سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

سؤالات تستی از درس اول تا آخردرس نهم فارسی هفتم

اندازه فونت :
2019/12/07

سؤالات تستی از درس اول تا آخردرس نهم فارسی هفتم

۱- معنای کدام واژه نادرست است ؟

فارغ : جدا                           افق : کرانه

گلدسته : مناره                     زائر : زیارت کننده

توضیح: ( فارغ ) در مصراع « فارغ از سنگ بچّه ها باشم » به معنی « آسوده » است و (فارق) به معنی جدا کننده است.

۲- « در پوستین خلق افتادن » کنایه از………. است.

دروغ گفتن                                  صحبت کردن

غیبت کردن                                   گدایی کردن

توضیح: این ترکیب کنایی در عبارت « تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین خلق افتی » به معنی « غیبت کردن » است.

۳- در کدام گزینه کلمات هم خانواده وجود ندارد ؟

صلاح و مصلحت                                  شور و شعور

ایمان و مؤمن                                  اقتدار و مقتدر

توضیح: اولی هم خانواده از ریشه « صلح » و سومی از ریشه « امن »

و سومی از ریشه « قدر » هم خانواده اند.

۴- کدام گروه از کلمات زیر شبکه ی مراعات نظیر تشکیل نمی دهد ؟

سبز ، درخت ، بهار                                  ساحل ، کشتی ، موج

آسمان ، خورشید ، ماه                                  زندگی ، احتیاج، دانش

توضیح: مراعات نظیر یعنی چند واژه که از نظر معنا ، مکان، زمان و…

باهم تناسب داشته باشد و در این جا بین « زندگی، احتیاج

دانش » از این نظر قرابتی وجود ندارد.

۵- منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد » چیست ؟

شاد و خندان شد                                  خوشحال و صمیمی شد

صاف و روشن شد                                  ابری و گرفته شد

توضیح: با توجه به مصراع اول: « روشن و گرم و زندگی پرداز » بنابراین

وجه شبه و پیام « صاف شدن آسمان» بعد از زمستان است.

۶- از آرایه ی تکرار برای ………………… استفاده می شود .

تأکید                                  زیباسازی

تأثیرگذاری                                  همه موارد

توضیح: با توجه به توضیح صفحه ۵۶ گزینه چهارم درست است.

۷- نویسنده در درس « قلب کوچکم را به چه کسی بدهم » قلب را به چه چیزی مانند کرده است ؟

صندوقچه                                  دشت

دریا                                  ماه

توضیح: صفحه ۵۴ : « عجیب است واقعاً معلوم نیست این قلب است یا

دریا! »

۸- در بیت « نگردد شاخک بی بن برومند                 ز تو سعی و عمل باید ز من پند »

کلمات قافیه کدامند ؟

بن – من                                                     برومند – پند

بی بن برومند – ز من پند                                  مند- پند

توضیح: واژه های قافیه در پیایان مصراع ها و یا قبل از ردیف می آید

و در این قالب مثنوی ردیف نیست و آخرین واژه ها، قافیه است.

۹- مفهوم بیت « بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن » در کدام گزینه آمده است ؟

حال را دریافتن                                                نابود کردن خوشی ها

افسوس گذشته را خوردن                                  به فکر آینده بودن

توضیح: در بیت : حالی خوش باش « حالی به معنی حالا » و با توجه به

به ادامه پیام بیت « خوش بودن حالا و عمر بر باد ندادن » است.

۱۰- در عبارت « چه بسیارند آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند » نهاد کدام کلمه است ؟

چه                                  بسیارند

آنان                                  خود

توضیح: دو جمله در نمونه است:« آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند

چه بسیارند » آنان ( نهاد) ، که ( حرف ربط) ، وقت خود را ( مفعول)

بیهوده ( قید) تلف می کنند ( فعل) – (آنان: نهاد حذف شده)

چه بسیار ( مسند) ند( هستند: فعل)

۱۱- بزرگ ترین رباعی سرای تاریخ ادبیات ایران چه کسی است ؟

باباطاهر                                             خیّام

ابوسعید ابوالخیر                                  عطار

۱۲- کدام گزینه مربوط به « نامه های اداری » است ؟

برادر مهربانم                                  دوست عزیزم

پدر بزرگوارم                                  معاون محترم

توضیح: عنوان سه مورد دیگر خاونوادگی و دوستانه است.

۱۳- رابطه ی کلمات در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

خواندن و نوشتن                                  صید و شکار

بیزاری و تنفر                                  قرائت و خواندن

توضیح: رابطه کلمات هر گزینه ، ترادف و هم معنایی است ، غیر از
گزینه اول

۱۴- املای همه ی گزینه ها درست است به جز گزینه ی ……

نصیب شدن                                     گشت و گزار

عطش مطالعه                                  اخلاص و همّت
توضیح: گشت و گذار : گشتن و گذشتن( عبور کردن)

۱۵- برای مسائل اخلاقی ، اجتماعی ، پند و اندرز از چه قالب شعری استفاده می شود ؟

مثنوی                                  چهارپاره

قطعه                                   رباعی

توضیح: هر چند در مثنوی هم مسئل اخلاقی و تعلیمی مطرح می شود.

۱۶- شعر « ای مرغک » از سروده های کیست ؟

علی اسفندیاری ( نیمایوشیج )                                  پروین اعتصامی

شهریار                                                                 قیصر امین پور

۱۷- معنای « چمیدن » در کدام گزینه نیامده است ؟

نرم راه رفتن                                  آهسته راه رفتن

با ناز راه رفتن                                  در چمن راه رفتن

توضیح: با وجودی که این سوال همکار محترم دو جوابی است:

چمیدن: نرم و آهسته و با ناز راه رفتن

۱۸- در بیت « کبوتر بچه ای با شوق پرواز/ به جرئت کرد روزی بال و پر باز »

چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

تشبیه                                          تضاد

مراعات نظیر                                  تکرار

توضیح: مراعات نظیر و تناسب بین « کبوتر، پرواز، بال و پر »

۱۹- مُسند بیت « نگردد شاخک بی بن برومند/ ز تو سعی و عمل باید زمن پند »

کدام است ؟

برومند                                     پند

شاخک                                  بی بن

توضیح: در جمله « شاخک بی بن برومند نمی گردد. »

شاخک بی بن ( نهاد) برومند ( مسند) نمی گردد ( فعل )

۲۰- در « زنگ آفرینش » معلم چه آرزوهایی کرد ؟

شبانه روز زائر حرم بودن                                  به آرزوی خود رسیدن بچه ها

پیغمبر بهار شدن                                          مشغول راز و نیاز شدن

توضیح: آرزوی معلّم چنین بود :

« کاش روزی به کام خود برسید بچه ها ارزوی من این است»

۲۱- در کدام گزینه « تشبیه » وجود دارد ؟

باز موضوع تازه ای داریم                                  بچه ها آرزوی من این است

در دل آسمان رها باشم                                  مثل لبخند باز خواهم شد

توضیح: تشبیه مصراع مربوط است به آرزوی غنچه :

« غنچه هم گغت گر چه دلتنگم مثل لبخند باز خواهم شد »

۲۲- مفهوم بیت « تو را پرواز بس زود است و دشوار/ ز نوکاران که خواهد کار بسیار » چیست ؟

پرواز خوبی کردن                                          بی تجربگی و تازه کار بودن

سخت و دشوار بودن کار                                  کار بسیار کردن

توضیح: مصراع « زنو کاران که خواهد کار بسیار » یعنی :

کسی از تازه کارها و بی تجربه ها انتظار کار سخت را ندارد.

۲۳- واژه های کدام گزینه جای خالی را تکمیل می کند ؟

« نامه ممکن است دوستانه یا ……………… باشد و یا ممکن است رسمی و ……………… باشد »

صمیمی ، شرکتی                                  برادرانه ، شرکتی

عاطفی ، اداری                                      خانوادگی، اداری

۲۴- عبارت « حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را » در توصیف چه کسی است ؟

دکتر حسابی                                  امام خمینی

علامه جعفری                                  شهید بهشتی

توضیح: با توجّه به درس ۸ و قسمت « شوق خواندن » و صفحه ۸۷

۲۵- کدام یک از شخصیت های زیر دوران کودکی را با سختی گذرانده بود ؟

دکتر حسابی                                    نیمایوشیج

پروین اعتصامی                                  دکتر سعید کاظمی

توضیح: صفحه ۹۵ « دکتر محمد حسابی دوران کودکی را با سختی و فقر گذارنده بود. »

۲۶- در این بیت کدام آرایه ی ادبی مشاهده نمی شود ؟

« هر چه کنی کِشت همان بِدرَوی / کار بد و نیک چو کوه و صداست »

تکرار                                    مراعات نظیر

تشبیه                                  نضاد

توضیح: بین ( بد و نیک) تضاد وجود دارد. و بین ( کشت و درو ، کوه و صدا )

مراعات نظیر ( کار بد و نیک چو کوه و صدا ) تشبیه

۲۷- دراین بیت منظور از « مردم » چیست ؟

« مندیش که دام هست یا نه/ بر مردم خویش دیدن آموز »

خویشاوندان                                  مردمک چشم

ملت                                            انسان ها

توضیح:مردم با توجه به واژه بعدی ( چشم ) به معنی مردمک است.

۲۸- در عبارت زیر کدام کلمه فعل نیست ؟

« تا می توانیم بیاموزیم این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند »

می توانیم                                  بیاموزیم

آموختنی                                    می خوانند

توضیح: در ترکیب « مطالب آموختنی » ( آموختنی ) صفت لیاقت است و

ترکیب، ترکیب وصفی.

۲۹- نویسنده ی کدام کتاب نادرست است ؟

کویر ( دکتر شریعتی )

آینه های ناگهان ( قیصر امین پور )

قصه های مجید ( هوشنگ مرادی کرمانی )

رگبار کلمات ( نادر ابراهیمی)

۳۰- دراین بیت ، بر چه مفهومی تأکید شده است ؟

« بهتر از هر چه هست در دنیا/ با خدا راز گفتنت امروز »

زیبایی بهار                                      زیبایی طبیعت

عبادت خداوند                                  عظمت خداوند

توضیح: بازگردانی بیت چنین است:

امروز راز گفتنت با خدا بهتر از چه در دنیا است.

۳۱- « دوست خوب کیمیا است » یعنی :

دوست خوب ، قابل اطمینان است

دوست خوب ، دوست داشتنی است

دوست خوب ، قدرتمند است

دوست خوب کمیاب و با ارزش است

توضیح: در واقع این جمله تشبیه است « تسبیه دوست خوب به کیمیا »

و کیمیا ماده ای نایاب که آن فلزات را به طلا تبدیل کنند. پس دوست خوب

نایاب و کمیاب و ارزشمند است.

۳۲- عبارت « قلب لانه ی گنجشک نیست که بهار ساخته شود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد » به کدام ویژگی قلب اشاره دارد ؟

ساعی و کوشا بودن                                  امید وار و شاد بودن

حساس و زود رنج بودن                                  پایداری در محبّت

توضیح: لانه گنجشک دایمی نیست و فصلی و موقت است.

۳۳- معنی کدام یک از واژه های مشخص شده نادرست است ؟

حدیث زندگی می باید آموخت : داستان و سرگذشت

هجوم فتنه های آسمانی: حکایت

نگردد شاخک بی بن برومند : با ثمر

ز نوکاران که خواهد کار بسیار : بی تجربه ها

توضیح: هجوم به معنی حمله و یورش است.

۳۴- بیت « با زبان عقربک می گفت عمر/ می روم بشنو صدای پای من » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

بی وفایی عمر                                  نابودی انسان ها

گذشت عمر                                     بی ثمری عمر

۳۵- هم خانواده در کدام گزینه نادرست است ؟

اوقات ، واقف ، وقت                                      مجموع ، جامع، مجتمع

مصرف ، مصارف ، صرف                                  اعظم ، تعظیم ، معظّم

توضیح: اوقات و واقف هم خانواده اند ولی وقت با آن ها هم خانواده

نیست. چون حروف مشترک آنها « وقف » و این « وقت » است.

۳۶- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش » منظور از واژه های « حرم » و « مدرسه » به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

دانش ، علم                                                   مقدسات ، دوستی ها

نور الهی ، سعی و تلاش                                  معنویت، علم

توضیح: یعنی با رفتن به حرم حضرت معصومه (س) و چشیدن معنویات

روحش آرام می شد و در مدرسه نیز با درس خواندن ذهن و اندیشه اش

بارور می شد.

۳۷- به « خانه ای چوبین یا فلزی مشبک که بر سر مزار امام یا امامزاده یا بزرگان قرار دارد » ……………… می گویند

ظریح                                  ضریح

زریح                                    ذریح

۳۸- در این عبارت منظور از « مرواریدی در صدف » چیست ؟ « پروین ، هم چون مرواریدی در صدف ، با دقت مراقبت می کرد »

مورد توجه بودن                                         گوشه گیر و پنهان بودن

کمیاب و باارزش بودن                                  دقیق و مراقب بودن

۳۹- سعدی در بیت زیر چه چیزی را سفارش می کند ؟

« به جان زنده دلان سعدیا ، که مُلک وجود / نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاری »

دوری از مردم آزاری                                  بی توجهی به دنیا

سعی و تلاش کردن                                  آزاد و رها بودن

۴۰- چه کسی بیت « به راستی که یکی از نوابغ ادب است / میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست » را در باره ی پروین اعتصامی گفته است

نیمایوشیج                                  نظام وفا

شهریار                                      قیصر امین پور

بازدیدها: 29

سوال خود را مطرح کنید :