هفتم

1- معنی کدام گزینه ، نادرست است ؟

   1 ) چشم دوختن به چیزی : چشم به راه بودن                        2) از پای افتادن : ناتوانی و عجز

   3- گره از کار کسی گشودن : مشکل کسی را بر طرف کردن        4) دل سوختن : ناراحتی و اندوه بسیار  

2- در جزءِ پایانی کدام کلمه ، پسوند « ـَـ ک » وجود دارد ؟

    1) پیامک              2) کودک                      3) کوچک                          4) زیرک

3- مفهوم کدام بیت ، غلط آمده است ؟

     1) این زندگی حلالِ کسانی که همچون سرو   آزاد زیست کرده و آزاد می روند. ( وابسته نبودن به دنیا ؛ وارستگی )

     2) تو را پرواز بس زود است و دشوار   ز نوکاران که خواهد کار بسیار ( بی تجربگی و تازه کار بودن )

    3) هجوم فتنه های آسمانی   مرا آموخت علم زندگانی ( حمله کردن )

    4) نار خندان باغ را خندان کند   صحبت مردانت از مردان کند ( هم نشینی با انسان های خوب و بزرگ ) 

4- معنی « غرور » در عبارت زیر چیست ؟

    « نیما با غرور ادامه می دهد : « قبلاً آن را خودم ترجمه کرده ام .»

     1) فریفتگی                      2) تکبّر               3) اعتبار                4) احساس سربلندی و شادی

5-  معنی و مفهوم همه ی گزینه ها درست است به غیر از …

    1) مَندیش که دام هست یا نه     بر مردم چشم ، دیدن آموز ( به این فکر نکن که آیا دامی سر راهت هست یا نه ، خوب دیدن را به مردمک چشمت یاد بده )

   2) نمودش بس که دور آن راه نزدیک      شدش گیتی به پیش چشم تاریک ( آن راه دور آن قدر نزدیک به نظر رسید که دنیای تاریک در پیش چشمش روشن شد )

     3) دانش ، فرمان گذار است و مال ، فرمان بردار ( دانش حاکم و فرمانده است و مال و ثروت تحت فرمانِ صاحب ثروت)

    4) آن ها می خواستند « نمی توانم » های خود را دفن کنند ( دانش آموزان قصد داشتند احساس ناتوانی خود را از بین ببرند )

6- کدام کنایه ، درست معنی نشده است ؟

    1) فرزندان ما پاره ی جگر ما هستند : عزیز بودن

    2) آشنایم با زبان سادگی / عاشقم من ، عاشق افتادگی : فروتنی

    3) دلم می خواهد سرت را بالا بگیری و با صدای بلند برایم شعر بخوانی : احساس افتخار کردن

    4) آدم آهنی ، با شجاعت بادی در گلو انداخت : بیان کردن

7- کدام آرایه ی ادبی در رباعی زیر وجود ندارد ؟

       « هنگام سپیده دم خروس سحری      دانی که چرا همی کند نوحه گری

         یعنی نمودند در آیینه ی صبح         کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری »

    1) سجع               2) تضاد              3) تشبیه             4) تشخیص

8- در کدام گزینه ، هر دو کلمه با هم ، هم خانواده اند ؟

     1) فروغ ، فارغ                   2) قُوا ، تقویت           3) همّت ، تهمت                 4) متعبّد ، بعید

9- شعر « برگ درختان سبز در نظر هوشیار / آینه ی رازهاست / جلوه ی روی خداست » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

       1- زیبایی آفرینش و طبیعت         2- دقت نظر عارفان و خردمندان  

        3- شناخت خدا از روی طبیعت     4- آشکار شدن راز طبیعت

10- « به تفاریق خوردن » دراین  عبارت چیست ؟    « یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد »

          1- کلاه برداری کردن      2- کم کم خوردن       3- به تنهایی خوردن       4- دزدی کردن

11- بیت « گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر    آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم ؟ » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

       1- عهد و وفا       2- ایثار و از خود گذشتگی      3- عشق و علاقه        4- تسلیم و سر سپردگی

12- منظور از مصراع دوم این بیت چیست ؟  « با خودش زیر لب چنین گفت :    آرزوهایتان چه رنگین است !

       1- خیال پردازی بسیار                   2- آرزوهای بی مورد      3- آرزوهای زیبا و گوناگون     4- خیالات دست نیافتنی

13- در بیت « به گفتار پیغمبرت راه جوی / دل از تیرگی ها بدین آب شوی » منظور از « آب » چیست ؟

      1- خداوند          2- سخنان پیامبر   3- قرآن              4- کارهای شایسته

14- جمله ی « آینده با حرف ساخته نمی شود » معادل کدام ضرب المثل است ؟

      1- نابرده رنج گنج میسر نمی شود                              2- کار نیکو کردن از پر کردن است

      3- به عمل کار بر آید به سخندانی نیست                     4- مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

15-  « آسمان ، مثل یک تبسم شد » یعنی :

      1- آسمان از دست روزگار می خندید                                      2- آسمان صاف و زیبا شد و ابرهای تیره کنار رفت

      3- روزگار هم با مهر و محبت با مردم رو به رو شد                       4- آسمان همانند لبخندی زیبا شد

16- این بیت در وصف چیست ؟    هر چه سرما و هر چه دل سردی       پر زد آهسته از نظر گم شد

      1- امید و آرزو                  2- ناامیدی و یأس              3- روزگاران ناموافق            4- بهار زیبا

17- بیت « این زندگی حلال کسانی که همچو سرو / آزاد زیست کرده و آزاد می روند » به چه مفهومی تکیه دارد ؟

      1- بخشندگی                  2- وارستگی                     3- بلند قامتی                   4- آزاد بودن

18- پیام اصلی این بیت چیست ؟   نگردد شاخک بی بن برومند       ز تو سعی و عمل باید ، ز من پند

       1- پند گویی                  2- تجربه اندوختن 3- مال اندوزی                  4- کار و کوشش

19- در عبارت زیر ، بر چه چیزی تأکید شده است ؟

      « عمر حقیقی را ، شناسنامه ی ما تعیین نمی کند . زیستن و زندگی زیبا ، تنها همان فرصت هایی است که با رفتار های زیبا و کارهای بزرگ می گذرد .»

      1- کار کردن                   2- پاک زیستن                 3- تندرست بودن  4- کار های بزرگ کردن

20- منظور از « شناسنامه » در عبارت « عمر حقیقی را شناسنامه ی ما تعیین نمی کند » چیست ؟

      1- زمان مادی                  2- سعی و تلاش                3- روزهای معنوی  4- امید و آرزو

21- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش را » منظور از واژه های مشخص شده ، به ترتیب چیست ؟      1- معنویت ، علم      2- دانش ، علم             3- مقدسات ، معلومات        4- نور الهی ، سعی و تلاش

22- منظور از « برق » در عبارت « برقی در عمق چشم های این نوجوان شهرستانی وجود دارد » چیست ؟

        1- تلاش و کوشش                      2- امید و آرزو                   3- دقت و اندیشه   4- صبر و استقامت

23- مفهوم مقابل کدام گزینه ، نادرست است ؟

      1- تا کی حرکات کودکانه    در باغ و چمن ، چمیدن آموز ( اقدام به کار های بزرگ )

      2- رام تو نمی شود زمانه     رام از چه شدی ؟ رمیدن آموز ( تداوم سعی و تلاش )

      3- مندیش که دام هست یا نه      بر مردم چشم ، دیدن آموز ( سعی در دفع خطر)

      4- شو روز به فکر آب و دانه        هنگام شب آرمیدن آموز ( اقدام به تلاش شبانه )

24- « باد در گلو انداختن » کنایه از :

       1- چاق شدن                 2- مغرور شدن                  3- بی تفاوت بودن             4- درگیر شدن

25- این بیت « خدا آن ملتی را سروری داد / که تقدیرش به دست خویش بنوشت » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

     1- استقلال طلبی      2- ریاست طلبی    3- تقدیر گرایی      4- همکاری

26- مفهوم عبارت « یک عقل ، خوب است و دو عقل ، بهتر » چیست ؟ 1- فکرکردن 2- مشورت کردن  3- اتحاد و یک پارچگی 4- عقل گرایی

      27- با توجه به مصراع « سرو نباشد به اعتدال محمد » به کدام ویژگی سرو اشاره شده است ؟

          1- میانه رو بودن             2- سرسبزی              3- راست قامتی        4- آزادگی

  28- در مصراع « ماه فروماند از جمال محمد ) ص ) » « فروماند » در کدام معنی نیامده است ؟

      1- شگفت زده می شود                   2- حسادت می کند        3- باز می ماند       4- حیرت می کند

29- معنی واژه ی « کوره راه » ……………… است .     1- راه خاکی     2- راه میان بر     3- راه ناشناخته    4- راه طولانی

 30- در مصراع « روشن و گرم و زندگی پرداز » اشاره به ……………….. شده است ؟

        1- گرما و روشنایی             2- طلوع خورشید        3- فرارسیدن بهار       4- آغاز زندگی

31- « پوست بر تن کژال خراشید » یعنی …………. 1- زخمی شد     2- ترساند     3- ترسید    4- حمله کرد

32- در مصراع « هر چه سرما و هر چه دل سردی » واژه ی « دل سردی » به کدام معنی نیامده است ؟

      1- قهر                   2- کینه                   3- دشمنی      4- سرما

33-  منظور از عبارت « قلب مهمان خانه » نیست ؟

     1- قلب نباید مثل مهمان خانه خالی بماند                      2- قلب نباید مکان ناپایداری برای دوستی ها باشد

     3- قلب نباید مانند مهمان خانه چندین اتاق داشته باشد      4- قلب نباید مانند مهمان خانه کوچک باشد

34- در کدام گزینه کنایه وجود دارد ؟

       1- پایت را از گلیمت درازتر نکن                               2- با همین حرف هایت بود که شیرش کردی

       3- از صحنه ای که دیدم چیزی نمانده بود غش کنم       4- جگرم را خون کردی

35- با توجه به درس آدم آهنی و شاپرک « خفاش » و « شاپرک » نماد چگونه انسان هایی هستند ؟

        1- ترسو – ساده لوح         2- ظالم – ساده لوح       3- ترسو – مهربان       4- ظالم – مهربان

36-  در این بیت « بهتر از هر چه  هست در دنیا   با خدا راز گفتنت امروز » بر چه مفهومی تأکید شده است ؟

      1- عبادت خدا          2- زیبایی بهار            3- راز و نیاز کردن انسان ها        4- زیبا بودن طبیعت

37-  در این بیت « نار خندان ، باغ را خندان کند      صحبت مردانت از مردان کند» منظور از « نار خندان » چیست ؟

      1- چهره ی خندان        2- میوه ی انار                  3- گل های باغ           4- قلب انسان های پرهیزگار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفتم
40 سوال تستی فارسی هفتم

1.   مصراع دوم شعر مقابل کدام است ؟«هریکی برگ کوچکی در دست » الف)باز هم در کلاس غوغا بود                       ب)باز انگار زنگ انشا بود ج)روزی از روزهای اول سال                          د)صبح یک روز نو بهاری بود 2.   درجمله « من با قرور و محربانی و خشنودی، باغ و سحرا را …

هفتم
نمونه سوال فصل یک فارسی هفتم

به نام خدا نمونه سوال فارسی پایه هفتم دوره اول دبیرستان « فصل اوّل » نام ونام خانوادگی ……………………. آموزشگاه………   1- معنای واژه های زیر را بنویسید.(۲) 1) قصۀ نا نموده :                                    …

هفتم
معنی شعر توفیق ادب

معنا و مفهوم شعر مولوی: ای خدا ای فضل تو حاجت روا ================================================= ای خدا ای فضل تو حاجت روا                                 با تو یاد هیچ کس نبود روا در این بیت “روا” در مصراع اول به معنای بر آورده کردن است و در مصراع دوم به معنای شایسته. معنای بیت: ای …