درس فارسی

سوال های امتحانی نیم سال دوم

فارسی-بم-شاهد پسرانه

تعداد دانلود : ۱۲۷۴۶

فارسی-تنکابن-شاهد

تعداد دانلود : ۷۶۳۲

فارسی-تنکابن-شاهد

تعداد دانلود : ۵۹۸۹

فارسی-تنکابن-شاهد

تعداد دانلود : ۴۹۰۱

فارسی-تنکابن-شاهد

تعداد دانلود : ۴۴۰۷

فارسی-قروه-خدیجه الکبری

تعداد دانلود : ۴۳۶۳

فارسی-جیرفت-مرکز علامه حلی

تعداد دانلود : ۵۱۵۸

فارسی-جیرفت-مرکز علامه حلی

تعداد دانلود : ۴۵۰۵

فارسی-شیروان-فاطمه الزهرا

تعداد دانلود : ۴۳۴۱

فارسی-اسفراین-شهید بهشتی

تعداد دانلود : ۴۳۷۸

فارسی-فریدون کنار-خوارزمی

تعداد دانلود : ۴۰۵۰

فارسی-امل-کوثر

تعداد دانلود : ۲۶۸۹

فارسی-امل-کوثر

تعداد دانلود : ۳۰۷۴

فارسی-امل-کوثر

تعداد دانلود : ۲۸۰۱

فارسی-امل-کوثر

تعداد دانلود : ۲۸۹۴

فارسی-امل-کوثر

تعداد دانلود : ۲۶۵۹

فارسی-امل-کوثر

تعداد دانلود : ۲۹۲۶

فارسی-اسفراین-شهید شجعی

تعداد دانلود : ۲۶۲۷

فارسی-اسفراین-شهید شجعی

تعداد دانلود : ۲۶۰۰

فارسی-آمل-طالب املی

تعداد دانلود : ۲۳۷۸

فارسی-آمل-پروین اعتصامی

تعداد دانلود : ۲۹۵۹

فارسی-بهبهان-غزل موسوی پور

تعداد دانلود : ۲۶۸۴

فارسی-بهبهان-شاهد هدی

تعداد دانلود : ۲۵۵۸

فارسی-آمل-پروین اعتصامی

تعداد دانلود : ۲۴۴۱

فارسی-آمل-پروین اعتصامی

تعداد دانلود : ۲۴۶۱

فارسی-میاندواب-شهید رجایی

تعداد دانلود : ۲۴۶۱

فارسی-خوی-نمونه دولتی غدیر

تعداد دانلود : ۳۱۲۶

فارسی-اسفراین-شهید بهشتی

تعداد دانلود : ۲۵۴۰

فارسی-بهبهان-شاهد هدی

تعداد دانلود : ۲۴۱۵

فارسی-بهبهان-شاهد هدی

تعداد دانلود : ۲۴۷۹

فارسی-بردسیر-حضرت خدیجه

تعداد دانلود : ۲۵۰۲

فارسی-امل-نمونه بلوری

تعداد دانلود : ۲۵۰۴

فارسی-امل-نمونه بلوری

تعداد دانلود : ۲۹۶۳

فارسی-بهبهان-پیشگامان

تعداد دانلود : ۲۷۸۱

فارسی-ابیک-حضرت زینب

تعداد دانلود : ۲۹۶۹

نمونه سوال امتحانی درس فارسي+پاسخ

تعداد دانلود : ۲۸۹۱۸

سوال های امتحانی نیم سال اول

امتحان فارسی نیم سال اول ۹۴ – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

تعداد دانلود : ۱۳۰۳۶

امتحان فارسی نیم سال اول ۹۴ – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

تعداد دانلود : ۷۱۹۲

امتحان فارسی هفتم مدرسه شهید خدادادی سنگان خواف

تعداد دانلود : ۲۳۷۳۹

سوال امتحان ادبیات هفتم همدان دی ماه ۹۳

تعداد دانلود : ۳۱۹۳۴

سوال امتحان ادبیات هفتم اصفهان دی ماه ۹۳

تعداد دانلود : ۲۵۶۱۱

امتحان املاء+ پاسخ – دي ماه ۹۳،سراي دانش _واحد وصال

تعداد دانلود : ۳۱۰۱۲

امتحان املاء+ پاسخ – دي ماه ۹۳،سراي دانش _واحد وصال

تعداد دانلود : ۱۹۲۲۶

امتحان ادبيات فارسي + پاسخ – دي ماه ۹۳،سراي دانش _واحد رسالت

تعداد دانلود : ۳۴۳۹۵

نمونه سوال امتحانی نیم سال اول فارسی هفتم – مدارس سرای دانش

تعداد دانلود : ۲۷۹۹۷

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۱۶۷۴۳

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۱۴۴۴۷

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۱۲۵۰۴

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۱۲۲۰۶

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۱۰۰۵۷

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۱۶۷۶۹

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۹۰۲۳

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۸۱۱۴

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۶۳۱۶

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۱۰۰۳۳

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۸۴۹۲

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۸۴۷۶

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۸۴۳۸

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۶۵۰۱

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۷۱۰۱

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۵۷۱۶

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۷۲۱۲

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۵۷۵۸

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۵۳۳۱

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۵۶۴۸

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۵۴۴۴

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۶۰۰۱

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۶۰۹۲

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۶۳۱۶

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۵۷۳۵

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۷۱۵۶

نمونه سوالات درس فارسي – مقطع هفتم

تعداد دانلود : ۷۸۴۶

سوال ارسالی دبیران

سوال امتحان فارسی هفتم-خرداد ۹۴

تعداد دانلود : ۱۴۸۹۲

آزمون فارس هفتم

تعداد دانلود : ۱۵۷۵۵

سوال امتحان آموزش مهارت های نوشتاری هفتم-دی ۹۳

تعداد دانلود : ۱۰۲۲۱

امتحان فارسی هفتم دبیرستان شهید خدادادی-دی ماه ۹۳

تعداد دانلود : ۱۰۰۴۷