بانک اسلامیبانک «کویت ترک»، کشور ترکیه در اوج بحران مالی غرب با امید معرفی بانکداری اسلامی در آلمان افتتاح می شود.هد این بانک معرفی و توسعه بانک داری اسلامی در کشور آلمان است.

در دورانی که بحران اقتصادی فعالت بانک های غرب را زیر سئوال برده است این بانک در نظر دارد بانکداری و تبادلات تجاری را که براساس ارزش های اسلامی پایه ریزی شده اند در آلمان، مرکز راهبری های اقتصادی اروپا اجرایی کند.بانک اسلامی «کویت ترک» با امید به اینکه از حمایت دولت آلمان بهره مند می شود در این کشور افتتاح خواهد شد.

 تاسیس بانک اسلامی در آلمان می تواند پاسخگوی نیاز هزاران مسلمانی باشد که خواهان به جریان انداختن دارایی شان در چرخه های اقتصاد حلال هستند.

 از سویی تضمین امنیت سرمایه سرمایه گذاران از دیگر جنبه های متفاوت بانکدارای اسلامی با بانک های فعال در آلمان است.

 بانک کویت ترکبنابراین گزارش، بانکداری اسلامی امروز یکی از بخش های فعال اقتصاد جهان است که ۵۰ کشور جهان آن را به عنوان یکی از شیوه های تاثیرگذار در بخش مالی انتخاب کرده اند.

منبع : اخبار جهان اسلام