مجموعه سئوالات تستی فارسی بخوانیم ( دستورزبان فارسی )

۱- درجمله « لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. » نهادکدام است ؟

اطلاعات زیادی       لغت نامه ها             به ما می دهند       اطلاعات زیادی به ما می دهند

 

۲- زمان کدام جمله گذشته است ؟

زهرا می خواهد به مدرسه برود                              عباس مدرسه رفت

مریم به مدرسه می رود                                            جوادوزهره به مدرسه خواهند رفت

۳- درجمله زیرچندکلمه ربط وجوددارد ؟

« شجاع کسی است که ازخطربترسد ولی دست وپای خود راگم نکند وبا کمال متانت برای دفع خطرچاره جویی کند »

 یک کلمه              دوکلمه            سه کلمه                چهارکلمه

۴- کدام یک ازکلمه های زیر صفت نیست.

دنده             پاینده              شوینده                تابنده

۵- کدام فعل ماضی است ؟

بخواند               خواهم رفت                  گفته ام             می روم

۶- درجمله مقابل « مفعول » کدام است ؟ پزشک بیمار رامعالجه کرد

پزشک                    بیمار                    معالجه کرد

۸- دردستورزبا فارسی« را » نشانه چیست ؟

مضاف الیه                       مفعول                قید            موصوف

۹- اسم یاضمیری که به دنبال اسم دیگر مِی آید تامعنی آن کامل کند چه می نامند؟

صفت            موصوف             مضاف              مضاف الیه

۱۰- قسمتی ازجمله که درباره آن خبری می دهیم چه نام دارد؟

نهاد           قید               مفعول                    گزاره

۱۱- درجای خالی ضمیرمناسب کدام است ؟ مادیروز…….رادیدیم که به کتابخانه می رفت.

شما                   او                آن ها                 تو

۱۲- درجمله « حافظ هفت قرن پیش درشیراز می زیست » نهادچندکلمه است ؟

یک کلمه                 دوکلمه            سه کلمه              چهارکلمه

۱۳- درمصراع « زکوشش به هرچیز خواهی رسید» فعل چندم شخص است ؟

سوم شخص مفرد                         دوم شخص مفرد       

سوم شخص جمع                         دوم شخص جمع

۱۴- درجمله مقابل کلمه «شگفت آور» ازنظردستوری چیست ؟

 نبرددلاوران ایرانی شگفت آوربود

صفت                  نهاد               قید                   مضاف الیه

۱۵- دربیت « جداشد یکی چشمه ازکوهسار

به ره گشت ناگه به سنگی دچار » قید کدام است ؟

چشمه                     دچار            سنگ              ناگه

۱۶- کدام یک ازترکیب های زیر «مضاف ومضاف الیه» است ؟

بهارایمان                   قلب سرشار           مدادبزرگ             نگاه خسته

==================================

مجموعه سئوالات تستی فارسی بخوانیم ( دستورزبان فارسی )

 

۱- درجمله « لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. » نهادکدام است ؟

اطلاعات زیادی             لغت نامه ها         به ما می دهند       اطلاعات زیادی به ما می دهند

۲- زمان کدام جمله گذشته است ؟

زهرا می خواهد به مدرسه برود                                                     عباس مدرسه رفت      

مریم به مدرسه می رود                                           جوادوزهره به مدرسه خواهند رفت

۳- درجمله زیرچندکلمه ربط وجوددارد ؟

« شجاع کسی است که ازخطربترسد ولی دست وپای خود راگم نکند وبا کمال متانت برای دفع خطرچاره جویی کند »               یک کلمه       دوکلمه       سه کلمه         چهارکلمه

۴- کدام یک ازکلمه های زیر صفت نیست.

دنده     پاینده     شوینده     تابنده

۵- کدام فعل ماضی است ؟

بخواند     خواهم رفت     گفته ام        می روم

۶- درجمله مقابل « مفعول » کدام است ؟         پزشک بیمار رامعالجه کرد        

پزشک     بیمار   معالجه         کرد

۷- کدام یک از موارد زیر« موصوف وصفت » است ؟

آفتاب طلایی     دریای خزر       خانه ی ساحلی           آینه ی روزگار

۸- دردستورزبا فارسی« را » نشانه چیست ؟

مضاف الیه       مفعول       قید       موصوف

۹- اسم یاضمیری که به دنبال اسم دیگر مِی آید تامعنی آن کامل کند چه می نامند؟

صفت       موصوف         مضاف         مضاف الیه

۱۰- قسمتی ازجمله که درباره آن خبری می دهیم چه نام دارد؟

نهاد             قید         مفعول         گزاره

۱۱- درجای خالی ضمیرمناسب کدام است ؟   مادیروز…….رادیدیم که به کتابخانه می رفت.

شما         او       آن ها       تو

۱۲- درجمله « حافظ هفت قرن پیش درشیراز می زیست » نهادچندکلمه است ؟

یک کلمه     دوکلمه      سه کلمه       چهارکلمه

۱۳- درمصراع « زکوشش به هرچیز خواهی رسید» فعل چندم شخص است ؟

سوم شخص مفرد       دوم شخص مفرد     سوم شخص جمع     دوم شخص جمع

۱۴- درجمله مقابل کلمه «شگفت آور» ازنظردستوری چیست ؟     نبرددلاوران ایرانی شگفت آوربود

صفت         نهاد         قید     مضاف الیه

۱۵- دربیت « جداشد یکی چشمه ازکوهسار       به ره گشت ناگه به سنگی دچار » قید کدام است ؟

چشمه       دچار       سنگ     ناگه

۱۶- کدام یک ازترکیب های زیر «مضاف ومضاف الیه» است ؟

بهارایمان   قلب سرشار       مدادبزرگ     نگاه خسته

۱۷- درابتدای جمله « چه ساعتی خواهید آمد ؟» ازچه ضمیری می توان استفاده کرد ؟

اول شخص جمع       اول شخص مفرد       دوم شخص جمع         سوم شخص مفرد

۱۸- کدام یک از فعل های زیربه مفعول نیاز دارد ؟

خنداند     چرخید       گردید     نشست

۱۹- کدام ترکیب بابقیه متفاوت است ؟

شعرحافظ       غزل های او       مرزهای ایران       شاعربلند آوازه

۲۰- جمله « اوبه گردش می رود » به زمان مستقبل کدام است ؟

اوبه گردش رفته است       اودیروزبه گردش رفت

اوبه گردش می رفت       اوبه گردش خواهد رفت