جزوات آموزشی ریاضی سال هشتم

جزوه رایگان آموزش ریاضی سال هشتم

معرفی جزوات آموزشی ریاضی سال هشتم

    معرفی کلی: مجموعه جزوات آموزش ریاضی سال هشتم به صورت کامل و دقیق با کیفیتی ممتاز و عالی توسط آقای دکتر علیرضا نورالدینی در حدود ۱۶۰ صفحه آموزش و حدود ۵۰ صفحه پاسخنامه تمرینات تهیه گردیده است. هر جزوه شامل سه بخش: آموزش دقیق و واضح مفاهیم به همراه مثال های متنوع، فعالیت های حین آموزش (پاتخته) با راهنمایی مختصر و کامل و بالاخره تمرینات پایانی جزوات با پاسخ های تشریحی کامل است.
    جزئیات بسته: بسته آموزش ریاضی سال هشتم مطابق با کتاب درسی در ۹ جزوه به صورت مبحثی و با عناوین زیر نگارش شده است:

جزوه شماره ۱ ریاضی سال هشتم. این جزوه شامل: عددهای صحیح، عددهای گویا، محاسبات با اعداد گویا، تمرینات پایانی و پاسخ فعالیت های داخل جزوه است.