کلمه های هم خانواده در عربی: به کلمه هایی می گویند که از یک ریشه گرفته باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیاید.

نکته : کلمه های هم خانواده در عربی از نطر معنی به هم نزدیک هستند ودر بیش تر مواقع حداقل دو  یا سه حرف مشترک دارند.مانند:

بازدید کنندگان محترم اگر کلمات دیگری را در زبان عربی و فارسی  سراغ دارید لطفا در قسمت نظرات مرقوم فرمایید. البته در محدوده ی دوره ی ابتدایی باشد.

با تشکر از همکاری شما سروران

کلمه های هم خانواده در عربی

۱

رابط / مربوط / ارتباط / ربط

۲

عامل /معمول / عمّال / عمل

۳

عجله /عجول / عاجل / تعجیل

۴

تحمیل / حمل / تحمّل / حامل

۵

تدریس / دروس / مدّرس / درس

۶

تعلیم /عالم /معّلم /  معلوم / معلومات / تعلیمات

۷

فضل / فاضل /

۸

وصف /  توصیف / اوصاف

۹

قطع / قطعه / مقطوع / قاطع

۱۰

خلق / خالق / مخلوق

۱۱

فکر/ افکار / تفکر /متفکران / فکور

۱۲

نظر / منظور / نظرات /

۱۳

لفظ / الفاظ / تلفّظ

۱۴

عزت / عزیز / معزز /تعزیز / تعزز

۱۵

/قصد /مقصد / قاصد  / مقصود

۱۶

عظیم /  عظمی / عظمت

۱۷

ظاهر / ظهور / مظهر

۱۸

محبّت / حُب / محبوبه / جبیب / محبوب

۱۹

طلب / مطلوب / طالب

۲۰

شهد / شهدا / شهید / شاهد / مشهود

۲۱

حفظ / حافظ / محفوظ / حفا ظت/ محفظه /

۲۲

جمع /  مجموع / تجمع / جامعه / جماعت /اجتماع / جمعیت /

۲۳

معتدل / اعتدال / متعادل / تعدیل

۲۴

تعطیل /  تعطیلات

۲۵

راضی / رضایت /

۲۶

صبر / صابر / صبور

۲۷

صدق / صادق / صدیق / صداقت

۲۸

تصاویر / مصور / تصور / صورت

۲۹

حاصل / تحصیل / محصول / محصل / حصول

۳۰

حس/ حساس / محسوس / احساس

۳۱

حرکت / محرک / تحریک / تحرک / متحرک

۳۲

خبر / اخبار / مخبر / مخابره / مخابرات

۳۳

زحمت / مزاحم / مزاحمت /  زحمات

۳۴

سفر / مسافر / مسافرت

۳۵

شغل / شاغل / مشغول / اشتغال / مشاغل

۳۶

کتاب / مکتوب / کاتب / مکتب

۳۷

کشف / کاشف / مکشوف /  اکتشاف

۳۸

شوق / اشتیاق / مشتاق / مشوق / تشویق

۳۹

میلاد /  مولود / ولد / ولادت

۴۰

ارث /  میراث / وارث / وراثت / ورثه

۴۱

نظم / ناظم /  منظم / تنظیم

۴۲

حق / حقیقت / حقایق / حقوق / حقانیت / تحقیق

۴۳

محل / محله / محلات

۴۴

ضعیف / ضعف / ضعفا

۴۵

غروب / غرب / مغرب

۴۶

شرق / مشرق / اشراق

۴۷

هاجر / مهاجر / مهاجرت

۴۸

صدمه /  صدمات / مصدوم

۴۹

علاج / معالجه

۵۰

منتظر / انتظار

۵۱

خارج / خروج / مخرج

۵۲

اختراع / مخترع

۵۳

لحظه / لحظات

۵۴

مدرسه / مدارس

۵۵

احترام / محترم

۵۶

حال / احوال

۵۷

فعاّل / فعالیّت

۵۸

عدل / عادل / عدالت

   

            کلمه های هم خانواده در فارسی: در زبان فارسی ملاک هم خانواده بودن کلمه ها بن ماضی و مضارع است. کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته باشند،باهم ، هم خانواده هستند.

کلمه های هم خانواده در زبان فارسی که بن فعلی دارند

۱

دانش / دانا / دانشمند / نکته دان

۲

گوینده / گویندگی / گویا

۳

بیننده / بینش / بینا

نکته : بعضی از کلمه های هم خانواده در زبان فارسی بن فعلی ندارند.

کلمه های هم خانواده در زبان فارسی که بن فعلی ندارند

۱

گل زار /  گلستان / گل خو  / گلدان /گلنوش / گل رخ

۲

هنرور / هنر مند /هنر دوست / هنری / باهنر

 

تابش / تابندگی /تابنده

برگرفته شده از honari45.blog.ir