niniweblog.com

آزمون نوبت دوم نگارش و انشا پایه ی هفتم خرداد۹۳

niniweblog.com

دانلود ۱۰۰ سؤال تستی کتاب فارسی

سال اول هفتم ( متوسطه اول )

niniweblog.com

نمونه سوال انشا و نگارش نوبت دوم پایه هفتم

niniweblog.com

نمونه سوال انشا نوبت دوم سال هفتم
نمونه سوال املانوبت دوم سال هفتم

niniweblog.com

نمونه سوال املای هفتم نوبت دوم

niniweblog.com

دانلود سوال املا -انشا و نگارش خرداد۹۳سال هفتم

niniweblog.com

نمونه سوال انشای هفتم نوبت دوم

niniweblog.com

نمونه سوال فارسی هفتم

niniweblog.com

سوال فارسی هشتم

niniweblog.com

نمونه سوال فارسی هفتم و هشتم
http://s3.picofile.com/file/7992758709/16.gif

niniweblog.com

نمونه سوال نگارش کلاس هفتم

niniweblog.com

نمونه سوال ادبیات هفتم نوبت دوم

 

باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی:                                            نام پدر:                                              مدت: ۵۰ دقیقه
پایه تحصیلی: هفتم متوسطه اول                      نام درس:ادبیات                                  تاریخ امتحان:  ۳/۲/۹۳
ردیف این آزمون مشتمل بر ۱۷ سوال و در یک صفحه می باشد.
۱)آثارزیرمربوط به کدام نویسنده یاشاعراست.
منطق الطیر:                     کویر:                 افسانه:
شاعران روبرودرچه قرنی می زیستند.    مولوی:         نظامی:       حافظ:             خواجوی کرمانی:
آدم آهنی وشاپرک برگرفته ازکدام کتاب است.۲)آرایة ادبی مربوط به هرعبارت رامشخص نمایید.
۱)هرگل وبرگی که هست یادخدامی کند     بلبل وقمری چه خواند؟یادخداوندگار
الف) تشخیص ם                 ب)تشبیه ם       ج)مراعات نظیر ם     د)تشخیص،مراعات نظیر ם
۲)خانةظلم ویران خواهیم ساخت.
الف) تشخیص ם                 ب)تشبیه ם            ج)مراعات نظیر ם        د)تضادם
۳)زبانی ده که اسرارتوگوید                   روانی ده که دیدار توجوید
الف) تشخیص ם        ب)تشبیه ם                ج)جناس ם        د)تضادם

۳)نوع «را»مشخص نمایید. ۱)حکیمی پسران راپندهمی داد.              ۲)شخصی را پسردرچاه افتاد.
۴)دربیت«بگذارتابگریم چون ابردربهاران   کزسنگ ناله خیزدروزوداع یاران»چندحرف اضافه می بینید؟ مشخص نمایید.
۵)الف)به کلمه ای که به جای اسم می نشیند……………………می گویند.
ب)جزء ثابت فعل………………….نام دارد.        ج)به اشعاری که به صورت………………….باشدمناظره می گویند.
۶)جدول زیرراکامل نمایید.
نوفعل        زمان   شناسه   بن فعل  مصدر فعل امر صفت مفعولی
یافته بود

۷)درعبارت زیرترکیب های اضافی مشخص نمایید.
گنجینه های قران جوشش روح اسلامی رادرذوق ایرانی نشان می دهد.
۸)درعبارت«چون می دیدکه افرادمقیّدبه انجام وظایف دینی نیستند» مسند کدام است.
۹)درعبارت«نوشته هایتان راحداقل یک باربخوانیدواشتباهاتش را اصلاح کنید»چندضمیرمی بینید.مشخص کنید.
۱۰)نوع اسمهای زیررامشخص نمایید.
روان – مطالعه – علما – جنگل ها – نوروز
۱۱)شناسه درکدام گزینه مانندبقیه نیست.
الف)نشست ם         ب)پریدם                          ج)سازندם                    د)آزردם
۱۲)زمان کدام فعل مانندبقیه نیست.
الف)می نوازیدם      ب)می رفتیدם                  ج)گفته بودیدם              د)دادیدם
۱۳)قالب قطعه ورباعی چه تفاوتی دارند.

۱۴)موضوع کدام قالب پندواندرز است.

۱۵)نقش دستوری جملة زیررامشخص نمایید.
مأموران ارتش برادرم حمیدرا دستگیروزندانی کردند.

۱۶)درعبارت«تورادردل درخت مهربانی است»ارکان تشبیه رامشخص نمایید.

۱۷)ییت زیر چندجمله است.
ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد    ازبس که دیرماندی چون شام روزه داران

niniweblog.com

آزمون کلاسی مهارت نوشتاری
 

niniweblog.com

نمونه سوال نگارش هفتم نوبت دوم

niniweblog.com

نمونه سوال املای هفتم نوبت دوم

۱-در نوشتن املا چه چیزی موجب می شود تا متن به دور از خطا باشد؟

الف)توقف      ب)شکسته نویسی     پ)سرعت و دقت     ت)حاشیه گذاری

۲- در فارسی چه تنوینی به کار می رود؟

الف)   ً        ب)  ٍ         پ)  ٌ         ت)  همه ی موارد

۳- کدام صورت املایی توصیه نمی شود؟

الف)بلیط      ب)قورباغه     پ)توس       ت)اتاق

 ۴-  راه تشخیص شکل درست املای کلمه ها کدام است؟

الف) توجه به معنا     ب)دقت در رسم الخط رایج زبان    پ) حفظ کردن    ت) الف و ب

۵ -یکی از مباحث دشوار املایی چیست ؟

الف) تشدید    ب) نقطه    پ) همزه    ت)واژه های هم آوا

۶-املای کلمات مرکب به چه صورتی است؟

الف) جدا   ب) سرهم    پ) هر دو صورت     ت) خط تیره میان دو جزء

۷- شناخت شکل درست واژه های هم آوا به چه چیزی وابسته است؟

الف)معنا و کاربرد آنها در جمله                  ب)تلفظ آنها 

  پ)نقش دستوری آنها                           ت)تعداد حروف املایی

۸- در کدام گزینه ، واژه ها هم خانواده نیستند؟

الف)غریق-مغروق-غرقه       ب)لطیف- طفولیت-الطاف  

پ)طبیعت-مطبوع-طبایع      ت)شریعت-شارع-مشروع

۹- املای همه گزینه ها جز گزینه ………با توجه به معنی درست است.

الف) آیین : رسم                                     ب) عالم : دانشمند   

پ) مطیع : فرمان بردار                              ت) عرج : ارزش

۱۰-کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟

الف)حریم      ب)محروم     پ)ترحیم     ت)حرمت

۱۱-کدام واژه فقط یک صورت املایی دارد؟

الف)ثواب     ب)فراغ     پ)عطا     ت)خوار    

۱۲- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.

الف)نیازی به نوشتن شناسه ” د ” در سوم شخص مفرد فعلهایی چون ” خوردند ” نیست.  

    ص               غ   

ب)کلماتی مانند ” موسی” و”عیسی” را به همان شکل تلفظ شده می نویسیم.     

      ص             غ

پ) در املا از خط تحریری شکسته استفاده می شود.    

        ص           غ

ت) در هنگام نوشتن املا می توان واژه های هم آوا را به جای هم به کار برد.       

          ص          غ

ث) شکل تلفظ شده و نوشتاری همه کلمات در املا یکسان است.   

           ص          غ

ج) اگر در تلفظ  واژه ای حرف”ج” به صورت “ش” تلفظ شود ،باید به صورت “ج” نوشته شود.   

          ص          غ 

چ) تصحیح املا توسط دانش آموزان به یادگیری آنان عمق می بخشد.      

           ص          غ

ح) برای تشخیص صورت درست املای واژه ها نیازی به توجه به معنا نیست.       

           ص          غ

۱۳-جای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

الف)هنگام نوشتن “صلاح” و ” سلاح” به ….. و …….آنها توجه می کنیم.

ب) دو واژه ی “معمور” و”مامور” که دارای تلفظ یکسان هستند……..نامیده می شوند.

پ)-شکل درست املای دو واژه ی هم آوا را باید با استفاده از ……آن ها در جمله فهمید.

ت)برخی از کلمه ها دو املایی اند یعنی به دو شکل نوشته می شوند، که هر دوی آنها درست است.

مانند ………و……….

ث)یک کلمه ی سه حرفی …..ویک کلمه ی پنج حرفی …. بنویسید که با حرف “ص” آغاز شود.

ج) یکی از راه های تقویت املا و درست نوشتن کلمات ،………………………است.

چ)گاه اختلاف معنای دو کلمه به خاطر تفاوت حرکت های آن هاست.مانند: ………و…………

۱۴-صورت ترکیب شده ی واژگان زیر را بنویسید. (در هر یک چه حرفی اضافه یا کم می شود؟)

دل بسته +ی=             کارخانه+ات =           نیا+ ان =   

   روحیه +ات =             آشنا +ان=

۱۵- با این حروف به هم ریخته ۴ واژه که ارزش املایی دارد بسازید.

( ب – س – ت – ج – ع – م – ا)

۱۶- شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله ، انتخاب کنید .

الف)باید به ریشه و ….ناهنجاری ها توجه شود. ( اثاث،اساس)

ب)بحمدالله ،برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر …..افتخار برای ملت ماست. (مایه-مایع)

پ)گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده ……..(بر می خواست- بر می خاست)

ت )نشاط وشتاب و……از ویژگی های نوجوانان وجوانان است. (اظطراب – اضطراب)

ث) این را ……نزدیکان او گفته اند. (قالب -غالب )

ج) این عمل شما بسیار …….و……….دارد. (سواب- اجر) (صواب – عجر) (ثواب – اجر)

چ)کسی او را نمی شناسد. او در این جا …..است و…..یک سال است که ماندگار شده است. 

( قریب – غریب )

ح) کلمه ….به معنی آسودگی وکلمه …………به معنای جدایی ودوری است. (فراق- فراغ)

خ) …..به معنای ” ادا کردن و به جا آوردن” است . در حالی که ……به معنای ” نهادن و قرار دادن”

می باشد. (گزاردن و گذاردن)

د )این ها چرا ……و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ ( سلاح- صلاح)

۱۷- شکل ناقص واژه های املایی زیر را با استفاده از حروف مناسب تکمیل کنید.

الف) در ا…نای سفر       ب) از نواب…ادب      پ) لح…ه های زندگی      ت) رهبر مع….م 

۱۸- برای هر یک از واژه های زیر ،یک هم خانواده بنویسید.

الف) معصوم…………ب) اعجاز………….پ) زوّار   …….  ت)امتیاز …………

۱۹- در متن زیر ۴ غلط املایی وجود دارد . آن ها را بیابید وشکل درست آنها را بنویسید.

از خداوند خاست به او در را هی که انتخاب کرده است ،اخلاس و همت بلند عطا کند وبه 

قلب نگران مادر ، آرامش ونشات بخشد وکسالط او را شفا دهد

۲۰- غلط های املایی را در متن زیر بیابید و درست آن را بنویسید.

به رقم تلاش دشمنان واقعیت عکس این است.

من به هیچ وجح قبول نمی کنم تهلیل کسانی را که گاهی در رسانه ها از انحراف جوانان

سخن می گویند.

نقمه ی عشق—لقو قول و قرار – از قضا –

۲۱- مفهوم علامت های اختصاری زیر را بنویسید.

الف) ص:                                      ب) ق. م

niniweblog.com

نمونه سوال نگارش و انشا ی هفتم نوبت دوم

۱-  کدام گزینه درباره خاطره نویسی درست نیست؟

الف)داستان ها ،فیلم ها و آثار هنری ، اساس بسیاری از خاطرات است.    

ب)ساده ترین اتفاق ها هم می تواند سر آعاز نوشتن یک خاطره باشد.

پ)یکی از راه های پرورش ذهن خلاق ،خاطره نویسی است.

ت)در نوشتن خاطره به نکاتی که خاطره را مستند می کند ،باید اشاره کنیم.

۲-چه عاملی بر ارزش واعتبار کلام می افزاید؟                                      

الف) رونویسی از آثار دیگران         ب) استفاده از آیات ،ابیات ومثل ها

پ)استفاده از زبان محاوره            ت) نوشتن به نثر کهن

۳-گونه گفتاری یا محاوره ای را در چه زمانی می توان در نوشتار به کار برد؟

الف)به هیچ وجه نباید استفاده کرد                      ب)در داستان ها

  پ) در نقل قول ها وسبک های ویژه                   ت)همواره می توان به کار برد

۴-کدام جمله درست نیست؟

الف)یکی از اصول ترجمه ،درک مفهوم و پیام نویسنده است.  

ب) تسلط بر زبان مبدا ،در ترجمه کافی است.

پ)مطالعه ترجمه آثار ارزشمند ،نوجوانان جهان را به هم ارتباط می دهد  

ت) مترجم از منابعی چون فرهنگ استفاده می کند.

۵-در ادبیات جهانی ،” کبوتر ” و “آب” به ترتیب نماد چه مفاهیمی هستند ؟

الف) صلح و دوستی –نور و روشنایی     ب) اسارت—بی ریایی   

 پ) تولد—زندگی                                ت) پرواز – حرکت

۶-برای بیان مقصود از …..وبرای زیبایی و تاثیر گذاری مقصود خود از ……….بهره می گیریم.

الف) نثر—نظم       ب) علم—شعر    پ) زبان- ادبیات     ت) کلام – کتاب

۷-آرایه بیت زیر را مشخص کنید.

توی گلدسته های یک گنبد       روز وشب زایر حرم باشیم

الف)شبکه معنایی    ب)تضاد   پ)تشبیه     ت)الف وب

۸- فیلم نامه یا داستان کوتاهی را به خاطر آورید و عناصر زیر را در آن توضیح دهید.

الف)زاویه دید…………………………….

ب)شخصیت های گوناگون و ویژگی های آنها ……………………………………………………..

پ)خلاصه ای از درون مایه یا محتوای داستان ……………………………………………………..

۹- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) ارتباط مناسب میان جمله ها با استفاده از کلمات مناسب باعث انسجام و

یکپارچگی نوشته می شود.     ص    غ

ب) خواندن انشا ،با لحن و آهنگ مناسب بر تاثیر آن می افزاید        ص     غ

پ) عنوان و عبارات نامه دوستانه و رسمی یکسان است .              ص     غ

ت)مترجم کسی است که نوشته اش ترجمه می شود.                ص      غ

۱۰- جای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

الف) یکی از راه های تقویت ذهن و پرورش قدرت نویسندگی …………………………است.

ب)گفت و گو میان شخصیت های یک اثر ادبی را در اصطلاح ……………………..می نامیم.

پ)اگر چیزی به عنوان مظهر و نشانه ویژگی و خصوصیت خاصی به کار رود ……خوانده می شود.

ت) ارتباط مناسب بین جمله ها با استفاده از کلمات مناسب باعث انسجام و….. نوشته می شود.

ث)……………..هم چون نامه نگاری و سفر نامه نویسی یکی از انواع نوشتن است و

در آن صحنه ها و حادثه هایی را که روی داده یا مشاهده کرده ایم ،بازگو کرده و می نویسیم.

۱۱-عنوان مناسب دیگری برای درس کژال یافته و بنویسید.

۱۲- با این واژه ها یک مطلب طنز(لطیفه )بنویسید. {سفرنامه – کلاغ- بطری -گردو }

۱۳- نشانه های نگارشی (یکی ازعبارت های زیر) را مشخص کنید.

الف) خداوند نمی توانم را قرین رحمت خود کند و به همه ی آن هایی که حضور دارند

قدرت عنایت فرماید که بی حضور او به سوی آینده ی بهتر حرکت کنند  آمین

  (۴ موردنشانه متفاوت)

ب)شاپرک گفت( ) ( ) متاسفانه وقت رفتن رسیده ( ) تروم عزیزم( )

پ) این سخن زیبای نهج البلاغه یادمان باشد ( ) ( ) فرصت ها مثل گذشتن ابرها

می گذرند( ) فرصت های عزیز را در یابید( ) ( )

ت) گژال باز شوهرش را صدا زد ( ) هه ژار ( ) هه ژار ( ) کاری از دستش بر نمی آمد( )

۱۴-عبارت زیر را ،به زاویه دید اول شخص مفردبر گردانید.

پروفسور حسابی ،هر وقت از خواندن و پژوهش فراغت می یافت ،به باغبانی می پرداخت و در زمان مناسب از بیل زدن باغچه و یا خالی کردن آب حوض خانه اش هم پروایی نداشت . او معتقد بود که یک ایرانی نباید غزل حافظ را غلط بخواند و یا نادرست بفهمد.

۱۵-یکی از عبارت های زیر را با زاویه دید سوم شخص مفرد بنویسید.

الف) سعی کردم عموی پدرم را هم ببرم توی قلبم و یک گوشه بهش جا بدم.

ب) نگشت آسایشم یک لحظه دمساز          گهی از گربه ترسیدم گه از باز

پ) من هرگز آرزو نمی کنم در این دنیا جای کسی باشم .چون اگر آرزویم برآورده شود،

جای خودم در این دنیا خالیست..

۱۶- از موارد خواسته شده  زیر، فقط یک مورد را انتخاب کرده و بنویسید.(تلفیق نوشته و تصویر)

الف) دریافت خود را از تصویر مقابل در یک بند بنویسید.       (برگی در آغوش باد)

ب) بیت زیر را به نثر روان امروزی باز نویسی کرده و تصویری خیالی از آن در کادر رسم کنید.

این درختانند همچون خاکیان         دست ها بر کرده اند از خاکدان

پ) متن زبانی زیر را با استفاده از آرایه ی “تشخیص” به نثری زیبا وادیبانه تبدیل کنید و

 تصویری از آن رسم کنید. ( خورشید در مغرب به تدریج ، غروب کرد.)

ت) واژه های زیر را به چه چیزی تشبیه می کنید ؟(تصویر آن را در کادر روبرو رسم کنید .)

یکی از آنها راانتخاب کرده و در جمله هایی زیبا به کار برده و بنویسید.

۱)       قلب:……………………………………………..۲) کتاب:…………………………..

۱۷-درک و فهمخود را از ضرب المثل” از محبت خارها گل می شود ” در دو سطر بنویسید.

۱۸- برای متن زیر از مصدرهای داخل پرانتز ،فعل های مناسب بنویسید.

” این زبان فارسی است که به من توانایی ( دادن) تا ترانه هایی را که مادران ( خواندن)

من نیز ( شنیدن) و نسیمی که بر صورت من ( کشیدن) را درک ( کردن).

۱۹- جمله سازی :

الف) سیمای جذاب   (عاطفی)……………………………………………………………………..

پ)         حریم قانون   (خبری)………………………………………………………………………

۲۰- با هریک از گروه کلمه های زیر یک جمله ی ادبیبنویسید.

الف)بوسه ی آفتاب                                             ب)غزل هجران

پ)چشمه ی نور                                               ت)تن نمناک خاک

۲۱- برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله ساده و یک جمله ادبی بنویسید.

الف)سرزمین:……………………………………(ساده)…………………………………….(ادبی)

   ب)جوان:    ……………………………………..ساده)……………………………………(ادبی)

۲۲- در هر یک از عبارات زیر چه آرایه ای به کار رفته است ؟

الف) هنرمند هر جا رود ،قدر بیند و بر صدر نشیند. (             )

ب) گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر         آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟  (              )

پ) خفاش چرخی به دور آدم آهنی زد و شاپرک را دید که با او حرف می زند .(           )

ت) برلبانت شکوفه های دعا           می شکوفد سحر به بانگ اذان  (          )

ث)     شو روز به فکر آب و دانه             هنگام شب آرمیدن آموزر(          )

ج) با نسیمی که زندگی در اوست              باز چشم جوانه ای وا شد (          )

چ) گه از دیوار سنگ آمد گه از در        گهم سرپنجه خونین شد گهی(          )

۲۳-برای هر یک از واژه های زیر ، جمله ای بنویسید که در آن از شخصیت بخشی ،استفاده شده باشد.

الف)دریا :…………………………………………………………..

ب) پنجره:…………………………………………………………….

۲۴- چه واژه هایی در عبارت زیر ،آرایه سجع را تشکیل داده اند؟

الهی ،دلی ده که در کار تو جان بازیم .جانی ده که کار آن جهان سازیم. دانایی ده که از راه نیفتیم. بینایی ده تا در چاه نیفتیم.

۲۵- یکی از عبارات ناتمام زیر را با سلیقه خود تا سه سطربه نثر ادبی ادامه دهید.

الف) در آن دقایق ،مرگ برایم خواستنی تر از نحمل زجری بود که می کشیدم .

اما گویی تقدیر من صبر بر همه دردها بود. درد زخم های تنم و درد جا ماندن از شهدا……………

ب) خورشید هر بامداد همچون زیبارویی آتشین چهره در افق لاجوردین ،پرده از رخسار

بر می دارد. ……………………………………….

 

 موضوعات انشا انتخابی: 

۱- پایان داستان کژال را به سلیقه خود تغییر داده و

یا این که خود را به جای “آزاد ” بگذارید و از زبان او داستان را کامل کنید.

   ۲- دیو چو بیرون رود فرشته در آید.

  ۳- از زبان یک ساعت دیواری 

۴- نامه ای کوتاه به یک معلول جسمی حرکتی نوشته ، به او امیدواری بدهید.  

 ۵ –به یک نوجوان از کشوری دیگر ،کشورمان را با چه ویژگی هایی و تاریخچه ای توصیف می کنید

 ۶- ادامه دهید. ( یکباره زلزله شد . ساختمان های بلند ،همچون مزرعه ی گندم در

 باد ، به حرکت در آمدند.چندین برج فرو ریختند.صدای فریاد وضجه ی مجروحان وبچه ها ،در

 میان غرش رعد آسای زمین وصدای ریزش خانه ها شنیده می شد.مردم با چهره هایی

 رنگ باخته از ترس ، به خیابان ها هجوم می آوردند. پیرمردی……………………….)

      ۷- به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید.

۸- حکایت اندرز پدر را که در مورد سعدی بود گسترش داده و داستان پردازی کنید.

۹- انشایی بنویسید و کلمه های زیر را در آن به کار ببرید.

 (برفراز – نوجوانی- گوهر- وداع- رویا- روشنا- رویش- کبوترانه- سپید- موسم)

۱۰- خاطره ای از کودکی خود یا پدر و مادرتان تعریف کنید.

niniweblog.com

نمونه سوال املای هفتم

 

niniweblog.com

نمونه سوال نگارش و انشا ی هفتم نوبت دوم

niniweblog.com

  نمونه سوال املای هفتم

(الهی دانایی ده که از راه نیفتیم وبینایی ده که در چاه نیفتیم)                                        

۱-در متن زیر ۵ غلط املایی وجود دارد آنها را بیابید و صحیح آن را را داخل پرانتز بنویسید:۵نمره

 آب این روح مزاب امید و زندگی تازه نفس جوان  ضلال ونیرومند با گام های اصتوار و امیدوارشتابان می رفت تا به دحان خوشک زمین و صدها کشتذار سوخته و نگاهای پژمرده هزاران درخت تشنه برساند.

 

۲-جاهای خالی را با کلمات  صحیح انتخاب کنید:۱

الف –اینها چرا …….. وپاکدامنی  وپارسایی جوانان را نمی بینند(سلاح – صلاح)

ب-…………. روناک در دهان گرگ بود.(غنداقه – قنداقه)

۳-کدام کلمه با توجه به معنی غلط نوشته شده است؟۱

الف-سرشار:پر       ب- تامّل: صبر      ج- بصیرت :دانایی    د- سپهر :آسمان

۴- برای هریک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید؟۱

 مقتدر:                 متعا ل :         اعجاز:            غرق:

۵- در شعر زیر کدام کلمه از لحاظ املایی صحیح نیست؟۱

گورخانه راز تو چون دل شود     آن مرادت زودتر حاسل شود

 

۶-معنی کلمات( مصحف – زلال –معرفت –فارغ ) به ترتیب در در کدام گزینه آمده است؟۱

الف – پیروز- پاک – شناخت – آسوده         ب- قرآن – پاک – خداوند – آسوده

ج- قرآن – پاک – شناخت – آسوده            د- قرآن – پاک – خداوند – پیروز

موفق باشید

niniweblog.com

سری دوم

 آزمون املای اول راهنمایی     نام:                                    کلاس:

 

در جای خالی عبارت­های زیر، کدام یک از کلمه یا کلمه­های داده شده قرار می­گیرد.

 

۱- برادر که در بند………….است نه برادر نه………است.

 

الف) خیش – خیش                    ب) خویش – خیش                     ج) خویش – خویش                 د) خیش – خویش

 

۲- همه اگر ………….یا نه، بر پای……………

 

الف) خاستند – خواستند             ب) خواستند – خاستند           ج) خواستند – خواستند                د) خاستند – خاستند

 

۳- جای گل، گل باشد و جای………،………..

 

الف) خوار – خار                            ب) خار – خار                           ج) خوار – خوار                                 د) خار – خوار

 

۴- اگر بازجویی خطا از………..        نیابی یکی همنشین چون کتاب

 

الف) صواب                          ب) ثواب

 

۵- باد……….پیام انسان­ها را با جاهای دور دست می­برد.

 

الف) سبا                     ب) صبا

 

۶-در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد. املای درست آن­ها را بنویسید.

 

حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و دولت دنیا، اعتماد را نشاید سیم و ضر در صفر به محلَّ خطر است یا دُزد به یک بار ببرید یا خواجه به تفاریغ بخورد، اما هنر، چشمه­ی زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیافتند، غم نباشد که هنر در نفس خودف دولت است، هنرمند هر جا رود غدر بیند و بر سدر نشیند و بی­هنر لقمه چیند و سختی بیند.

 

۷-در جاهای خالی متن زیر کدام یک از واژه­های داخل پرانتز قرار می­گیرد.

 

ارکان دولت و اعیان حضرت و زورآوران روی زمین، حاضر شدند. شاگرد، چون پیل مست اندر آمد به صدمتی که اگر کوه آهنین بودی از جای برکندی استاد دانست که جوان به قوّت از او برترست بدان بند…… (غریب – قریب) که از وی نهان داشته بود با او در آویخت شاگرد دفع آن ندانست. استاد به دو دست از زمینش بالای سر بُرد و فرو کوفت…… (قریو – غریو) از خلق…… (برخواست – برخاست) ملک فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن و پسر را….. (زجر – ضجر) و ملامت کرد که با پرورده­ی خویش دعوی مقاومت کردی و به سر نبردی. گفت: ای پادشاه روی زمین، به زور آوری بر من دست نیافت، بلکه مرا از علم کُشتی دقیقه­ای مانده بود و از دریغ همی داشت. امروز بدان دقیقه بر من…… (قالب – غالب) آمد. گفت: از بهر چنین روزی که زیرکان گفته­اند دوست را چندان قوّت مده که گر دشمنی کند تواند. نشنیده­ای که چه گفت آن که از پرورده­ی خویش جفا دید:

 

یا وفا خود نبود در عالم                    یا مگر کس درین زمانه نکرد

 

کس نیاموخت علم تبر، از من            که مرا عاقبت نشانه نکرد

 

۸-در بعضی از جمله­های و عبارت­های زیر غلط املایی وجود دارد. آن­ها را پیدا کنید و درستشان را بنویسید.

 

۱) حاکم از روی نصیحت او در هم کشید و بر او التفاط نکرد.

 

۲) درباره­ی صمیمیّت ایران نمی­خواهم بالغه کنم.

 

۳) یکی از مضاهر خدماتی ذوقی و فرهنگی ایرانیام به اسلام خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسلام کرده­اند.

 

۴- هوای سالم و فضای آزاد در پروش نیروی جسمانی و فصاحت گفتار و دلیری کودکان اثر بسزایی دارد.

 

۵- شکر نعمت بگذاردم و زمین خدمت ببوسیدم.

 

۶- دو منزلم استقبال کرد ظاهر حالش را دیدم پریشان و در هیأت درویشان.

 

۷- گفت آن چنان که تو گفتی به خیانتم منصوب کردند.

 

۸- با خدمتکاراتش نیز رأفت و عطوفت داشت.

 

۹- حقایق اسلامی را جامه­ی زیبای شعر و نثر فارسی به نحو احسنت آرایش داده­اند.

 

۱۰- قوت قالبش نان جُوین و خرما بود.

 

۹- در کدام یک از گزینه­های زیر، واژه­های مترادف وجود دارد؟

 

الف) خوب جهان را ببین       ب) نثر دل­انگیز خاک     ج) نغمه­ی شیرین آب      د) آینه­ی رازهاست      ﻫ) زمزمه­ی آفتاب

 

۱) ج و د                           ۲) ج و ﻫ                                                 ۳) الف و ب                                 ۴) ب و ﻫ

 

۱۰- در عبارت زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟

 

آن زمان که همه­گان تنهایمان می­گزارندف تنها حضور تو تنهایی را تراوت می­بخشد. تنهایمان مگذار. ای حلّال مشکلات پنهان، درمان آن دردها در دست توست. امان از دست­های پنهان شیطان! روح و جان ما را از سلطه­ی پنهان شیطان برهان.

 

۱) یک                         ۲) دو                     ۳) سه                   ۴) چهار

 

۱۱- هم خانواده­ی کدام گزینه، نادرست است؟

 

۱) حافظ ¬ محفوظ                        ۲) تکلّم ¬ کمال                  ۳) مخصوص ¬ خاص               ۴) خدمات ¬ خادم

 

۱۲- در عبارت زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟

 

استعدادهایی نذیر بوعلی، فارابی، ابوریحان، خیّام، خواجه نصرالدّین توسی، ملاّصدرا و صدها عالم طبیعی و مورّخ و جغرافیدان و پزشک و ادیب و فیلسوف و عارف در این بنای عظیم فرهنگ اسلامی پرورش یافتند.

 

۱) یک                                            ۲) دو                                   ۳) سه                                      ۴) چهار

 

۱۳- در گروه کلمات زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟

 

اقلّیّت مسلمان – اخلاص  ایرانیان- مضاهر خدمات- به نحواحسن – ادبا و عرفا- معانی لطیف- اعم از معماری- ایرانیانی عالی قدر- بسیار کم نظیر- اختصاص دادن

 

۱) یک                                               ۲) دو                                    ۳) سه                                 ۴) چهار

 

۱۴- در کدام گزینه، مترادف وجود دارد؟

 

۱) تکمیل و توسعه                    ۲) پیشوایی و مقتدایی             ۳) فلسفه و عرفان                      ۴) فرهنگ و زبان

 

۱۵- کدام گزینه با بقیّه فرق دارد؟

 

۱) زیبایی و جمال                          ۲) سیما و چهره                       ۳) اعتدال و تناسب                   ۴) متفکّر و محزون

 

۱۶- نسبت «زهد» با «پارسایی» چیست؟

 

۱) مترادف                                    ۲) متضاد                                 ۳) هم خانواده                            ۴) هم آوا

 

۱۷- کدام دو واژه با هم مترادف نیستند؟

 

۱) زیور و پیرایه                            ۲) جنّت و فردوس                   ۳) خاندان و آل                           ۴) سایه و ضلال

 

۱۸- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟

 

۱) با خدمتکارانش نیز رعفت و عطوفت داشت.                              ۲) بیش از حدّ لزوم سخن نمی­گفت.

 

۳) پیش دو ابروی چون حلال محمّد                                                ۳) از سجده بر می­خواست و هر دو را در بر می­گرفت.

 

۱۹- در عبارت زیر، چند واژه به صورت گفتاری به کار رفته است؟

 

اسلام آیین و قانونی است که متعلّق به همه­ی افراد بشره و بر زبون خاصّی تکیه نمی­کنه، بلکه هر ملّتی با خطّ و زبان خود می­تونه بدون هیچ مانع از آن پیروی کند.

 

۱) یک                     ۲) دو                ۳) سه                 ۴) چهار

niniweblog.com

سری سوم

 

املای پایه هفتم

۱-املای کدام یک از کلمات با توجه به معنی آن درست است:

الف)فارق:آسوده         ب) نشات: شادی         ج) عظمت:بزرگی          د)حمت:تلاش

۲-شکل صحیح  کلمه را در جای خالی بنویسید:

   الف)  روز و شب ……………… حرم باشیم.                                               (ظائر-زائر-ذائر-ضائر)

ب) جوانان ما با ………………. توانسته اند استعداد خود را آشکار کنند.         (قیرت-غیرط-غیرت- قیرط)

۳-در کدام گزینه گروه هم خانواده کامل نیست؟

 الف) صبر؛صابر؛صبور             ب) عدل، علم، عدالت             ج) مقصد،مقاصد، قصد             د) شعر،مشهور،شاعر

۴- در کدام یک از جمله های زیر بیشترین غلط املایی وجود دارد؟

الف)غرقه ی شکوح و اعجاذ طبیعت بودم                       ب) باز هم در کلاس غوقا شد       

ج)نوجوانی دوران شور و شوغ و شکوفایی است             د)شبنم از روی برگ گل برخواست   

۵-باحروف درهم ریخته ی زیر یک کلمه  معنی داربسازید.

  ه و ک ف ش:………………                                                          س ت ح ر:………………..

۶- واِژه ی صحیح را با توجه به جمله در جالی خالی قرار دهید.

علی در ماه …………..(سفر-صفر) به شهر (خویش-خیش) بازگشت.

۷-در متن زیرشش غلط املایی وجو دارد ،این کلمات را پیدا کنید و شکل صحیح آنها را بنویسید:

نوجوانی دوره ای شبیه به روعیا و زیباست.قشنگی آن را با کم حوسلگی و دلخوری های بیحوده زشت و تاریک نکنیم.می توانیم از لحضه های زندگی لذت ببریم و جویبار با سفا و ذلال زندگی را گل آلود نسازیم.

niniweblog.com

 سری ۴

۱-چهارمورد واژه ی غیرساده از متن زیر بیابید:

ای کمیل گنجوران مال مرده اند گرچه زنده اند و

دانشمندان چندان که روزگار پاید، پاینده اند.

دانش فرمان گذار است و مال فرمان بردار.

………….       …………         ………….       ……………..

۲-دو دسته کلمه بنویسید که هرکدام شامل دو کلمه ی هم آوا باشد.

مانند : خوار – خار

………….    ………….       ……………..    ……………..                                                                                                                                                                                                                             ………….    …………….           ……………..    ……………..

       

۳-در متن زیر چهار غلط املایی وجود دارد آن ها را پیدا کرده و

شکل صحیح آن ها را بنویسید:

آب این روح مزاب امید زندگی،تازه نفس،جوان ،

ذلال و نیرومندبا گام های استوار شتابان می رفت

تا خود را به دهان خوشک زمین و صدها کشتزار سوخته برساند.

۴-با واژه های زیر جمله بسازید.

تمدّن عظیم  :

سیمای جذّاب:

۵-کلمات زیر جزء واژه های دو املایی هستند شکل دیگر آن ها را بنویسید

جرئت                              مسئله                                هیات

۶-زیر کلمه های ناصحیح خط کشیده و شکل درست آن را بنویسید:

زمزمه ی آفتاب،تراوت و شادابی،مصنوی مولانا،روشن و واضح،

حسار سیاسی،نحال های جوان،روح مذاب، زلال و نیرومند

…………………………………………………………………

۷-در واژه های داده شده علامت ّ  را روی حرف مشد،د بگذارید.

موفقیت  -بحمدالله – نشریه – معطل

  ۸- چهار کلمه بنویسید که « گر، بان ،مند، و گذار »داشته باشند

۹-چهار کلمه بنویسید که حرف «ک» در آخر داشته باشند

 ۱۰-جاهای خالی موجود در عبارت زیر را با انتخاب شکل صحیح داخل پرانتز پر کنید:

جامه و کفش خود را ………………….می زد. (وسله – وصله)

نظام شاهنشاهی واژگون  و جمهوری اسلامی ……………..  شد.( پایه گذاری – پایه گزاری)

در این تمدّن ملّت های گوناگون از آسیا و آفریقا و حتّی اروپا   ………………. بودند.(سحیم- صحیم – سهیم)

۱۱-به کلمات هم خانواده ی زیر یک هم خانواده ی دیگر اضافه کنید.

کشف،اکتشاف،………….                           حفظ،حافظ،……………………

۱۲-در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود:

الف)نوجوان بسیجی وسیّت نامه اش را می نویسد.

ب)جوانان ما با پشتوانه ی ایمان و حمّت و غیرت توانسته اند استعداد جوشان خود را به نمایش بگذارند.

ج)ادبا و سخنوران ایرانی،حقایق اسلامی و معانی لطیف قرآنی را درمیان حکایات شیرین خود آورده اند.

د)آری خدا خاسته بود او غم خوار همه ی دردمندان و محرومان باشد.

۱۲- با توجه به معنی املای کدام واژه نادرست است:

الف)صواب: پاداش                 ب)صبا:بادملایم                ج)اثاث:وسایل خانه

۱۳-دو دسته کلمه بنویسید که هرکدام شامل دو کلمه ی هم آوا باشد. مانند : خوار – خار

………….    ………….            ……………..    ……………..                                                                                                                                                                                                                           ………….    …………….           ……………..    ……………..

       

۱۴-در متن زیر چهار غلط املایی وجود دارد آن ها را پیدا کرده و شکل صحیح آن ها را بنویسید:

آب این روح مزاب امید زندگی،تازه نفس،جوان ،ذلال و نیرومندبا گام های استوار شتابان می رفت

تا خود را به دهان خوشک زمین و صدها کشتزار سوخته برساند.