http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/Sobhan1352-besm.gif

http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/parvaneh.gifhttp://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/parvaneh.gifhttp://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/parvaneh.gif

http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifخدایا…پروردگارا…کمکم کن،

کمکم کن که  بتوانم پنچره ی دلم را رو به حقیقت بگشایم…

http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifخدایا…یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیری است دراین قفس زندانی است، در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم…

http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifخدایا…پروردگارا…

یاریم کن که شوق پرواز را همیشه درخود زنده نگهدارم …..

 http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/Sobhan1352-Allah.gif

http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifخدایا…تو خود می دانی که بدترین درد برای یک انسان دورماندن از حقیقت خویشتن  و رها شدن در گرداب فراموشی و سردرگمی است…

http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifپس تو ای کردگار بی همتا مرا یاری کن که به حقیقت انسان بودن پی ببرم تابتوانم روز به روزبه تو که سر چشمه تمام حقیقت هایی نزدیک ونزدیکتر شوم….

http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifخدایا…همیشه گفته ام که تورادوست دارم…حالا هم باتمام وجود فریاد می زنم:

 خدایا…..دوستت دارم…..دوستت دارم…دوستت دارم…
http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifخدایا، شرمنده ام از زیادی گناهانی که انجام داده ام ، شرمنده ام.

خدایا از قدر نشناسی خودم ، از این که هر روز باعث ناراحتی تو می شوم شرمسارم.

http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gif

خدایا چه بگویم ازکدامین گناهم نزد تو طلب عفو کنم.

خدایا به کدامین گناه اشک شرم از دیده جاری سازم.

 http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifهروقت که خواستم زبان به حمد و ثنایت بگشایم،اشک در دیدگانم جمع شد و بغض شرم  و پشیمانی از گناهان دیگر مجال سخن گفتنم نداد.
http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gif

خدایا ،مرا از این منجلابی که درآن گرفتارشده ام نجاتم ده.

به این پرنده ی اسیر پر و بالی ده تا خودش را ازاین قفس رهایی بخشد و طعم آزادی و رهایی را تجربه کند…
http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gif

خدایا، مرا فرصتی ده تا پاک بودن را تجربه کنم و بتوانم حتی برای یک لحظه آنچه باشم که تو می خواهی…

http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gif

خدایا، چگونه می توانم روی به سوی تو بیاورم و زبان به حمد و ثنایت بگشایم در حالی که خود از کرده خویش آگاهم .

http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifچگونه می توانم دوستار تو باشم درحالی که برعهد و پیمانی که با تو بسته ام وفادار نبوده ام.
http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gif

چگونه می توانم طلب عفو و بخشش کنم درحالی هنوز شعله های عصیان در درونم فروزان است.

http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifبار الها، چگونه می توانم روی به توبه آورم در حالی که اسیر هواهای نفسانی خویشم
http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gif

بار الها، تو از علاقه ی من نسبت به خودت آگاهی و می دانی که چقدر مشتاق رسیدن توام ولی هروقت که تصمیم گرفتم که به سوی تو بیایم گناه به سراغم آمد و مرا ازتو دورساخت.

http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifهمیشه آرزویم این بوده است که حتی برای یک روزکه شده آنچه باشم که تو می خواهی وآنچه کنم که تو می پسندی ولی افسوس این نفس سرکش تا کنون مجال برآورده شدن این آرزو را به من نداده است.
http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifبار الها، می ترسم، ازخویش وازاین سرنوشتی که درانتظار من است

می ترسم ، ازاین بیابان و شوره زاری که درپیش روی من است

 می ترسم که مرگ به سراغم بیاید آرزوی رسیدن به تو را این بار از من بستاند.
http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/star.gifپس ای پروردگار بی همتا  به لطف وکرم خویش مرا از مرداب رهایی ده و توانی ده خویشتن را از هرچه بدی است پاک کنم.
خدایا به من فرصتی ده تا عاشق بودن را تجربه کنم
 http://sobhan1352.ir/wp-content/uploads/2015/03/sobhan1352-allah1.gif