آرشیو سوالات سوم دبیرستان دوره اول (نهم)
# تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
 ۱  ۱۲ اسفند ۱۳۹۴  ۱۵:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم علوم تجربی  غلامرضا بدیعی  تستی سوال پاسخ
 ۲  ۱۱ اسفند ۱۳۹۴  ۰۵:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم زبان انگلیسی  وحید یزدان پناه  تستی سوال پاسخ
 ۳  ۱۰ اسفند ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم پیام های آسمان  عبدالرسول فاتحی  تستی سوال پاسخ
 ۴  ۰۵ اسفند ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم قرآن  محمد علی مقدسی  تستی سوال پاسخ
 ۵  ۰۵ اسفند ۱۳۹۴  ۰۵:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم قرآن  محمد علی مقدسی  تستی سوال پاسخ
 ۶  ۰۴ اسفند ۱۳۹۴  ۱۵:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم مطالعات اجتماعی  حسن ناموران  تستی سوال پاسخ
 ۷  ۰۳ اسفند ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم عربی  عبدالرسول فاتحی  تستی سوال پاسخ
 ۸  ۰۲ اسفند ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم زبان فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۹  ۰۳ بهمن ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول پیام های آسمان  حمیدرضا فرخاری  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۰  ۲۹ دي ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس مطالعات اجتماعی  حسن ناموران  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۱  ۲۵ دي ۱۳۹۴  ۰۸:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس ریاضی  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۲  ۲۱ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس عربی  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۳  ۱۹ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول قرآن  محمد علی مقدسی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۴  ۱۸ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول علوم تجربي نوبت اول  غلامرضا بدیعی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۵  ۱۵ دي ۱۳۹۴  ۱۲:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس آمادگی دفاعی  علی ارزانفروش  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۶  ۱۳ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس ادبیات فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۷  ۱۱ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۳۰:۰۰  ازمون زبان انگلیسی نوبت اول(دیماه)  وحید یزدان پناه  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۸  ۲۹ آذر ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون آذر ماه مطالعات اجتماعی  حسن ناموران  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۹  ۲۸ آذر ۱۳۹۴  ۱۰:۰۰:۰۰  آزمون آذر ماه پیام های آسمان  حمیدرضا فرخاری  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۰  ۲۰ آذر ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰   آزمون علوم تجربی آذرماه-فصل ۴ و۵  غلامرضا بدیعی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۱  ۰۹ آذر ۱۳۹۴  ۰۹:۲۰:۰۰  آزمون درس سوم وچهارم آمادگی دفاعی  علی ارزانفروش  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۲  ۰۴ آذر ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  کاردرمنزل علوم تجربی فصل ۵  غلامرضا بدیعی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۳  ۰۱ آذر ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت عربی  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۴  ۳۰ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت ریاضی  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۵  ۲۶ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون ميان نوبت اول علوم تجربي  غلامرضا بدیعی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۶  ۲۶ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۰۰:۰۰  کار در خانه فصل چهارم علوم تجربی  غلامرضا بدیعی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۷  ۲۵ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت اول ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۸  ۲۲ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت اول مطالعات اجتماعی  حسن ناموران  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۹  ۲۰ آبان ۱۳۹۴  ۰۹:۲۰:۰۰  آزمون درس دوم آمادگی دفاعی  علی ارزانفروش  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۰  ۱۹ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی  وحید یزدان پناه  تشریحی سوال پاسخ
# تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
 ۳۱  ۰۹ آبان ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون آبان ماه عربی  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۲  ۰۹ آبان ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون آبان ماه ۲-عربی  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۳  ۰۶ آبان ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون علوم تجربی آبان ماه  غلامرضا بدیعی  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۴  ۲۸ مهر ۱۳۹۴  ۰۹:۱۵:۰۰  آزمون درس اول آمادگی دفاعی  علی ارزانفروش  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۵  ۱۳ مهر ۱۳۹۴  ۴۴:۰۰:۰۰  آزمون علوم تجربي مهرماه  غلامرضا بدیعی  تستی سوال پاسخ
 ۳۶  ۱۲ خرداد ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  آمادگی دفاعی نوبت دوم خرداد ۱۳۹۳  عبدالحمید اخوان  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۷  ۱۲ خرداد ۱۳۹۳  ۰۹:۰۰:۰۰  پرورشی نوبت دوم خرداد ۱۳۹۳  محمود فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۸  ۱۱ خرداد ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  تعلیمات اجتماعی نوبت دوم خرداد ۱۳۹۳  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۹  ۰۹ خرداد ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  پیام های آسمانی نوبت دوم خرداد ۱۳۹۳  محمد ابراهیم اخوت  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۰  ۰۷ خرداد ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  زبان انگلیسی نوبت دوم خرداد ۱۳۹۳  عیسی مادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۱  ۰۴ خرداد ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  عربی نوبت دوم خرداد ۱۳۹۳  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۲  ۰۲ خرداد ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  علوم تجربی نوبت دوم خرداد ۱۳۹۳  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۳  ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  تاریخ نوبت دوم اردیبهشت ۱۳۹۳  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۴  ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  ریاضی نوبت دوم اردیبهشت ۱۳۹۳  علیرضا رجب نیا  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۵  ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  قرآن نوبت دوم اردیبهشت ۱۳۹۳  محمد ابراهیم اخوت  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۶  ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  حرفه و فن نوبت دوم اردیبهشت ۱۳۹۳  عبدالحمید اخوان  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۷  ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  انشا و نگارش نوبت دوم اردیبهشت ۱۳۹۳  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۸  ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  املا فارسی نوبت دوم اردیبهشت ۱۳۹۳  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۹  ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  جغرافیا نوبت دوم اردیبهشت ۱۳۹۳  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۰  ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۱۷:۳۰:۰۰  آزمون ترم دوم درس رايانه كلاس سوم  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
 ۵۱  ۲۴ فروردين ۱۳۹۳  ۰۷:۰۰:۰۰  آزمون طرح خود اعتمادی ریاضی مرحله دوم پایه نهم  علیرضا رجب نیا  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۲  ۲۷ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس قرآن  محمد ابراهیم اخوت  تستی سوال پاسخ
 ۵۳  ۲۶ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس ادبیات فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۵۴  ۲۵ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس پیام های آسمانی  محمد ابراهیم اخوت  تستی سوال پاسخ
 ۵۵  ۲۴ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس ریاضی  علیرضا رجب نیا  تستی سوال پاسخ
 ۵۶  ۲۲ اسفند ۱۳۹۲  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس آمادگی دفاعی  عبدالحمید اخوان  تستی سوال پاسخ
 ۵۷  ۲۱ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس حرفه وفن  عبدالحمید اخوان  تستی سوال پاسخ
 ۵۸  ۲۰ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس جغرافیا  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
 ۵۹  ۱۹ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس زبان انگلیسی  عیسی مادی  تستی سوال پاسخ
 ۶۰  ۱۸ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس تعلیمات اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
# تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
 ۶۱  ۱۷ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس عربی  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۶۲  ۱۵ اسفند ۱۳۹۲  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس تاریخ  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
 ۶۳  ۱۴ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
 ۶۴  ۰۳ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۰۰:۰۰  آزمون زبان بهمن ماه  عیسی مادی  تستی سوال پاسخ
 ۶۵  ۰۳ اسفند ۱۳۹۲  ۰۷:۰۰:۰۰  آزمون گروهی ریاضی بهمن ماه  علیرضا رجب نیا  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۶  ۱۰ بهمن ۱۳۹۲  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون خود اعتمادی ریاضیات بهمن ماه  علیرضا رجب نیا  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۷  ۰۸ بهمن ۱۳۹۲  ۰۹:۵۰:۰۰  آزمون علوم تجربی بهمن ماه(مرحله دوم)  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
 ۶۸  ۰۸ بهمن ۱۳۹۲  ۰۹:۱۵:۰۰  آزمون علوم تجربی بهمن ماه(مرحله اول)  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
 ۶۹  ۰۵ بهمن ۱۳۹۲  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس آمادگی دفاعی  عبدالحمید اخوان  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۰  ۰۳ بهمن ۱۳۹۲  ۱۱:۰۰:۰۰  آزمون ترم اول درس رايانه (پاور پوئینت) كلاس سوم  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
 ۷۱  ۲۹ دي ۱۳۹۲  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس جغرافیا  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۲  ۲۸ دي ۱۳۹۲  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس عربی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۳  ۲۴ دي ۱۳۹۲  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس زبان انگلیسی  عیسی مادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۴  ۲۲ دي ۱۳۹۲  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس قرآن  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۵  ۲۱ دي ۱۳۹۲  ۱۰:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس تاریخ  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۶  ۲۰ دي ۱۳۹۲  ۱۰:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس املا فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۷  ۱۷ دي ۱۳۹۲  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس پیام های آسمانی  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۸  ۱۵ دي ۱۳۹۲  ۰۹:۱۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس انشاء و نگارش  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۹  ۱۳ دي ۱۳۹۲  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس ریاضی  علیرضا رجب نیا  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۰  ۱۰ دي ۱۳۹۲  ۱۲:۰۰:۰۰  آزمون طرح اعتماد  علیرضا رجب نیا  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۱  ۱۰ دي ۱۳۹۲  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۲  ۰۸ دي ۱۳۹۲  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس حرفه وفن  عبدالحمید اخوان  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۳  ۰۷ دي ۱۳۹۲  ۱۰:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۴  ۰۸ آذر ۱۳۹۲  ۱۰:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت اول درس عربی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۵  ۰۵ آذر ۱۳۹۲  ۱۰:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت اول درس پیام های آسمان  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۶  ۰۴ آذر ۱۳۹۲  ۱۰:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت اول درس علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۷  ۰۳ آذر ۱۳۹۲  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت درس حرفه و فن  عبدالحمید اخوان  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۸  ۰۲ آذر ۱۳۹۲  ۰۹:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت درس علوم اجتماعی(جغرافیا،تاریخ،اجتماعی)  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۹  ۰۱ آذر ۱۳۹۲  ۱۰:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت اول درس ریاضی  علیرضا رجب نیا  تشریحی سوال پاسخ
 ۹۰  ۲۸ آبان ۱۳۹۲  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت اول درس ادبیات فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ