niniweblog.com

انشای فارسی

نمونه سوال۱                               نمونه سوال ۲

  

                                نمونه سوال۳                             

 

  

niniweblog.com
املای فارسی

                              نمونه سوال۱                             

 

niniweblog.com
نمونه سوال املای هفتم .نوبت دوم

 

niniweblog.com
نمونه سوال املای هفتم نوبت دوم

 ۱-در نوشتن املا چه چیزی موجب می شود تا متن به دور از خطا باشد؟

 

الف)توقف      ب)شکسته نویسی     پ)سرعت و دقت     ت)حاشیه گذاری

۲- در فارسی چه تنوینی به کار می رود؟

الف)   ً        ب)  ٍ         پ)  ٌ         ت)  همه ی موارد

۳- کدام صورت املایی توصیه نمی شود؟

الف)بلیط      ب)قورباغه     پ)توس       ت)اتاق

 ۴-   راه تشخیص شکل درست املای کلمه ها کدام است؟

الف) توجه به معنا     ب)دقت در رسم الخط رایج زبان    پ) حفظ کردن    ت) الف و ب

۵ -یکی از مباحث دشوار املایی چیست ؟

الف) تشدید    ب) نقطه    پ) همزه    ت)واژه های هم آوا

۶-املای کلمات مرکب به چه صورتی است؟

الف) جدا   ب) سرهم    پ) هر دو صورت     ت) خط تیره میان دو جزء

۷- شناخت شکل درست واژه های هم آوا به چه چیزی وابسته است؟

الف)معنا و کاربرد آنها در جمله                  ب)تلفظ آنها 

  پ)نقش دستوری آنها                           ت)تعداد حروف املایی

۸- در کدام گزینه ، واژه ها هم خانواده نیستند؟

الف)غریق-مغروق-غرقه       ب)لطیف- طفولیت-الطاف  

پ)طبیعت-مطبوع-طبایع      ت)شریعت-شارع-مشروع

۹- املای همه گزینه ها جز گزینه ………با توجه به معنی درست است.

الف) آیین : رسم                                     ب) عالم : دانشمند   

پ) مطیع : فرمان بردار                              ت) عرج : ارزش

۱۰-کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟

الف)حریم      ب)محروم     پ)ترحیم     ت)حرمت

۱۱-کدام واژه فقط یک صورت املایی دارد؟

الف)ثواب     ب)فراغ     پ)عطا     ت)خوار    

۱۲- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.

الف)نیازی به نوشتن شناسه ” د ” در سوم شخص مفرد فعلهایی چون ” خوردند ” نیست.  

    ص               غ   

ب)کلماتی مانند ” موسی” و”عیسی” را به همان شکل تلفظ شده می نویسیم.     

      ص             غ

پ) در املا از خط تحریری شکسته استفاده می شود.    

        ص           غ

ت) در هنگام نوشتن املا می توان واژه های هم آوا را به جای هم به کار برد.       

          ص          غ

ث) شکل تلفظ شده و نوشتاری همه کلمات در املا یکسان است.   

           ص          غ

ج) اگر در تلفظ  واژه ای حرف”ج” به صورت “ش” تلفظ شود ،باید به صورت “ج” نوشته شود.   

          ص          غ 

چ) تصحیح املا توسط دانش آموزان به یادگیری آنان عمق می بخشد.      

           ص          غ

ح) برای تشخیص صورت درست املای واژه ها نیازی به توجه به معنا نیست.       

           ص          غ

۱۳-جای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

الف)هنگام نوشتن “صلاح” و ” سلاح” به ….. و …….آنها توجه می کنیم.

ب) دو واژه ی “معمور” و”مامور” که دارای تلفظ یکسان هستند……..نامیده می شوند.

پ)-شکل درست املای دو واژه ی هم آوا را باید با استفاده از ……آن ها در جمله فهمید.

ت)برخی از کلمه ها دو املایی اند یعنی به دو شکل نوشته می شوند، که هر دوی آنها درست است.

مانند ………و……….

ث)یک کلمه ی سه حرفی …..ویک کلمه ی پنج حرفی …. بنویسید که با حرف “ص” آغاز شود.

ج) یکی از راه های تقویت املا و درست نوشتن کلمات ،………………………است.

چ)گاه اختلاف معنای دو کلمه به خاطر تفاوت حرکت های آن هاست.مانند: ………و…………

۱۴-صورت ترکیب شده ی واژگان زیر را بنویسید. (در هر یک چه حرفی اضافه یا کم می شود؟)

دل بسته +ی=             کارخانه+ات =           نیا+ ان =   

   روحیه +ات =             آشنا +ان=

۱۵- با این حروف به هم ریخته ۴ واژه که ارزش املایی دارد بسازید.

( ب – س – ت – ج – ع – م – ا)

۱۶- شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله ، انتخاب کنید .

الف)باید به ریشه و ….ناهنجاری ها توجه شود. ( اثاث،اساس)

ب)بحمدالله ،برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر …..افتخار برای ملت ماست. (مایه-مایع)

پ)گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده ……..(بر می خواست- بر می خاست)

ت )نشاط وشتاب و……از ویژگی های نوجوانان وجوانان است. (اظطراب – اضطراب)

ث) این را ……نزدیکان او گفته اند. (قالب -غالب )

ج) این عمل شما بسیار …….و……….دارد. (سواب- اجر) (صواب – عجر) (ثواب – اجر)

چ)کسی او را نمی شناسد. او در این جا …..است و…..یک سال است که ماندگار شده است. 

( قریب – غریب )

ح) کلمه ….به معنی آسودگی وکلمه …………به معنای جدایی ودوری است. (فراق- فراغ)

خ) …..به معنای ” ادا کردن و به جا آوردن” است . در حالی که ……به معنای ” نهادن و قرار دادن”

می باشد. (گزاردن و گذاردن)

د )این ها چرا ……و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ ( سلاح- صلاح)

۱۷- شکل ناقص واژه های املایی زیر را با استفاده از حروف مناسب تکمیل کنید.

الف) در ا…نای سفر       ب) از نواب…ادب      پ) لح…ه های زندگی      ت) رهبر مع….م 

۱۸- برای هر یک از واژه های زیر ،یک هم خانواده بنویسید.

الف) معصوم…………ب) اعجاز………….پ) زوّار   …….  ت)امتیاز …………

۱۹- در متن زیر ۴ غلط املایی وجود دارد . آن ها را بیابید وشکل درست آنها را بنویسید.

از خداوند خاست به او در را هی که انتخاب کرده است ،اخلاس و همت بلند عطا کند وبه 

قلب نگران مادر ، آرامش ونشات بخشد وکسالط او را شفا دهد

۲۰- غلط های املایی را در متن زیر بیابید و درست آن را بنویسید.

به رقم تلاش دشمنان واقعیت عکس این است.

من به هیچ وجح قبول نمی کنم تهلیل کسانی را که گاهی در رسانه ها از انحراف جوانان

سخن می گویند.

نقمه ی عشق—لقو قول و قرار – از قضا –

۲۱- مفهوم علامت های اختصاری زیر را بنویسید.

الف) ص:                                      ب) ق. م

niniweblog.com
نمونه سوال نگارش و انشای هفتم نوبت دوم

۱-  کدام گزینه درباره خاطره نویسی درست نیست؟

الف)داستان ها ،فیلم ها و آثار هنری ، اساس بسیاری از خاطرات است.    

ب)ساده ترین اتفاق ها هم می تواند سر آعاز نوشتن یک خاطره باشد.

پ)یکی از راه های پرورش ذهن خلاق ،خاطره نویسی است.

ت)در نوشتن خاطره به نکاتی که خاطره را مستند می کند ،باید اشاره کنیم.

۲-چه عاملی بر ارزش واعتبار کلام می افزاید؟                                      

الف) رونویسی از آثار دیگران         ب) استفاده از آیات ،ابیات ومثل ها

پ)استفاده از زبان محاوره            ت) نوشتن به نثر کهن

۳-گونه گفتاری یا محاوره ای را در چه زمانی می توان در نوشتار به کار برد؟

الف)به هیچ وجه نباید استفاده کرد                      ب)در داستان ها

  پ) در نقل قول ها وسبک های ویژه                   ت)همواره می توان به کار برد

۴-کدام جمله درست نیست؟

الف)یکی از اصول ترجمه ،درک مفهوم و پیام نویسنده است.  

ب) تسلط بر زبان مبدا ،در ترجمه کافی است.

پ)مطالعه ترجمه آثار ارزشمند ،نوجوانان جهان را به هم ارتباط می دهد  

ت) مترجم از منابعی چون فرهنگ استفاده می کند.

۵-در ادبیات جهانی ،” کبوتر ” و “آب” به ترتیب نماد چه مفاهیمی هستند ؟

الف) صلح و دوستی –نور و روشنایی     ب) اسارت—بی ریایی   

 پ) تولد—زندگی                                ت) پرواز – حرکت

۶-برای بیان مقصود از …..وبرای زیبایی و تاثیر گذاری مقصود خود از ……….بهره می گیریم.

الف) نثر—نظم       ب) علم—شعر    پ) زبان- ادبیات     ت) کلام – کتاب

۷-آرایه بیت زیر را مشخص کنید.

توی گلدسته های یک گنبد       روز وشب زایر حرم باشیم

الف)شبکه معنایی    ب)تضاد   پ)تشبیه     ت)الف وب

۸- فیلم نامه یا داستان کوتاهی را به خاطر آورید و عناصر زیر را در آن توضیح دهید.

الف)زاویه دید…………………………….

ب)شخصیت های گوناگون و ویژگی های آنها ……………………………………………………..

پ)خلاصه ای از درون مایه یا محتوای داستان ……………………………………………………..

۹- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) ارتباط مناسب میان جمله ها با استفاده از کلمات مناسب باعث انسجام و

یکپارچگی نوشته می شود.     ص    غ

ب) خواندن انشا ،با لحن و آهنگ مناسب بر تاثیر آن می افزاید        ص     غ

پ) عنوان و عبارات نامه دوستانه و رسمی یکسان است .              ص     غ

ت)مترجم کسی است که نوشته اش ترجمه می شود.                ص      غ

۱۰- جای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

الف) یکی از راه های تقویت ذهن و پرورش قدرت نویسندگی …………………………است.

ب)گفت و گو میان شخصیت های یک اثر ادبی را در اصطلاح ……………………..می نامیم.

پ)اگر چیزی به عنوان مظهر و نشانه ویژگی و خصوصیت خاصی به کار رود ……خوانده می شود.

ت) ارتباط مناسب بین جمله ها با استفاده از کلمات مناسب باعث انسجام و….. نوشته می شود.

ث)……………..هم چون نامه نگاری و سفر نامه نویسی یکی از انواع نوشتن است و

در آن صحنه ها و حادثه هایی را که روی داده یا مشاهده کرده ایم ،بازگو کرده و می نویسیم.

۱۱-عنوان مناسب دیگری برای درس کژال یافته و بنویسید.

۱۲- با این واژه ها یک مطلب طنز (لطیفه )بنویسید. {سفرنامه – کلاغ- بطری -گردو }

۱۳- نشانه های نگارشی (یکی ازعبارت های زیر) را مشخص کنید.

الف) خداوند نمی توانم را قرین رحمت خود کند و به همه ی آن هایی که حضور دارند

قدرت عنایت فرماید که بی حضور او به سوی آینده ی بهتر حرکت کنند  آمین

  (۴ موردنشانه متفاوت)

ب)شاپرک گفت( ) ( ) متاسفانه وقت رفتن رسیده ( ) تروم عزیزم( )

پ) این سخن زیبای نهج البلاغه یادمان باشد ( ) ( ) فرصت ها مثل گذشتن ابرها

می گذرند( ) فرصت های عزیز را در یابید( ) ( )

ت) گژال باز شوهرش را صدا زد ( ) هه ژار ( ) هه ژار ( ) کاری از دستش بر نمی آمد( )

۱۴-عبارت زیر را ،به زاویه دید اول شخص مفردبر گردانید.

پروفسور حسابی ،هر وقت از خواندن و پژوهش فراغت می یافت ،به باغبانی می پرداخت و در زمان مناسب از بیل زدن باغچه و یا خالی کردن آب حوض خانه اش هم پروایی نداشت . او معتقد بود که یک ایرانی نباید غزل حافظ را غلط بخواند و یا نادرست بفهمد.

۱۵-یکی از عبارت های زیر را با زاویه دید سوم شخص مفرد بنویسید.

الف) سعی کردم عموی پدرم را هم ببرم توی قلبم و یک گوشه بهش جا بدم.

ب) نگشت آسایشم یک لحظه دمساز          گهی از گربه ترسیدم گه از باز

پ) من هرگز آرزو نمی کنم در این دنیا جای کسی باشم .چون اگر آرزویم برآورده شود،

جای خودم در این دنیا خالیست..

۱۶- از موارد خواسته شده  زیر، فقط یک مورد را انتخاب کرده و بنویسید.(تلفیق نوشته و تصویر)

الف) دریافت خود را از تصویر مقابل در یک بند بنویسید.       (برگی در آغوش باد)

ب) بیت زیر را به نثر روان امروزی باز نویسی کرده و تصویری خیالی از آن در کادر رسم کنید.

این درختانند همچون خاکیان         دست ها بر کرده اند از خاکدان

پ) متن زبانی زیر را با استفاده از آرایه ی “تشخیص” به نثری زیبا وادیبانه تبدیل کنید و

 تصویری از آن رسم کنید. ( خورشید در مغرب به تدریج ، غروب کرد.)

ت) واژه های زیر را به چه چیزی تشبیه می کنید ؟(تصویر آن را در کادر روبرو رسم کنید .)

یکی از آنها راانتخاب کرده و در جمله هایی زیبا به کار برده و بنویسید.

۱)       قلب:……………………………………………..۲) کتاب:…………………………..

۱۷-درک و فهم خود را از ضرب المثل ” از محبت خارها گل می شود ” در دو سطر بنویسید.

۱۸- برای متن زیر از مصدرهای داخل پرانتز ،فعل های مناسب بنویسید.

” این زبان فارسی است که به من توانایی ( دادن) تا ترانه هایی را که مادران ( خواندن)

من نیز ( شنیدن) و نسیمی که بر صورت من ( کشیدن) را درک ( کردن).

۱۹- جمله سازی :

الف) سیمای جذاب   (عاطفی)……………………………………………………………………..

پ)         حریم قانون   (خبری)………………………………………………………………………

۲۰- با هریک از گروه کلمه های زیر یک جمله ی ادبی بنویسید.

الف)بوسه ی آفتاب                                             ب)غزل هجران

پ)چشمه ی نور                                               ت)تن نمناک خاک

۲۱- برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله ساده و یک جمله ادبی بنویسید.

الف)سرزمین:……………………………………(ساده)…………………………………….(ادبی)

   ب)جوان:    ……………………………………..ساده)……………………………………(ادبی)

۲۲- در هر یک از عبارات زیر چه آرایه ای به کار رفته است ؟

الف) هنرمند هر جا رود ،قدر بیند و بر صدر نشیند. (             )

ب) گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر         آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟  (              )

پ) خفاش چرخی به دور آدم آهنی زد و شاپرک را دید که با او حرف می زند .(           )

ت) برلبانت شکوفه های دعا           می شکوفد سحر به بانگ اذان  (          )

ث)     شو روز به فکر آب و دانه             هنگام شب آرمیدن آموزر(          )

ج) با نسیمی که زندگی در اوست              باز چشم جوانه ای وا شد (          )

چ) گه از دیوار سنگ آمد گه از در        گهم سرپنجه خونین شد گهی(          )

۲۳-برای هر یک از واژه های زیر ، جمله ای بنویسید که در آن از شخصیت بخشی ،استفاده شده باشد.

الف)دریا :…………………………………………………………..

ب) پنجره:…………………………………………………………….

۲۴- چه واژه هایی در عبارت زیر ،آرایه سجع را تشکیل داده اند؟

الهی ،دلی ده که در کار تو جان بازیم .جانی ده که کار آن جهان سازیم. دانایی ده که از راه نیفتیم. بینایی ده تا در چاه نیفتیم.

۲۵- یکی از عبارات ناتمام زیر را با سلیقه خود تا سه سطربه نثر ادبی ادامه دهید.

الف) در آن دقایق ،مرگ برایم خواستنی تر از نحمل زجری بود که می کشیدم .

اما گویی تقدیر من صبر بر همه دردها بود. درد زخم های تنم و درد جا ماندن از شهدا……………

ب) خورشید هر بامداد همچون زیبارویی آتشین چهره در افق لاجوردین ،پرده از رخسار

بر می دارد. ……………………………………….

 موضوعات انشا انتخابی:

   ۱- پایان داستان کژال را به سلیقه خود تغییر داده و

یا این که خود را به جای “آزاد ” بگذارید و از زبان او داستان را کامل کنید. 

   ۲- دیو چو بیرون رود فرشته در آید.

  ۳- از زبان یک ساعت دیواری  

۴- نامه ای کوتاه به یک معلول جسمی حرکتی نوشته ، به او امیدواری بدهید.

 ۵ -به یک نوجوان از کشوری دیگر ،کشورمان را با چه ویژگی هایی و تاریخچه ای توصیف می کنید

 ۶- ادامه دهید. ( یکباره زلزله شد . ساختمان های بلند ،همچون مزرعه ی گندم در

 باد ، به حرکت در آمدند.چندین برج فرو ریختند.صدای فریاد وضجه ی مجروحان وبچه ها ،در

 میان غرش رعد آسای زمین وصدای ریزش خانه ها شنیده می شد.مردم با چهره هایی

 رنگ باخته از ترس ، به خیابان ها هجوم می آوردند. پیرمردی……………………….)

      ۷- به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید.

۸- حکایت اندرز پدر را که در مورد سعدی بود گسترش داده و داستان پردازی کنید.

۹- انشایی بنویسید و کلمه های زیر را در آن به کار ببرید.

 (برفراز – نوجوانی- گوهر- وداع- رویا- روشنا- رویش- کبوترانه- سپید- موسم)

۱۰- خاطره ای از کودکی خود یا پدر و مادرتان تعریف کنید.

niniweblog.com
دفترچه سوالات و پاسخنامه مرحله دوم مسابقه علمی استان اصفهان
باآرزوی موفقیت برای کلیه شرکت کنندگان در آزمون ، دفترچه های آزمون علمی مرحله دوم و کلید سوالات را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید.لطفا نظرات خود را در خصوص سوالات و نحوه برگزاری آن (همزمان) برای ما ارسال نمایید.

دفترچه سوالات سوم راهنمایی                         کلید آزمون سوم راهنمایی

دفترچه سوالات پایه هفتم                                کلید آزمون پایه هفتم

 niniweblog.com
نمونه سوال فارسی هفتم

 ۲–  معنی لغات مشخص شده را بنویسید.

       الف) اسکندر در اثنای سفر به شهری رسید.
        ب) یاد دارم که در ایام طفولیت ، متعبد و شب خیز بودم.
        پ) پیامبر با خدمتکارانش ،رافت و عطوفت داشت.  

        ت) یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای بگزارد.
        ث) مصحف عزیز برکنار گرفته بود.

        ج) در تنهایی سیمایی محزون داشت.

۳- حفظ شعر :

الف) تو را …..و…..رهاند درست                      در رستگاری بباید جست

ب) بدو گفتم که مشکی یا ……..                     که از بوی ……………تو مستم

پ) اگر چشم داری به دیگر سرای                   به نزد …..و…… گیر جای

ت)واژه های جا افتاده ی بیت زیر در کدام گزینه است؟

تا ….پیش کس مگشای راز     برکسی این در ….زنهار باز “

 الف)جوانی- مزن      ب) توانی  مکن        پ) بمانی- مگو        ت) ندانی  مجو

ث) کلمه های جا افتاده ی  بیت :
گورخانه ی ….تو چون دل شود    آن ….زودتر حاصل شود “

الف )راز- مرادت       ب)جان  نگاهت       پ)ماه- فدایت       ت)باغ- برایت

۴- در مصراع ” من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج ” یک واژه ی ساده و یک واژه ی غیر ساده بیابید.

۵- با توجه به بیت پاسخ دهید :  ” ای مرغک خرد ز آشیانه    پرواز کن و پریدن آموز “

الف) بیت شامل چند جمله است؟

ب)منادا کدام است ؟

پ) نوع جمله های مصرع دوم را بنویسید.

ت) یک متمم در بیت بیابید.                     

ث) کدام کلمه در بیت ،مصدر است ؟ 

ج)یک ترکیب وصفی (موصوف و صفت) در متن معلوم کنید. 

چ) کلمه های “مرغک” و “خرد” از جهت ساختمان چگونه  است؟

۶- با توجه به شعر به سوالات زیر پاسخ دهید.

ماه فرو ماند از جمال محمد    سرو نباشد به اعتدال محمد

الف) ردیف در بیت بالا کدام است؟             ب) واژه های قافیه را مشخص کنید.        

پ)شعر از کیست؟

۷-با توجه به شعر به سوالات زیر پاسخ دهید.

” هجوم فتنه های آسمانی         مرا آموخت علم زندگانی “

الف) بیت شامل چند جمله است؟                ب) فعل جمله کدام است ؟    

پ) شخص و شمار فعل بیت را بنویسید.

۸- با توجه به عبارت  ” گفتم : ای تن ، رنج از بهر خدای بکش . “به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) تعداد جمله های متن ……………ب)تعداد فعل………………..پ) شخص و شمار فعل اول ….

۹-نهاد ،مفعول ،مسند و متمم را در متن زیر معلوم کنید.

” همواره نویسنده ای که به کار خود آشناست بعضی واژه ها را آگاهانه تکرار می کند. “

الف) نهاد………………..ب)مفعول……………….پ)مسند…………………ت) متمم……………………..

۱۰- با توجه به جمله ی وقت طلاست

الف) مشبه و مشبه به را معلوم کنید.

                ب) وجه شبه کدام است؟

۱۱ – با توجه به شعر به سوالات زیر پاسخ دهید

 ” عیب است بزرگ بر کشیدن خود را          وز جمله ی خلق برگزیدن خود را

   از مردمک دیده بباید آموخت                    دیدن همه کس را و ندیدن خود را

الف ) در بیت اول چه کلمه هایی قافیه هستند ؟         ب) ردیف را در شعر معلوم کنید.

پ)این شعر در چه قالبی است ؟          ت) مشهورترین شاعران این نوع شعر کیست ؟

۱۲- درست یا نادرست بودن هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید.

الف) آیا زوار جمع مکسر زایر است ؟  ب) آیا واژه ی اعجاز  با  اجازه  هم خانواده است ؟

پ) هیچ جمله ای بدون فعل نیست .  

ت) آیا شبه جمله از نظر شمار یک جمله به حساب می آید؟

ث) متواضع ، مترادف واژه ی فروتن است.           ج)آیا  تهدید و تحدید  هم آوا هستند ؟

چ) بیم و امید با هم متضاد هستند ؟                  ح) آیا نام دیگر مثنوی ،دو گانی است ؟

خ) آیا نقل مصراع ،حدیث ،آیه و سخن دیگران در ضمن شعر را تلمیح می گویند ؟

۱۳- بیت ” به راستی که یکی از نوابغ ادب است    میان شاعره ها تاکنون نظیرش نیست “

                از کیست ودر موردچه شخصیتی گفته شده است؟                                                                                              

۱۴- جاهای خالی را پر کنید.

 الف) در قالب شعری ………… .تنها مصراع های زوج هم قافیه هستند.

 ب) در قالب شعری ………      مصراع های آن دو به دو با هم قافیه اند.

 پ) در قالب شعری ………..    مصراع اول آن با مصراع های زوج هم قافیه اند.

 ت) به …………عنوان پدر شعر نو را داده اند.    

 ث) خواجه عبدالله انصاری به …………ملقب شده است.

 ج) یکی از مجموعه اشعار قیصر امین پور …………………………..نام دارد.

 چ) بیشتر قطعات ………………………….به صورت مناظره است.    

 ح) …………..نویسنده ی مشهور داستان های کودک و نوجوانو صاحب مجموعه ی قصه های مجید است.   

خ) داستان پردازی در شعر …………….به اوج رسید.   

د) …………روشنفکر بزرگ معاصر و صاحب آثاری چون “کویر ” است.                                                      

               ذ) محمد تقی بهار ، به لقب ……………..مشهور است.   

ر) متضاد واژه ی “مقتدر ” …………..است.         ز) مترادف مقتدر ……می باشد.              

س) نام دیگر چهارپاره …………….است.

ش) مشهورترین رباعی سرای شعر فارسی ……………..است.

ص) بیشتر قطعات پروین اعتصامی به صورت ………است.  

ض) کوتاهی و بلندی مصراع ها ، از ویژگی شعر ……………..می باشد.  

ط) بزرگترین حماسه سرای ادبیات فارسی …………است.  

ظ) ” س” شکل اختصاری ……………….و “ره” صورت اختصاری …………..است.

                ع) هم آوای واژه ی نثر کلمه ی ……………..است.      

                غ) به کار بردن قافیه در نثر را ……..می گویند.

۱۵- با توجه به بیت به سوالات زیر پاسخ دهید.

” سعدیا راست روان گوی سعادت بردند           راستی کن که به مقصد نرسد کج رفتار “

الف)جمله ی امری را در شعر معلوم کنید.        ب)بیت شامل چند جمله است؟

پ) کدام کلمه نفش منادا را در بر دارد؟           ت) مفعول در مصراع اول کدام کلمه است؟

ث) متمم را در مصراع دوم معلوم کنید.

۱۶- زمان ،شخص و شمار فعل  ” دیده است ” را معلوم کنید.

پایان

در لفاف الطاف لایزال ابدی پاینده باشید

niniweblog.com

سؤالات تستی از درس اول تا آخردرس نهم  فارسی  هفتم

۱- معنای کدام واژه نادرست است ؟  

      فارغ : جدا                      افق : کرانه    

      گلدسته : مناره               زائر : زیارت کننده    

توضیح: ( فارغ ) در مصراع « فارغ از سنگ بچّه ها باشم » به معنی « آسوده » است و (فارق) به معنی جدا کننده است.

۲- « در پوستین خلق افتادن » کنایه از………. است.     

      دروغ گفتن         صحبت کردن    

      غیبت کردن        گدایی کردن

توضیح: این ترکیب کنایی در عبارت « تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین خلق افتی » به معنی « غیبت کردن » است.

  ۳- در کدام گزینه کلمات هم خانواده وجود ندارد ؟   

     صلاح و مصلحت          شور و شعور  

      ایمان و مؤمن          اقتدار و مقتدر

توضیح: اولی هم خانواده از ریشه « صلح » و سومی از ریشه « امن »

            و سومی از ریشه « قدر » هم خانواده اند.

۴- کدام گروه از کلمات زیر شبکه ی مراعات نظیر تشکیل نمی دهد ؟

       سبز ، درخت ، بهار            ساحل ، کشتی ، موج     

     آسمان ، خورشید ، ماه          زندگی ، احتیاج، دانش

 

توضیح: مراعات نظیر یعنی چند واژه که از نظر معنا ، مکان، زمان,….

                     باهم تناسب داشته باشد و در این جا بین « زندگی، احتیاج

          دانش » از این نظر قرابتی وجود ندارد                                          

  ۵- منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد » چیست ؟

    شاد و خندان شد          خوشحال و صمیمی شد  

    صاف و روشن شد           ابری و گرفته شد

توضیح: با توجه به مصراع اول: « روشن و گرم و زندگی پرداز » بنابراین

           وجه شبه و پیام « صاف شدن آسمان» بعد از  زمستان است.

 ۶- از آرایه ی تکرار برای ………………… استفاده می شود .    

         تأکید            زیباسازی         

     تأثیرگذاری         همه موارد

توضیح: با توجه به توضیح صفحه ۵۶ گزینه چهارم درست است.

۷- نویسنده در درس « قلب کوچکم را به چه کسی بدهم » قلب را به چه چیزی مانند کرده است ؟

       صندوقچه          دشت               

       دریا                ماه

توضیح: صفحه ۵۴ : « عجیب است واقعاً معلوم نیست این قلب است یا

                                 دریا! »

  ۸- در بیت « نگردد شاخک بی بن برومند    ز تو سعی و عمل باید ز من پند » 

    کلمات قافیه کدامند ؟

        بن – من                              برومند – پند                    

       بی بن برومند – ز من پند            مند- پند  

توضیح:  واژه های قافیه در پیایان مصراع ها و یا قبل از ردیف می آید

             و در این قالب مثنوی ردیف نیست و آخرین واژه ها، قافیه است.

  ۹- مفهوم بیت « بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن » در کدام گزینه آمده است ؟

           حال را دریافتن                        نابود کردن خوشی ها        

          افسوس گذشته را خوردن          به فکر آینده بودن

توضیح: در بیت : حالی خوش باش « حالی به معنی حالا » و با توجه به

            به ادامه پیام بیت « خوش بودن حالا و عمر بر باد ندادن » است.

  ۱۰- در عبارت « چه بسیارند آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند » نهاد کدام کلمه است ؟

      چه                      بسیارند        

      آنان                 خود

توضیح: دو جمله در نمونه است:« آنان که وقت خود را بیهوده تلف می کنند

             چه بسیارند » آنان ( نهاد) ، که ( حرف ربط) ، وقت خود را ( مفعول)

             بیهوده ( قید) تلف می کنند ( فعل)  – (آنان: نهاد حذف شده)

             چه بسیار ( مسند) ند( هستند: فعل)

  ۱۱- بزرگ ترین رباعی سرای تاریخ ادبیات ایران چه کسی است ؟   

         باباطاهر              خیّام         

     ابوسعید ابوالخیر           عطار

  ۱۲- کدام گزینه مربوط به « نامه های اداری » است ؟

     برادر مهربانم                        دوست عزیزم              

      پدر بزرگوارم                        معاون محترم

توضیح: عنوان سه مورد دیگر خاونوادگی و دوستانه است.

  ۱۳- رابطه ی کلمات در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

    خواندن و نوشتن                     صید و شکار          

       بیزاری و تنفر                    قرائت و خواندن 

 

توضیح: رابطه کلمات هر گزینه ، ترادف و هم معنایی است ، غیر از
گزینه اول

  ۱۴- املای همه ی گزینه ها درست است به جز گزینه ی ……

           نصیب شدن               گشت و گزار 

          عطش مطالعه          اخلاص و همّت

توضیح: گشت و گذار : گشتن و گذشتن( عبور کردن)

  ۱۵- برای مسائل اخلاقی ، اجتماعی ، پند و اندرز از چه قالب شعری استفاده می شود ؟

             مثنوی                   چهارپاره     

             قطعه                  رباعی

توضیح: هر چند در مثنوی هم مسئل اخلاقی و تعلیمی مطرح می شود.

 ۱۶- شعر « ای مرغک » از سروده های کیست ؟

     علی اسفندیاری ( نیمایوشیج )       پروین اعتصامی

       شهریار                                       قیصر امین پور

 

  ۱۷- معنای « چمیدن » در کدام گزینه نیامده است ؟ 

      نرم راه رفتن        آهسته راه رفتن   

   با ناز راه رفتن      در چمن راه رفتن

توضیح: با وجودی که این سوال همکار محترم دو جوابی است:

            چمیدن: نرم و آهسته و با ناز راه رفتن

  ۱۸- در بیت « کبوتر بچه ای با شوق پرواز/ به جرئت کرد روزی بال و پر باز »

     چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

       تشبیه                    تضاد           

     مراعات نظیر           تکرار

توضیح: مراعات نظیر و تناسب بین « کبوتر، پرواز، بال و پر »

  ۱۹- مُسند بیت « نگردد شاخک بی بن برومند/ ز تو سعی و عمل باید زمن پند »

      کدام است ؟

       برومند               پند        

      شاخک           بی بن    

 توضیح:  در جمله « شاخک بی بن برومند نمی گردد. »

              شاخک بی بن ( نهاد) برومند ( مسند) نمی گردد ( فعل )

  ۲۰- در « زنگ آفرینش » معلم چه آرزوهایی کرد ؟ 

     شبانه روز زائر حرم بودن                به آرزوی خود رسیدن بچه ها

        پیغمبر بهار شدن                        مشغول راز و نیاز شدن

توضیح: آرزوی معلّم چنین بود :

           « کاش روزی به کام خود برسید    بچه ها ارزوی من این است»

  ۲۱- در کدام گزینه « تشبیه » وجود دارد ؟

        باز موضوع تازه ای داریم            بچه ها آرزوی من این است

      در دل آسمان رها باشم            مثل لبخند باز خواهم شد

توضیح: تشبیه مصراع مربوط است به آرزوی غنچه :

          « غنچه هم گغت گر چه دلتنگم    مثل لبخند باز خواهم شد »

۲۲- مفهوم بیت « تو را پرواز بس زود است و دشوار/ ز نوکاران که خواهد کار بسیار » چیست ؟

       پرواز خوبی کردن                بی تجربگی و تازه کار بودن       

      سخت و دشوار بودن کار          کار بسیار کردن 

توضیح: مصراع « زنو کاران که خواهد کار بسیار » یعنی :

                       کسی از تازه کارها و بی تجربه ها انتظار کار سخت را ندارد.

  ۲۳- واژه های کدام گزینه جای خالی را تکمیل می کند ؟

      « نامه ممکن است دوستانه یا ……………… باشد و یا ممکن است رسمی و ……………… باشد   »

     صمیمی ، شرکتی                    برادرانه ، شرکتی 

       عاطفی ، اداری         

niniweblog.com
دریافت جزوه و نمونه سوال

نمونه سوال ادبیات فارسی – سال هفتم –   دریافت فایل Word دریافت فایل PDF

تمرینهای مربوط به اجزای گزاره – سال هفتم – دریافت فایل Word  دریافت فایل PDF

جزوه ادبیات – سال هفتم – دریافت جزوه بصورت Word

جزوه ادبیات سال سوم راهنمایی – دریافت جزوه بصورت ZIP

niniweblog.com
سوال تصویری فارسی هفتم
    سوالات تصویری فارسی هفتمniniweblog.com

نمونه سوال نگارش هفتم
 جناب آقای راضی ساکی 
دبیر مدارس ناحیه ۴ اهواز 
niniweblog.com
نمونه سوال نگارش هفتم
niniweblog.com
سوال نگارش به صورت تصویری

                                                                    فایل سوالات 

niniweblog.com 
نمونه سوال -دانلود کنید-

 املای سوم                  انشای سوم                             انشاونگارش هفتم                   املای هفتم