کامپیوتر

رافع 7

نرم افزار حسابداری رافع ۷ محصول شرکت مفتاح سافت که در دهه ۸۰ وارد بازار کار مالی و حسابداری گردید با ویژگی های شاخص جهت گزارش گیری و کنترل عملیات مالی خود توانست جایگاه بزرگی در این بازار کار به دست آورد.در ادامه به ویژگی های شاخص این نرم افزار می پردازیم.

 قابلیت های ویژه این نرم افزار به شرح زیر میباشد:

-حسابرس حسابدار مالی اتوماسیون
ـ امکانات سیستم حسابداری
ـ عریف و تدوین کدینگ و سرفصلهای حسابداری در سه سطح کل ، معین و تفضیلی بطور دلخواه.
ـ تعیین و تخصیص تبصره های خاص به سیستم اتوماتیک ازجهت قابلیتهای ویژه همچون :
ـ آرتیکل های تشکیل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاری ، سرفصل های ثابت و متغیر، نحوه
ـ مرتب سازی ستون بدهکاران و بستانکاران در سند حسابداری.
ـ تعریف و تدوین کلیشه اسناد برای صدور اسناد حسابداری اتوماتیک.
ـ تنظیم و تعریف تفضیلی ها بطور شناور و یا وابسته به معین های مختلف توسط کاربر بطور دلخواه.
ـ ثبت اسناد حسابداری در سه مرحله پیش نویس ، موقت ، دائم.
ـ کپی از یک یا چند سند دیگر در سند جاری.
ـ کپی از آرتیکل های سند حسابداری در سند جاری.
ـ تعریف صندوق های شرکت به تعداد دلخواه.
ـ صدور سند افتتاحیه به صورت دستی یا خودکار و انتقال مانده ها از دورهمالی قبل.
ـ بستن حسابهای موقت و صدور کاربرگ وسند اختتامیه به صورت خودکار در پایان دوره مالی.
ـ مرتب سازی آرتیکل های اسناد و مدیریت چاپ آنها بر مبنای روال مشخص شدهتوسط کاربر.
ـ درج شرح های تکمیلی علاوه بر شرح آرتیکل در اسناد حسابداری جهت درج شرح های اختصاصی.
ـ جستجو و مرتب سازی آرتیکل اسناد بر اساس عناصر تشکیل دهنده اسنادمالی.
ـ صدور قبوض دریافت و پرداخت و نحوه تسویهحساب به صورتهای نقد ، چک ، حواله های بانکی و یا
ـ تنخواه گردان و تایید اسناددریافتنی و پرداختنی در بخش چک و بانک.
ـ دریافت وپرداخت اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت ترکیبی از نقد و چک و حواله بانکی.
-صدور و چاپ رسید دریافت و پرداخت.
-چاپ اسناد حسابداری در سه فرمت.
-قابلیت شماره دهی و شکل دهی خودکار اسناد براساس تاریخ.
ـ ثبت دفاتر بطور اتوماتیک با توجه به اسناد تراز.
ـ دسترسی به سند و پیوست مربوطه ازطریق دفاتر حسابداری.
ـ مدیریت گزارشگیری و شکلدهی دفاتر توسط کاربر

گزارشات سیستم حسابداری رافع ۷

-تراز آزمایشی در سطح گروه حسابها ( چهار ، شش و هشت ستونی ) در محدوده زمانی دلخواه و
-تعیین نمایش. حسابهای مانده دار و حسابهای بدون مانده توسط کاربر.
-تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای کل ( چهار ، شش و هشت ستونی ).
-تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای معین ( چهار ، شش و هشت ستونی ).
-تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای تفضیلی ( چهار ،شش و هشت ستونی ).
-تهیه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره مالیات در محدوده زمانی دلخواه.
-صورت حساب ریز تفضیلی های ویژه شامل ( اشخاص ، اموال ،حسابهای بانکی و … ).
-مانده حسابهای تفضیلی ویژه و بر اساس نوع گزارش ازحیث مانده بدهکاری و بستانکاری.
-مانده حسابهای معین در حسابهای کل.
-مانده حسابهای تفضیلی در معینهای مربوطه.
-حساب عملکرد سود و زیان.
-ترازنامه استاندارد.
-صدور کاربرگ.
-گزارش تراز ویژه بر حسب محدوده تفضیلی و معین و نمایش آن بر اساس مانده معین در تفضیلی و تفضیلی درمعین.

امکانات سیستم خرید و فروش رافع ۷
-تنظیم و تعریف مشتریان. 
-تعیین مشخصات مشتریان از حیث طبقه بندی مشتریان ، وضعیت مانده حساب اول دوره ، تنظیم کد معادل.
-حسابداری ، نشانی ، تلفن و…
-تعریف بازاریاب و تنظیم نوع قرارداد و تعیین درصد آن.
-تنظیم پورسانت ویزیتور به ازای هر کالا یا بهصورت کلی بر روی فاکتور فروش.
-اعمال تخفیفاتدرصدی ، کسورات ، اضافات بر روی فاکتور خرید و فروش.
-ثبت ، تعیین و تدوین کلیه خدمات مرتبط ( خدمات درآمدزا و خدماتهزینه ای ).
-ثبت و صدور پیش فاکتور فروش ،فروش ، برگشت از فروش ، خرید و برگشت از خرید.
-ثبت و انتقالی اطلاعات از روی پیش فاکتور به فاکتور فروش.
-چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمی ، دلخواه وبر روی فاکتورهای چاپ شده و آماده.
-تعیین وتعریف سه نرخ جهت فروش یک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بر روی فاکتور فروش.
-ارتباط با دستگاه بارکدخوان.
-قابلیت تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای فعالمانند انبار ، حسابداری و …
-اعلام مانده پیشین مشتریان بر روی فاکتور فروش.
-اعلام موجودی کالا بصورت OnLine و لحظه ای هنگام صدور فاکتور فروش..

گزارشات خرید و فروش رافع ۷
-صورت فروشندگان و خریداران یک کالا.
-صورت عملکرد یک کالا با اشخاص مرتبط با انکالا.
-صورت عملکرد یک شخص با کالاها.
-صورت کالاهای خریداری شده ازیک شخص.
-صورت کالاهای فروخته شده به یک شخص.
-صورت ارائه دهندگان یکنوع خدمات.
-صورت دریافت کنندگان یک نوع خدمات.
-صورت خدمات ارائه شده به یک شخص.
-صورت خدمات دریافت شده از یک شخص.
-گزارش ویژه از کسورات و اضافات فاکتورهای خرید و فروش.
-صورت عملکرد یک کالا بابازاریابان.
-صورت عملکرد یک بازاریاب با کالاها.
-گزارشات ویژه ازخرید و فروش و نحوه تسویه هر یک از فاکتورها.
-گزارش از پورسانت های کالاهای فروش رفته.
-گزارش سود و زیان موردی حاصل از فروش یک کالا.
آنالیز ماهانه فروش کالا.

امکانات سیستم انبار رافع ۷

-معرفی انبار به تعداد دلخواه و توزیع موجودی اولیه کالاها در انبار.
-تعریف و ایجاد گروه های اصلی و فرعی برای کالاها.
-تعریف واحداندازه گیری در دو سطح اصلی و فرعی و تعیین ضریب تبدیل بین واحدهای فرعی و اصلی.
-معرفی مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خرید و فروش ، شماره سریال ، بارکد ، روش قیمت گذاری و طبقه بندی آن.
-کنترل نقطه سفارش و حداقل موجودی برای هر کالادرهر انبار.
-قیمت گذاری کالا به سه روش ،میانگین و میانگین موزون و FIFO.
-صدور حواله انبار و رسید کالا مستقل از دایره خرید و فروش جهت ورود کالاهای امانی و یا خروج کالاهای مصرفی.
-تهیه و تدوین اطلاعات مربوط بهانتقال کالاها ما بین انبارها.
-چاپ رسید وحواله انبار.

گزارشات سیستم انبار رافع ۷
-کارت حسابداری موجودی کالا ( تعدادی).
-کارت موجودی کالا (ریالی).
-گردش مقدار وکاردکس کالاها طی دوره (مقداری).
-صورت موجودی های جنسی انبارها.
-صورت موجودی های جنسی به تفکیک حد سفارش کالاها.
-آمارگردش کالاها بر اساس برگه های انبار.

امکانات سیستم اموال و داراییها رافع ۷
-ثبت و تعریف کلیه گروه های اثاثیه اداری شامل: اموال،ماشین آلات وتجهیزات موجود در شرکت( جهت مصارف داخلی یا فروش).
-ثبت کلیه اموال و دارایی های ثابت اختصاص یافته به گروه های مختلفاموال، ماشین آلات و تجهیزات.
-ثبت مشخصات مربوطبه کلیه مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال.
-ملاحظه کامل مشخصات تمامی مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال.
-ثبت فاکتورهای مختلف جهت خرید یا فروش اموال.
-ملاحظه فهرست کامل فاکتورهای خرید یا فروش اموال.
-ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات ونگهداری اموال.
-ثبت ذخایراستهلاک اموال مختلف در روشهای متفاوت مطابق با اصول قانون مالیات های مستقیم (روش مستقیم،نزولی، ارزش ویژه، … ).

امکانات سیستم چک و بانک رافع ۷
-چاپ روی چک در قالبها ی مختلف.
-ثبت کلیه تفضیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت.
-ثبت کلیه حساب های بانکی اشخاص ( پرسنل ومشتریان مرتبط با شرکت).
-ثبت چک های ابتدای دوره شرکت.
-ثبت چک های ابتدای دوره اشخاص.
-ملاحظه فهرست کامل حساب های بانکی شرکت.
-ملاحظه فهرست کامل حساب های بانکی اشخاص.
-ملاحظه تمامی چک های پرداختنی، چک های پاس شده، چک های صندوق و چک های باطل شده.
-ملاحظه تمامی چک های دریافتنی، چک های برگشتی، چک های خرج شده، چک های نقد شده،
-چک های وصول شده و اسناد بانکی.
-ثبت کلیه حواله های بانکی وارده و صادره.
-ملاحظه فهرست کامل حواله های بانکی وارده و صادره.
-ملاحظه کلیه فهرست حسابهای بانک یاشخاص و شرکت.
-انجام کلیه عملیات چک و بانکشامل : واریز وجه نقد، برداشت وجه نقد، حواله های بانکی، هزینه های بانکی،
-کنترل چک های شرکت و کنترل چک های اشخاص.
-ملاحظه فهرست کامل برگه های عملیات بانکی شرکت شامل :عملیات چک و بانک انجام شده بین شرکت و طرفهای حساب شرکت

گزارشات سیستم چک و بانک رافع ۷
-صورت چک های پرداختنی.
-صورت چکهای دریافتنی.
-صورت چک های پرداختنی معوقه.
-صورت چک های دریافتنی معوقه.
-صورت وضعیت چک های عمل شده شرکت.
-صورت وضعیت چک های عمل شده اشخاص.
-صورت حواله های بانکی دریافتی.
-صورت حواله های بانکی پرداختی.
-صورت واریزی های نقد به بانک.
-صورت برداشت های نقد از بانک.
-صورت انتقال موجودی به بانک از بانک های دیگر.
-صورت هزینه های بانکی.

 

راهنمای نصب نرم افزار رافع۷-نسخه بازرگانی

قبل از استخراج کردن از حالت فشرده فایل دانلود شده حتما آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

پس از استخراج کردن فایل فشرده شده و نصب نرم افزار آن را اجرا نکنید.

وارد پوشه Crack شوید و  بر روی فایل HesabdaryRafeBazargany_Crack_Keyvanriko0 کلیک کنید.

مطابق تصویر بالا فایل کرک برنامه اجرا می شود بر روی دکمه PATCH کلیک کنید.و مسیر نصب نرم افزار و فایل نرم افزار را به برنامه کرک بدهید

به طور مثال اگر برنامه را در درایو C ویندوز خود نصب کردید

C:\Program files\Eshragh

در این پوشه دنبال فایل اجرایی برنامه بگردید با عنوان rafe و با برنامه کرک اجرا کنید

سپس منتظر باشید تا مطابق تصویر بالا کلمه Patching Done بر روی برنامه کرک ظاهر شود

در انتها دکمه Bye رو بزنید تا فایل کرک برنامه بسته شود و برنامه با موفقیت کرک شود.

 

رمز ورود به نرم افزار به صورت زیر می باشد:

نام کاربری : Admin

کلمه عبور : ۱

نرم افزار حسابداری رافع۷-نسخه بازرگانی
ناشر/تولید کننده مفتاح سافت
هزینه دانلود ۰ تومان (دانلود رایگان)
حجم فایل/سیستم عامل ۱۸٫۲۰MB/ویندوز
رمز فایل فشرده Acclrn.ir
نرم افزار حسابداری رافع۷-نسخه بازرگانی    دریافت فایل

این برنامه به دلیل ساختار قدیمی طراحی در ویندوزهای ۳۲ بیتی قابل اجرا می باشد
بهترین ویندوز برای اجرای نرم افزار ویندوز ۷ ۳۲ بیتی می باشد.

راهنمای نصب و استفاده:
پس از دانلود کل برنامه ابتدا برنامه را Setup کرده و در نهایت فایل کرک را در پوشه نصب شده کپی کرده و از نرم افزار استفاده کنید.
برای شروع : ابتدا در هنگام وارد شدن بار اول ، باید یک نام برای شرکت و یک سال مالی تعریف کنید تا وارد سیستم شود.
نام کاربری و پسورد برای ورود به برنامه به ترتیب: admin و عدد 1 می باشد.

 

طریقه نصب نرم افزار و کرک کردن آن:
بعد از دانلود کردن فایل محتویات پوشه CD Image  یعنی Rafe7.iso را با برنامه Nero رایت کرده و یا می توانید با نرم افزار های Virtual Drive آن را باز کرده و فایل SETUP را اجرا و نصب کنید. سپس بعد از نصب کردن برنامه داخل پوشه Crack رفته و فایل Rafe7.exe کپی کرده و جایگزین فایل Rafe7.exe در محل نصب برنامه رافع قرار داده و از این نرم افزار استفاده کنید.
توجه :  آسان دانلود هیچ گونه مسئولیتی نسبت به کپی رایت این برنامه ندارد . و تمام مسئولیت آن برای کاربر میباشد ! لطفاً برای حمایت از سازندگان این برنامه آن را خریداری کنید .

 

دانلود | Download – حجم  16.6 مگابایت ( سرورهای آسان دانلود )
دانلود | Download – حجم  16.6 مگابایت  ( سرورهای divshare)
پسورد فایل زیپ : www.asandownload.com
نام کاربری و رمز عبور برای ورود به برنامه : User name : Admin     Password : 1
منبع اطلاعات سایت سازندهمنبع : گیگا رایانه آسان دانلود  

==================================

طریقه نصب واجرا:

 اين فايل image برنامه رافع 7 مي باشد كه ابتدا مي بايست  توسط برنامه ها درايو مجازي مانند Daemon و يا virtual clon drive آنرا اجرا نمائيد. پس ازباز كردن فايل توسط درايو مجازي،ابتدا برنامه را نصب،سپس برنامه را بسته و ازداخل پوشه Crack فایل Rafe7 را درمسیر نصب برنامه (C:\Program Files\Eshragh\Rafe7) جایگزین (Paste) نمایید.

بعد از اجرای برنامه ابتدا نام شرکت وسپس سال مالی را معرفی نمایید. کد ورودی عدد 1 است.

هنگام ورود به برنامه رافع 7 در صورتیکه فونتهای برنامه به هم ریخته و به شکل (؟؟؟؟؟ ) باشند،

می بایست ازبخش  Control Panel تنظیمات زبان فارسی ویندوز را در قسمت  Regional and Language Options به نحو صحیح انجام داده وبصورت زیر کنترل نمایید:

1-      در لبه دوم(Languages)  تیک مربوط به بند Install files for complex script and right-to-left languages  وجود داشته باشد، اگر تیک این قسمت را قبلا نزده باشید برای اجرا  و ادامه کار،نیاز به سی دی  ویندوز دارید.

2-      در لبه اول (Regional Options) در قسمت Standards and formats  زبان فارسی (Farsi) و از قسمت پایین تر آن، یعنی در قسمت   Location  ایران(Iran ) را انتخاب کنید.

3-      در لبه سوم (Advanced) در قسمت Language for non  نیز گزینه زبان فارسی(Farsi) را انتخاب کنید. ونهایتاً OK

               آموزش تصویری تنظیمات فارسی ساز ویندوز xp

               آموزش تصویری تنظیمات فارسی ساز ویندوز7 يا Seven

      حجم برنامه14.8 مگابایت 

    دانلود برنامه

=====================

نرم افزار حسابداری رافع

نرم افزار حسابداری رافع ۷ یک نرم افزار حسابداری بسیار جامع و کامل میباشد که  بصورت رایگان در اختیار نیازمندان به نرم افزار حسابداری قرار داده ایم. بعد از نصب برنامه باید نام شرکت و سال مالی آن را تعیین کنید. رمز عبور ابتدایی برای مدیر سیستم عدد ۱ میباشد.

نحوه نصب

1- برای نصب ابتدا فایل رو از حالت فشرده خارج کنید برای این کار ار نرم افزار های win rar و یا win zip استفاده کنید که در پایان مطلب لینک دانلود نرم افزار win rar قرار داده میشه

2- پوشه رافع 7 را باز کنید و سپس پوشه setup folder را باز کنید

3- روی فایل SETUP rafe7.EXE دابل کلیک کنید و نرم افزار را نصب نمایید

توجه : این نرم افزار فقط در ویندوز های 32bit قابل نصب و اجرا می باشد

4- برای نصب کرک ابتدا به پوشه ی crack در داخل فایل دانلود شده بروید و بعد از کپی کردن فایل Rafe7.exe به آدرس زیر در رایانه خود مراحعه کنید

C:\Program Files\Eshragh\Rafe7

فایل کپی شده را جایگزین فایل رافع 7 نمایید و فایل را توسط زدن کلیک راست و گزینه Run As Administrator اجرا نمایید

لینک: دانلود نرم افزار رافع 7

حجم : 17 مگابایت

لینک: جزوه آموزشی رافع 7

حجم : 10 مگابایت

لینک : نرم افزار WINRAR

حجم : 1.5 مگابایت

===================================

نحوه نصب نرم افزار رافع ۶ :

پس از اینکه نرم افزار را دانلود کردید پوشه را از حالت زیپ بیرون آورید . این نرم افزار از طریق درایو مجازی قابل اجرا است . نرم افزاری که برای درایو مجازی لازم است ، نرم افزار Ultral Iso می باشد که می توانید پس از نصب این نرم افزار فایل zipکه وجود دارد را در درایو مجازی اجرا کنید . دقت داشته باشید که موقع نصب و اجرا نرم افزار حتما باید در درایو مجازی رافع 6 باید باشد در غیر این صورت نرم افزار کار نمی کند. پس از نصب نرم افزار در صورت درخواست شماره سریال و کد عبور ، شما می توانید به فایل SN-RAFE6 موجود در پوشه ای که دانلود کرده اید رفته و از آنجا کد ها را کپی پیست کنید .

                                     دانلود نرم افزار رافع ۶ با لینک مستقیم

حجم فایل : ۷۱ مگابایت

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار رافع ۶

حجم فایل : ۴۳۳۵ کیلوبایت

http://s9.picofile.com/file/8307727368/Rafe_6.exe.html

http://s8.picofile.com/file/8307727526/RAFE6.exe.html

نکته : این نرم افزار فقط در سیستم های 32 بیتی قابل نصب و استفاده است ، لطفا از 32 بیتی بودن سیستم خود مطمئن شوید .

 

توجه :  این وبلاگ هیچ گونه مسئولیتی نسبت به کپی رایت این برنامه ندارد . و تمام مسئولیت آن برای کاربر میباشد ! لطفاً برای حمایت از سازندگان این برنامه آن را خریداری کنید .

اگر برای اولین بار وارد نرم افزار میشین از شما کد و پسورد می خواهد

پسورد رافع 6 :

کد: 5121212

پسورد: 9412312

نام فایل : نرم افزار حسابداری رافع 6

لینک دانلود ایمیج نرم افزار

okآموزش مجازی و غیر حضوری نرم افزار حسابداری رافع 6

 

========================

برچسبها: دانلود نرم افزار,دانلود نرم افزار حسابداری,رافع7,نرم افزار حسابداری,نرم افزار حسابداری بازرگانی,نرم افزار رافع

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کامپیوتر
دانلود فتوشاپ Adobe Photoshop CS6 13.0 ME Final کم حجم

دانلود فتوشاپ Adobe Photoshop CS6 13.0 ME Final / CS5 ME Portable / CS3 Portable کم حجم     دانلود فتوشاپ – Adobe Photoshop CS6 ME + Adobe Photoshop CS5 ME Portable | نسخه ارجینال (بدون نیاز به کرک و یا سریال) با حجم کم 200 + 120 مگابایت + …

ترفند
Foxit Studio Photo 3.6.6.922 ویرایش سریع عکس

Foxit Studio Photo 3.6.6.922 ویرایش سریع عکس Foxit Studio Photo نرم افزاری کاربردی برای کسانی که اهل ویرایش عکس هستند و می خواهند این کار را ساده و باظرافت انجام دهند. در برنامه Foxit Studio Photo گزینه های بسیار و برخی ویژگی های اضافه تعبیه شده است که کاربر را …

ترفند
تغییر سایز تصاویر به صورت دسته ای

Icecream Image Resizer 2.10 + Portable تغییر سایز تصاویر به صورت دسته ای Icecream Image Resizer از جمله برنامه های رایگان بوده که جهت تسریع و راحتی کار شما در تغییر سایز تصاویر طراحی گردیده است . شما می توانید چندین تصویر و حتی پوشه ای حاوی تصاویر را وارد …