تعریف جمع عربی یا مکسر:بعضی از کلمه ها در زمان جمع بستن هیچ علامت مشخصّه ای ندارند،بلکه در شکل مفرد آن ها تغییراتی ایجاد می شود. البته این نوع جمع بستن مخصوص زبان عربی است و هیچ ربطی به زبان فارسی ندارد.
از بازدید کنندگان گرامی خواهشمندم اگر این مطلب ایرادی داشت لطفا راهنمایی فرمایید. با تشکر

  

نمونه هایی از جمع عربی

مفرد

جمع

مفرد

جمع

ادب

آداب

طرف

اطراف

ادیب

اُدبا

عمق

اعماق

اثر

آثار

عالم

علما

اسیر

اُسرا

علم

علوم

اسم

اسامی

علامت

علائم

اسطوره

اساطیر

علّت

علل

امیر

اُمرا

عقیده

عقاید

امر

اوامر

عمل

اعمال

امام

ائمه

عید

اعیاد

اصل

اصول

عنصر

عناصر

افق

آفاق

عاطفه

عواطف

بیت

ابیات

عضو

اعضا

تاجر

تجّار

عبارت

عبارات

تصویر

تصاویر

عجیب

عجایب

جد

اجداد

فقیه

فقها

جانب

جوانب

فن

فنون

جزیره

جزایر

فکر

افکار

جبل

جبال

فریضه

فرایض

جریمه

جرایم

فعل

افعال

حادثه

حوادث

فقیر

فقرا

خشم

احشام

قاعده

قواعد

حکیم

حکما

قرن

قرون

حکم

احکام

قانون

قوانین

حاکم

حکّام

قلّه

قلل

حاشیه

حواشی

قــُطر

اقطار

حس

حواس

کتاب

کتب

حق

حقوق

مثل

امثال

حرف

حروف

معدن

معادن

حقیقت

حقایق

موج

امواج

خزینه

خزائن

مرکز

مراکز

خبر

اخبار

موقع

مواقع

دوره

ادوار

مصرف

مصارف

دین

ادیان

معرفت

معارف

دفتر

دفاتر

مبحث

مباحث

ذخیره

ذخایر

مادّه

مواد

رفیق

رفقا

مذهب

مذاهب

رای

آرا

مصیبت

مصائب

رسم

رسوم

معبد

معابد

رابطه

روابط

مسجد

مساجد

رمز

رموز

معبر

معابر

رجل

رجال

مظهر

مظاهر

رقم

ارقام

منظره

مناظر

زوایه

زوایا

مرض

امراض

زعیم

زعما

مورد

موارد

سانحه

سوانح

مرحله

مراحل

سلطان

سلاطین

مفهوم

مفاهیم

شعر

اشعار

منبع

منابع

شاعر

شعرا

مکان

اماکن

شغل

مشاغل

مسئله

مسائل

شبح

اشباح

مرتع

مراتع

شکل

اشکال

محفل

محافل

شرط

شروط

منزل

منازل

شاهد

شواهد

منطقه

مناطق

صنعت

صنایع

مجلس

مجالس

صورت

صُوَر

وسیله

وسایل

صوت

اصوات

وکیل

وکلا

ضلع

اضلاع

وزیر

وزرا

طفل

اطفال

ولی

اولیا

طبیب

اطبّا

وصی

اوصیا

برگرفته شده از honari45.blog.ir