کنایه ها در ادبیات فارسی پایه ی هفتم

فارسی

فصل اول :درس 1 زنگ آفرینش

گرم گفت و گو بودند              مشغول صحبت بودند

===============================

حکایت : اندرز پدر

دیده برهم نبسته                          نخوابیدم

سربر نمی دارد                       بیدار نمی شود

در پوستین ِخلق اُفتی            غیبت مردمان کنی

=======================================

روان خوانی : ای کمیل

سرباز می زند                          نمی پذیرد

==========================================

فصل دوم:شگفتن شعر خوانی راز شکوفایی

زودگردد با مراد خویش جفت        به خواسته ی خود می رسد

======================================

درس چهارم

دل سردی                                  یأس ونومیدی

پرزد                                         رفت – دورشد

======================================

روان خوانی کژال

پاره ی تن                     فرزند ، عزیز دوست داشتنی

خشکش زد                               تعجب کرد

دندان بر دندان می سایید      عصبانی بود، خشمگین شد
 
====================================== 
درس هفتم :         روان خوانی سفر نامه ی اصفهان

از کوره در می رود                  خشمگین می شود

تونخش رفتم                         روی آن تمرکز کردم

کلافه شدم                             خیلی ناراحت شدم

از زبان افتاد                            از پرحرفی  خسته شد

تو ذوقم خورد                          ناراحت و نا امید شدم

دلم پرپر می زد                       مضطرب و بی قرار بودم

تخت خوابیدم                         راحت خوابیدم

هفت پادشاه را به خواب دید     به خواب عمیقی فرو رفت

مُخش عیب کرد                          دیوانه شد .

کار دستش داد                       برایش مشکل درست کرد

جاخورد                                  تعجّب کرد

گوشزد نمود                          یاد آوری کرد

زیر بار رفت                              مسئولیت را پذیرفت

لب ولوچه اش تو هم رفت        اخم کرد و غمگین شد

یک سطل آب سر او ریختند       او را نا امید کردند.

به دلش نشست                    جالب بود

پوزخند زد                             خنده ی تمسخر آمیز کرد

گوشش بدهکار نبود               توجهی نمی کرد

جگرش را خون کرد                 او را رنجاند

خرش از پل گذشت               به مقصودش رسید

برایش روضه خواندم               او را نرم کرد

===========================================

فصل هفتم: ادبیات جهان

از آب در آمد                        حاصل شد

سرشناس                           مشهور

=============================================
   
روان خوانی :پیر دانا

از راه افتادن                      گمراه شدن

از کار افتاده                        ناتوان

خونت به گردن خودت است    خودت مسئول مرگ خودت هستی

دست گرفتن                        یاری کردن

از دست رفتن                        نابود شدن

به راه آوردن                         هدایت کردن

از عهده ی کاری بر آمدن        توانایی انجام کاری را داشتن

=======================================

درس 9 کلاس ادبیات

چشم دوخت                     دقیق نگاه کرد

به خود آمد                        هوشیار شد

دستپاچه شد                    عجله کرد

زنده دلان                          آگاهان

روحیّه دادن                       امیدوار کردن

=================================================

روان خوانی :ستارگان

بازارش گرم بود                رواج داشت

همدوش                          همراه

چشم داشتن                انتظار و توقع داشتن

فروماندن                         شگفت زده شدن
=========================================== 
درس 13

مثل باد گذشت                 خیلی زود تمام شد

عزا گرفت                          ناراحت بود

جا خورد                              تعجب کرد

هوا پس بود                      شرایط مناسب نبود

جوش آورد                            خشمگین شد

بغضش ترکید                      شروع به گریستن کرد

قد و نیم قد                          بلند و کوتاه

آب غوره گرفتن                      گریه کردن

دلش آب شد                        ناراحت شد

دهانش بوی شیر می دهد     هنوز کوچک است

به کامش تلخ شد                 ناراحت شد

او را شیرکرد             دل  و جرئت و شجاعت به او بخشید

لای پنبه خوابیده بود            در ناز و نعمت بزرگ شد

آنجا را روی سرشان گذاشتند      سروصدا کردند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فارسی
معادل کلمات خارجی به پارسی

                                                                                     ردیف             واژه   خارجی             معـادل  پارسی             ردیف             واژه   خارجی             معـادل   پارسی             ردیف             واژه  خارجی             معادل  پارسی             1 …

فارسی
آرایه تشخیص یا جان‌بخشی در ادبیات فارسی

تشخیص نسبت دادن حالات و رفتار آدامی به دیگر پدیده های خلقت است . ( دادن شخصیت انسانی به موجوداتی غیر از انسان ) مثال1 :   برگ های سبز درخت در وزش نسیم به رقص در می آیند . توضیح : رقصیدن یکی از حالات و رفتار انسانی است که در این جا به …

فارسی
بیست سوال تستی ادبیات فارسی پایه هفتم فصل اول

نمونه سوالات تستی ادبیات فارسی پایه هفتم فصل اول   1. مصراع دوم شعر مقابل کدام است ؟«هریکی برگ کوچکی در دست » الف)باز هم در کلاس غوغا بود           ب)باز انگار زنگ انشا بود ج)روزی از روزهای اول سال              د)صبح یک روز نو بهاری بود 2. کلمه « …