فارسی

سو الات تستی  درس دوم فارسی هشتم

1-در عبارت زیر ،به ترتیب ،چند وابسته پیشین وچند صفت بیانی وجود دارد ؟

«اگر اندیشه ات را به کار گیری تا بتوانی به راز آفرینش پی ببری ،دلایلی روشن به تو خواهند گفت که افریننده مورچه کوچک همان آفریدگار درخت بزرگ خرماست.»

1)یک –سه                   2)دو-سه                    3)دو-دو            4)یک –چهار     

پاسخ:گزینه 1همان وابسته پیشین (صفت اشاره )/وابسته های پسین عبارتند از :روشن ،کوچک وبزرگ

2-در عبارت زیر به ترتیب ،چند ترکیب وصفی وچند ترکیب اضافی وجود دارد ؟

«روشنی روز که همه چیز را می گشاید ،چشمانشان را می بندد ،زیرا خفاش از حرکت در نور درخشان ،نا توان است و تاریکی شب که همه چیز را به خواب فرو می برد ؛چشمان آن ها را باز می کند

1)سه-چهار                     2)دو –چهار                  3)سه –پنج                  4-یک-یک

پاسخ:گزینه 1 .ترکیب های وصفی  همه چیز( همه صفت مبهم/چیز موصوف  ) ،نور درخشان ،هر چیز (هر صفت مبهم /چیز  موصوف )

ترکیب های اضافی :روشنی روز ،چشمانشان (چشم های آن ها )،تاریکی شب چشمان آن ها

3)-بن مضارع فعل های عبارت زیر ،به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

«اکنون اگر می خواهی ،در مورد شگفتی أفرینش ملخ ،سخن بگو که خدابرای او دو چشم سرخ ودو حدقه ،چونان ماه تابان آفرید وبه او گوش پنهان ودهانی متناسب اندامش بخشید .»

1)خواست –گوی –آفرین –بخشا                            2)خواه-گو –آفرید –بخش 

3)خواه –گو –آفرین بخش                                   3)خواست ،گوی ،آفرید –بخشا

پاسخ:گزینه 3 .بن مضارع بخشیدن بخش است.(بن مضارع بخشودن «بخشا »است بنا براین این دد بن را با هم اشتباه نکنید .)

4-در عبارت زیر ،جمله دوم ،چند جزئی چند(بخشی) است؟

«پرهای طاووس چونان برگ خزان دیده می ریزدودوباره می روید تا دیگر بار شکل ورنگ زیبای گذشته خود را باز یابد .»

1)چهار جزئی                    2)سه جزئی                    3)یک جزئی                   4)دوجزئی

پاسخ :گزینه 4جمله دوم  دوباره می روید (فعل می روید نا گذر است ودو بخشی 

5-نقش دستوری گروه های اسمی مشخص شده زیر ،به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

گویا چادری سیاه افکنده ،پنداری با رنگ  سبز تندی در هم آمیخته که در کنار شکاف گوشش ،جلوه خاصی دارد.»

1)نهاد ،متمم ،مفعول                   2)نهاد ،متمم ،نهاد                3)صفت ،متمم ،مفعول            4)صفت ،متمم ،قید

پاسخ:گزینه 3

6-کدام گزینه در بیت زیر وجود ندارد ؟

«عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند                    چون برآید این همه گل های نغز کامکار ؟»

1)مضارع اخباری                  2)ترکیب وصفی                   3)وابسته  پیشین                    4)مفعول

پاسخ :گزینه 4

7- نقش های دستوری واژه های مشخص شده بیت زیر ،به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

«راستی را کس نمی داند که در فصل بهار               از کجا گردد پدیدار این همه نقش ونگار ؟»

1)مفعول  ،مضاف الیه ،مسند ،مفعول                   2)متمم،متمم،نهاد ،مفعول

3)قید ،مضاف الیه ،مسند،نهاد                            4)مفعول ،متمم،نهاد،نهاد

پاسخ:گزینه 3  «را » در راستی را به معنی «به »است به راستی قید / چگونه گردد   پد یدار مسند /چه چیزی پدیدار گردد؟این

همه نقش ونگار  نهاد (البته نقش یا نگار هر کدام به تنهایی هم ،نهاد می شوند)

8- فعل های بیت زیر به ترتیب جمله های چنذ بخشی می سازند ؟

«برق از شوق که می خندد بین سان قاه قاه ؟           ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار ؟»

1)دو بخشی –دو بخشی      2)سه بخشی –دوبخشی           3)سه بخشی –چهار بخشی          4)سه بخشی –سه بخشی

پاسخ :گزینه 1 می خندد ومی گرید فعل  های نا گذر هستند وبا نهاد کامل می شوند وجمله دو بخشی می سازند در این بیت برق نهاد برای می خندد وابر نهاد برای می گرید است .بقیه اجزای این  دو جمله  قید هستند چون که فعل به انها نیاز ندارد.

9-در عبارت زیر ،به ترتیب ،چند صفت پیشین وپسین به کار رفته است ؟

«خورشید هر لحظه نور گرم وسوزانش را بیش تر به سینه زمین پهن می کرد.در اطراف سنگ ،همه چیز آرام بود .مثل این بود 

که در آخرین لحطه های زندگی خود می خواسته چیزی به مرداب  بگوید.»

1)دو-دو              2)سه –دو              3)دو-چهار         4)سه –چهار

پاسخ:گزینه 2.صفت های پیشین  هر (هر لحظه )همه (همه چیز)آخرین (آخرین لحظه ها)

                                 صفت مبهم           صفت مبهم         صفت شمارشی 

صفت های پسین   گرم ،سوزان (  منظور از صفت  پسین همان صفت بیانی است که بعد از کسره می آید )

10-معنی کدام واژه نادرست است؟

1)نغز :خوب ،زیبا            2)گل کامکار :نوعی گل سرخ             3)نژند :سرد وبی روح          4)تماثیل :پدیده ها

پاسخ :گزینه 4تماثیل :جمع تمثال ،تصویرها ،شکل ها

11-معنی کدام واژه نادرست است؟

1)بی تاب :بدون تحمل            2)افق :کناره های دریا          3)بهت :شگفتی          4)طراوت :شادابی 

پاسخ :گزینه 2.افق :کرانه آسمان ،جمع آن ، آفاق است

========================================

آزمون چهارگزینه ای فارسی هشتم ( تیزهوشان خیلی سبز) | درس سوم: ارمغان ایران

سوالات تستی فارسی هشتم (تیزهوشان خیلی سبز) | درس اول: پیش از این ها

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فارسی
معادل کلمات خارجی به پارسی

                                                                                     ردیف             واژه   خارجی             معـادل  پارسی             ردیف             واژه   خارجی             معـادل   پارسی             ردیف             واژه  خارجی             معادل  پارسی             1 …

فارسی
آرایه تشخیص یا جان‌بخشی در ادبیات فارسی

تشخیص نسبت دادن حالات و رفتار آدامی به دیگر پدیده های خلقت است . ( دادن شخصیت انسانی به موجوداتی غیر از انسان ) مثال1 :   برگ های سبز درخت در وزش نسیم به رقص در می آیند . توضیح : رقصیدن یکی از حالات و رفتار انسانی است که در این جا به …

فارسی
قواعد جدانویسی یا سرهم نویسی کلمات

جدانویسی یا سرهم نویسی کلمات در ادامه به نکاتی درباره دستور زبان فارسی و قوانین جدا نویسی و سرهم نویسی کلمات پرداخته ایم. با ما همراه باشید. این دو نشانه در فارسی یا «حرف ربط» هستند و یا «نشانة پرسش»، که در هر دو صورت جدا نوشته می-شوند. مانند این است …