موضوع: تصویر نویسی صفحه ۲۳ کتاب مهارتهای نوشتاری هشتم

به نام خدا

روز بارانی است . بوی کاه گل همه جا را پرکرده است وباعطربرگ کهنه ی بیدوگل های پایه کوه درهم امیخته است.کوچه های باریک پراست از احساس پاییز.خانه ها با سقف های کوتاه وحداکثردر دو طبقه در کنار هم قرار گرفته اند.پنجره های کوچک وبزرگ با درهای چوبی ، همانند چشمان و دهان خانه ها جلب نظر می کنند. خانه ها ساده اند وساده تر از خانه ها درب خانه ها است. دری که بانرده درست شده است و حکایت امنیت وصمیمیت آبادی را می رساند.

…………………………………………………………………………

پشت بام خانه ها به صورت صاف ساخته شده است. مصالح سقف کاه وگل است که بر روی تیرهای چوبی قرار دارد. سقف خانه ها از چوب درختان ساخته شده است. این درخت ها بر روی دیوار و قسمتی هم بر روی ستون چوبی که ان هم روی پایه ای چوبی دیگری سوار شده است استوارند. روی سقف ها را با گون ویا شاخه های درختان پوشانده اند. معماری روستا بسیار ساده است و سادگی بسیار متناسبی دارد.

نویسنده: راحله ناصری/ کلاس هشتم/ دبیرستان ام الشهدا/سال تحصیلی ۹۵-۹۴