تظاهرات دختران محجبهدختران مسلمان انگلیسی در دفاع از ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) دست به اقدامی تحسین برانگیز زدند.
پایگاه الجزیره نوشت: دختران مسلمان از گل های سفید و احادیث نبوی و توزیع آنها به غیرمسلمانان به عنوان راهی برای دفاع از رسول اکرم(ص) بعد از فیلم موهن استفاده کردند…

فیلم موهنی که باعث اعتراضات وسیعی میان مسلمانان در تمام نقاط جهان شد. احادیث نبوی که میان عابران توزیع می شوند، دارای مضمونی همچون محبت، صلح، نیکی به والدین و کمک به مردم است.
آنها بر این عقیده اند که طرح دفاع از پیامبر اکرم(ص) از طریق توزیع گل های سفید برای تظاهر نیست بلکه از روح اسلام سرچشمه گرفته است زیرا اسلام دین محبت، صلح و هدایت است.
دخترانی که گل ها را بین عابران توزیع می کردند، می گفتند «این گل رایگان است» بسیاری از عابران گل ها را در دست می گیرند و اقدام به خواندن احادیثی از پیامبراعظم (ص) که در کاغذها نوشته شده است، می کنند.