراع دوم شعر مقابل کدام است ؟«هریکی برگ کوچکی در دست » الف)باز هم در کلاس غوغا بود           ب)باز انگار زنگ انشا بود ج)روزی از روزهای اول سال              د)صبح یک روز نو بهاری بود 2. کلمه « …