سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

نمونه سوال فصل یک فارسی هفتم

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۰۵

به نام خدا

نمونه سوال فارسی پایه هفتم دوره اول دبیرستان « فصل اوّل »

نام ونام خانوادگی ……………………. آموزشگاه………

 

۱- معنای واژه های زیر را بنویسید.(۲)

۱) قصۀ نا نموده :                                        ۲) زائر :

۳) معرفت :                                                ۴) متعبّـد :

 

۲- شعر زنگ آفرینش از آثار کدام ادیب است؟(۵/)

۱) نظامی š                   ۲) قیصر امین پور                          š ۳) محمود کیانوش                              š ۴) سعدی š

 

۳- در کدام گزینه آرایۀ تشخیص وجود ندارد؟ (۵/)

۱) زنگ تفریح را که زنجره زد باز هم در کلا س غوغا شـــد š

۲) شبنم از روی برگ گل بر خاست گفت: می خواهم آفتاب شـــوم š

۳) خــــوب ، جـــها ن را بــبــــیــن هـــــر چـه ببینـــی کــم اســت š

۴) این درختــانند همچـــون خاکــیان دست ها بر کرده اند از خاکدان š

 

۴- با حروف ( م، ح، ز ، ر ، ی ، ت ) چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد.(۲)

۱)…………………. ۲) …………………….. ۳) ………………….. ۴)…………………..

 

۵- عبارت زیر چند جمله است؟ «الهی،دلی ده که در کار تو جان بازیم؛جانی ده که کارآن جهان سازیم.»(۵/)

۱) دو جمله                         š ۲) سه جمله                    š ۳) چهار جمله                    š ۴) پنج جملهš

 

۶- در کدام بیت قافیه وجود دارد؟(۵/)

۱) صبح یک روز نو بهاری بــود                                روزی از روزهــــای اوّل ســال š

۲) کاش روزی به کام خود برسید                     بچّـه ها آرزوی من این این اسـت š

۳) ای هست کن اســا س هستـــی                 کوتـــه ز درت دراز دستــــی š

۴) به هرجا بنگرم کوه و در و دشت                      نشـان از قـــامت رعنای تو بینــــم š

 

۷- عبارت « چشم می دادم»و«دل می دادم » کنایه از چیست ؟ (۱)

 

۸- « را » در کدام گزینه نشانۀ مفعولی نیست ؟(۵/)

۱) ناگهان نوازش لطیف و خنکی را در لای انگشتانم احساس کردم. š

۲) پدر را گفتم : از اینان یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای بگزارد. š

۳) زنگ تفریح را که زنجره زد باز هم در کلاس غوغا شد š

۴) نثر دل انگیز خاک شعر هوا را بخوان š

 

۹- در جمله «نسیم ، مانند مادری مهربان به کودکان خویش ادب می آموزد.»نسیم به چه چیزی تشبیه شده است ؟ ویژگی مشترک نسیم و مشبه به جمله چیست؟ (۱)

 

۱۰- کتاب های : کویر و ……………..و…………………از آثار دکتر علی شریعتی است.

 

۱۱- در جاهای خالی واژۀ مناسب قرار دهید.(۱)

ای کمیل،دانش بِـه از مال است که دانش ، تو را…………… است و مال تو را ………………

 

۱۲-نام این کتاب چیست؟(۵/)

گزیده ای از نامه هاوخطبه ها وسخنان و کلمات قصار امیر مومنان حضرت علی (ع)است . سیّد رضی آن را گرد آورده ونگارش آن در سال ۴۰۰( هـ . ق) پایان یافته است.

 

۱۳- برای کلمه های زیر یک هم خانواده بنویسید .(۱)

معصوم :…………………… اعجاز :……………………..

 

۱۴- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؛آنها را پیدا کرده وشکل صحیح آنها را بنویسید .(۲)

کودکان پر نشات گل بوته ها و نوجوانان امید وار زرّت در گوش نسیم عامین می گفتند ومن با غرور و مهربانی وخُشنودی ، باغ و سحرا را تماشا می کردم.

………………..                  …………………                …………………..                    ………………..

 

۱۵- جمله از نظر نوع پیام چهار نوع است : خبری ، …………. ، عاطفی و ……………. (۱)

 

۱۶- جملۀ نا تمام زیر را با استفاده از شیوۀ جان بخشی در یک بند کامل کنید. ( بین ۲ تا ۵ سطر) (۱)

نمی دانم چرا…

 

 

۱۷- شخصیّت بخشی یا تشخیص چیست؟ (۱)

 

 

۱۸- یکی از زیباترین آرزوهایتان را بنویسید.(۱)

 

 

۱۹- خود را به جای درخت قرار دهید واز زبان درخت با خدا راز ونیاز کنید. (۱)

 

 

 

۲۰- با دیدن این تصویر به یاد چه کلمه هایی می افتید؟ ده کلمه بنویسید. (۱)

 

 

بازدید: 3

سوال خود را مطرح کنید :