تعریف کلمه های متشابه از نوع هم  آوا:

به کلمه هایی می گویند که از نظر تلفـّظ یکسان هستند امّا از نظر معنی و شکل املایی با هم فرق دارند

نمونه هایی از کلمات متشابه از نوع هم آوا

خوار = کم ارزش و کوچک

خار = تیغ گل یا خاشاک

سد = دیواری برای جمع کردن آب

صد = عددی در ریاضی

ثری = خاک و زمین

سرا = خانه

خیش = گاو آهن

خویش = خود ، فامیل

خاست = بلند شد

خواست = میل ، آرزو ، طلب

ثواب = پاداش اخروی

صواب = ذرست

غازی = جنگجو

قاضی = قضاوت کننده

عَلَم = پرچم

اَلَم =درد و رنج

حاسد = حسود

حاصد = درو کننده

غریب = بیگانه

قریب = نزدیک

نواحی = ناحیه ها

نواهی = نهی شده ها

آری = بله

عاری = بدون چیز

قوس = کمان

غوث =فریاد

غوص = فرو رفتن در آب

عرض = پهنا

ارض = زمین

ارز = پول خارجی

نصر = پیروزی

نسر = کرکس

نثر = نوشته ای که شعر نیست

غزا = جنگ

قضا = تقدیر الهی

غذا = خوردنی

سیف = شمشیر

صیف= تابستان

عمارت = آبادانی

امارت =فرمان روایی

حیات = زندگی

حیاط = زموین با حد و حدود ،حصار

اساس = بنیاد و پایه

اثاث =لوازم خانه

خان = سرور ، رئیس

خوان = سفره

راضی = خشنود ، قانع

رازی = نام دانشمند ایرانی ، چیز پنهانی

حال = چگونگی ، کیفیّت

حوال = حائل میان دو چیز

خـُرد =  کوچک که در مقابل بزرگ است

خورد=  خوراک

باز= دوباره

باز= باز کردن (مثلا دفتر)

 

کلمات هم نویسه یا هم شکل:

این کلمات از نظر نوشتاری مثل هم ولی از نظر آوایی فرق می کنند.

کلمات هم نویسه یا هم شکل

گـُل – گـِل

کـُشتی – کِشتی

مَشک – مُشک

می بـَرَد – می بُرد

کِشت – کـُشت

سَحـَر – سِحر

تـَنگ – تـُنگ

کِرم – کـَرَم – کِرِم – کرُم

شِکـَر – شـُکر

سَم – سُم

چَشم -چـِشم

نِشـَسته – نـَشـُسته

مِلک – مُلک – مَلِک – مَلَک

می کَنـَد – می کُنـَد

 

 

کلمه های هم آوا و هم نویسه:

این کلمات هم از نظر آوایی و هم از نظر نوشتاری ولی از نظر معنی متفاوت می باشند. 

کلمه های هم آوا و هم نویسه

سیر = نوعی پیازچه

سیر =  کسی که گرسنه نیست

شیر = حیوان وحشی

شیر = شیر خوردنی    

ریش = زخم

ریش = موی صورت

سیر =

سیر =

زَهر = گل وشکوفه

زَهر = سَم

دوش = دیشب

دوش = شانه

بادیه =  کاسه ی مسی

بادیه = بیابان

شارع = راه

شارع = قانون گزار

رسته = صف – بازار

رسته = رها شده

زبان = عضوی در دهان

زبان = زبان گفتار

پیچ = میخ فلزی دندانه دار

پیچ = خم وتاب

خبر = نه

خیر = خوبی

گاز = انبر (گاز انبر)

گاز = به دندان گرفتن

گور = گور خر

گور = قبر

دَر= دَرِ ساختمان

دَر = داخل

 
   

  ادامه در آینده

برگرفته شده از honari45.blog.ir