۱- معمولاً چه ساعتی بیداری می شوی؟
?What time do you usually wake up
 
۲- آیا معمولاً جمعه ها دیرتر بلندی می شوی؟
Do you usually sleep late / sleep in / lie in on Fridays 
 
۳- سحر خیزی؟
Are you an early bird?
 
۴- برعکس من، من شب زنده دارم.
On the contrary, I am a night owl.
 
۵- نه ، معمولاً دیر به رختخواب می روم، برای همین صبح دیر بلند می شوم.
No, I usually stay up late, so I get up late in the morning.
 
۶- انگلیسی ها می گویند: زود خوابیدن و زود بیدار شدن باعث می شود انسان سالم، ثروتمند و عاقل شود.
The English say, Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.’
 
۷- یک مثل قدیمی می گوید، ” سحر خیز باش تا کامروا باشی.”
As the old saying goes,” the early bird catches the worm.”
 
۸- معمولاً چه ساعتی به رختخواب می روی؟
What time do you usually go to bed?
 
۹- معمولاً شب ها دیر می خوابم. فیلم های آخر شب را نگاه می کنم.
I usually go to bed late at night. I watch the late night movies.
 
۱۰- هیچ گاه صبح ها خواب می مانی؟
Do you ever oversleep in the morning?
 
۱۱- چون شب ها دیر می خوابم، بعضی مواقع خواب می مانم.
Since I go to bed late, I sometimes oversleep.
 
۱۲- دیشب خوب خوابیدی ؟
Did you sleep well last night?
 
۱۳- بله، تا صبح خواب سنگینی داشتم.
Yeah, I was fast / sound asleep till morning.
 
۱۴- مادرم صبح بیدارم کرد.
My mother woke me up in the morning.
 
۱۵- شما چطور؟
How about you?
 
۱۶- دیشب خواب به چشمم نیامد. تمام شب بیدار بودم.
I could not sleep a wink last night. I was wide awake the whole night.
 
۱۷- ساعت ها نتوانستم بخوابم.
I could not get to sleep for hours.
 
۱۸- دیشب بی خوابی کشیدم.
I had a sleepless night.
 
۱۹- شاید مشکل از بالش/ لحاف/ تشک بوده.
Maybe there was a problem with the pillow /duvet / mattress.
 
۲۰- چرا قرص خواب نخوردی؟
Why didn’t you take a sleeping pill?
 
۲۱- قرص خواب خوردم، اما فایده ای نداشت.
I did take a sleeping pill, but it didn’t help.
 
۲۲- آیا مشکل بی خوابی داری؟
Are you suffering from insomnia?
 
۲۳- بله، هرگز خواب عمیقی ندارم.
Yes, I never sleep deeply / soundly.
 
۲۴- آیا خواب شما سبک/ سنگین است؟
Are you a light / heavy sleeper?
 
۲۵- معمولاً سر کلاس چرت می زنم.
I usually take a nap in class.
 
۲۶- معمولاً قبل از اینکه سر کار بروم، در خانه می خوابم.
I usually catch some z’s at home before I go to work.
 
۲۷- آیا هرگز بعد از ناهار چرت می زنی؟
Do you ever take a siesta after lunch?
 
۲۸- هرگز خر و پف می کنی؟
Do you ever snore?
 
۲۹- توی خواب حرف می زنی؟
Do you ever murmur in sleep?
 
۳۰- چرا دیشب زود به رختخواب رفتی؟
Why did you go to bed early last night?
 
۳۱- شام خواب آلودم کرد.
The dinner made me sleepy / dozy / drowsy.
 
۳۲- پای تلوزیون خواب رفتم.
I dozed off / nodded off / dropped off in front of the television.
 
۳۳- دیشب خواب تو را دیدم.
I had a dream about you last night.
 
۳۴- دیشب خواب واقعاً عجیبی دیدم.
I had a really weird dream last night.
 
۳۵- دیشب یک کابوس دیدم. فیلم های ترسناک باعث می شوند خواب های بد ببینم.
I had a nightmare last night. Horror movies give me bad dream.
 
۳۶- خواب دیدم دارم ازدواج می کنم.
I dreamt that I was getting married.
 
۳۷- تعبیر خواب بلدی؟
Can you interpret the meaning of dreams?
 
۳۸- ولش کن، فقط یک خواب بوده.
Come on, it was only a dream.
 
۳۹- ولی رویا ممکن است روزی به حقیقت بپیوندد.
But dreams may come true some day.
 
۴۰- همیشه خواب می بینم دارم از یک جایی می افتم.
I am always dreaming that I am falling from a place.
 
۴۱- بیا مریم را از خواب بیدار کنیم.
Let’s wake Maryam up.
 
۴۲- نه، بگذار بخوابد. دیشب خیلی خسته بود.
No, let her sleep on. She was so tired last night.
 
۴۳- وقتی بچه بودم، مادرم برایم لالایی می خواند.
when I was a child, my mother sang a lullaby for me.