سرود شاه جوانان بهشت باصدای ناجی سهمویی وشمس الدین سرودی

سرود بخواب آرام ای کودک باصدای شمس الدین سرودی

سرود غریبی باصدای شمس الدین سرودی

سرود بنام الله باصدای شمس الدین سرودی (۱۹/ ۱۱ / ۹۴)

سرود دلم شوا بنده بشم باصدای شمس الدین سرودی۹۴/۱۱/۱۹

مناجات باصدای شمس الدین سرودی ✍ شعر از خانم صالحی نجاد

(کاری جدید ازگروه سرود ندای همدلان) مناجات باصدای شمس الدین سرودی ✍ شعر از خانم صالحی نجاد کوویی ✍ بامن سخنگو ای خدا بامن که تنها شد دلم ، با من که محتاج تو ام بامن که از آب وگلم..

سرود مشو غافل یک لحظه خواهر من باصدای شمس الدین سرودی

سرود فارسی قرآن باصدای شمس الدین سرودی