سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

۳۷سوال تستی فارسی هفتم

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۰۵

۱- معنی کدام گزینه ، نادرست است ؟

   ۱ ) چشم دوختن به چیزی : چشم به راه بودن                        ۲) از پای افتادن : ناتوانی و عجز

   ۳- گره از کار کسی گشودن : مشکل کسی را بر طرف کردن        ۴) دل سوختن : ناراحتی و اندوه بسیار  

۲- در جزءِ پایانی کدام کلمه ، پسوند « ـَـ ک » وجود دارد ؟

    ۱) پیامک              ۲) کودک                      ۳) کوچک                          ۴) زیرک

۳- مفهوم کدام بیت ، غلط آمده است ؟

     ۱) این زندگی حلالِ کسانی که همچون سرو   آزاد زیست کرده و آزاد می روند. ( وابسته نبودن به دنیا ؛ وارستگی )

     ۲) تو را پرواز بس زود است و دشوار   ز نوکاران که خواهد کار بسیار ( بی تجربگی و تازه کار بودن )

    ۳) هجوم فتنه های آسمانی   مرا آموخت علم زندگانی ( حمله کردن )

    ۴) نار خندان باغ را خندان کند   صحبت مردانت از مردان کند ( هم نشینی با انسان های خوب و بزرگ ) 

۴- معنی « غرور » در عبارت زیر چیست ؟

    « نیما با غرور ادامه می دهد : « قبلاً آن را خودم ترجمه کرده ام .»

     ۱) فریفتگی                      ۲) تکبّر               ۳) اعتبار                ۴) احساس سربلندی و شادی

۵-  معنی و مفهوم همه ی گزینه ها درست است به غیر از …

    ۱) مَندیش که دام هست یا نه     بر مردم چشم ، دیدن آموز ( به این فکر نکن که آیا دامی سر راهت هست یا نه ، خوب دیدن را به مردمک چشمت یاد بده )

   ۲) نمودش بس که دور آن راه نزدیک      شدش گیتی به پیش چشم تاریک ( آن راه دور آن قدر نزدیک به نظر رسید که دنیای تاریک در پیش چشمش روشن شد )

     ۳) دانش ، فرمان گذار است و مال ، فرمان بردار ( دانش حاکم و فرمانده است و مال و ثروت تحت فرمانِ صاحب ثروت)

    ۴) آن ها می خواستند « نمی توانم » های خود را دفن کنند ( دانش آموزان قصد داشتند احساس ناتوانی خود را از بین ببرند )

۶- کدام کنایه ، درست معنی نشده است ؟

    ۱) فرزندان ما پاره ی جگر ما هستند : عزیز بودن

    ۲) آشنایم با زبان سادگی / عاشقم من ، عاشق افتادگی : فروتنی

    ۳) دلم می خواهد سرت را بالا بگیری و با صدای بلند برایم شعر بخوانی : احساس افتخار کردن

    ۴) آدم آهنی ، با شجاعت بادی در گلو انداخت : بیان کردن

۷- کدام آرایه ی ادبی در رباعی زیر وجود ندارد ؟

       « هنگام سپیده دم خروس سحری      دانی که چرا همی کند نوحه گری

         یعنی نمودند در آیینه ی صبح         کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری »

    ۱) سجع               ۲) تضاد              ۳) تشبیه             ۴) تشخیص

۸- در کدام گزینه ، هر دو کلمه با هم ، هم خانواده اند ؟

     ۱) فروغ ، فارغ                   ۲) قُوا ، تقویت           ۳) همّت ، تهمت                 ۴) متعبّد ، بعید

۹- شعر « برگ درختان سبز در نظر هوشیار / آینه ی رازهاست / جلوه ی روی خداست » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

       ۱- زیبایی آفرینش و طبیعت         ۲- دقت نظر عارفان و خردمندان  

        ۳- شناخت خدا از روی طبیعت     ۴- آشکار شدن راز طبیعت

۱۰- « به تفاریق خوردن » دراین  عبارت چیست ؟    « یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد »

          ۱- کلاه برداری کردن      ۲- کم کم خوردن       ۳- به تنهایی خوردن       ۴- دزدی کردن

۱۱- بیت « گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر    آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم ؟ » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

       ۱- عهد و وفا       ۲- ایثار و از خود گذشتگی      ۳- عشق و علاقه        ۴- تسلیم و سر سپردگی

۱۲- منظور از مصراع دوم این بیت چیست ؟  « با خودش زیر لب چنین گفت :    آرزوهایتان چه رنگین است !

       ۱- خیال پردازی بسیار                   ۲- آرزوهای بی مورد      ۳- آرزوهای زیبا و گوناگون     ۴- خیالات دست نیافتنی

۱۳- در بیت « به گفتار پیغمبرت راه جوی / دل از تیرگی ها بدین آب شوی » منظور از « آب » چیست ؟

      ۱- خداوند          ۲- سخنان پیامبر   ۳- قرآن              ۴- کارهای شایسته

۱۴- جمله ی « آینده با حرف ساخته نمی شود » معادل کدام ضرب المثل است ؟

      ۱- نابرده رنج گنج میسر نمی شود                              ۲- کار نیکو کردن از پر کردن است

      ۳- به عمل کار بر آید به سخندانی نیست                     ۴- مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

۱۵-  « آسمان ، مثل یک تبسم شد » یعنی :

      ۱- آسمان از دست روزگار می خندید                                      ۲- آسمان صاف و زیبا شد و ابرهای تیره کنار رفت

      ۳- روزگار هم با مهر و محبت با مردم رو به رو شد                       ۴- آسمان همانند لبخندی زیبا شد

۱۶- این بیت در وصف چیست ؟    هر چه سرما و هر چه دل سردی       پر زد آهسته از نظر گم شد

      ۱- امید و آرزو                  ۲- ناامیدی و یأس              ۳- روزگاران ناموافق            ۴- بهار زیبا

۱۷- بیت « این زندگی حلال کسانی که همچو سرو / آزاد زیست کرده و آزاد می روند » به چه مفهومی تکیه دارد ؟

      ۱- بخشندگی                  ۲- وارستگی                     ۳- بلند قامتی                   ۴- آزاد بودن

۱۸- پیام اصلی این بیت چیست ؟   نگردد شاخک بی بن برومند       ز تو سعی و عمل باید ، ز من پند

       ۱- پند گویی                  ۲- تجربه اندوختن ۳- مال اندوزی                  ۴- کار و کوشش

۱۹- در عبارت زیر ، بر چه چیزی تأکید شده است ؟

      « عمر حقیقی را ، شناسنامه ی ما تعیین نمی کند . زیستن و زندگی زیبا ، تنها همان فرصت هایی است که با رفتار های زیبا و کارهای بزرگ می گذرد .»

      ۱- کار کردن                   ۲- پاک زیستن                 ۳- تندرست بودن  ۴- کار های بزرگ کردن

۲۰- منظور از « شناسنامه » در عبارت « عمر حقیقی را شناسنامه ی ما تعیین نمی کند » چیست ؟

      ۱- زمان مادی                  ۲- سعی و تلاش                ۳- روزهای معنوی  ۴- امید و آرزو

۲۱- در عبارت « حرم ، دل او را آرام می کرد و مدرسه ، اندیشه اش را » منظور از واژه های مشخص شده ، به ترتیب چیست ؟      ۱- معنویت ، علم      ۲- دانش ، علم             ۳- مقدسات ، معلومات        ۴- نور الهی ، سعی و تلاش

۲۲- منظور از « برق » در عبارت « برقی در عمق چشم های این نوجوان شهرستانی وجود دارد » چیست ؟

        ۱- تلاش و کوشش                      ۲- امید و آرزو                   ۳- دقت و اندیشه   ۴- صبر و استقامت

۲۳- مفهوم مقابل کدام گزینه ، نادرست است ؟

      ۱- تا کی حرکات کودکانه    در باغ و چمن ، چمیدن آموز ( اقدام به کار های بزرگ )

      ۲- رام تو نمی شود زمانه     رام از چه شدی ؟ رمیدن آموز ( تداوم سعی و تلاش )

      ۳- مندیش که دام هست یا نه      بر مردم چشم ، دیدن آموز ( سعی در دفع خطر)

      ۴- شو روز به فکر آب و دانه        هنگام شب آرمیدن آموز ( اقدام به تلاش شبانه )

۲۴- « باد در گلو انداختن » کنایه از :

       ۱- چاق شدن                 ۲- مغرور شدن                  ۳- بی تفاوت بودن             ۴- درگیر شدن

۲۵- این بیت « خدا آن ملتی را سروری داد / که تقدیرش به دست خویش بنوشت » بر چه مفهومی تأکید دارد ؟

     ۱- استقلال طلبی      ۲- ریاست طلبی    ۳- تقدیر گرایی      ۴- همکاری

۲۶- مفهوم عبارت « یک عقل ، خوب است و دو عقل ، بهتر » چیست ؟ ۱- فکرکردن ۲- مشورت کردن  ۳- اتحاد و یک پارچگی ۴- عقل گرایی

      ۲۷- با توجه به مصراع « سرو نباشد به اعتدال محمد » به کدام ویژگی سرو اشاره شده است ؟

          ۱- میانه رو بودن             ۲- سرسبزی              ۳- راست قامتی        ۴- آزادگی

  ۲۸- در مصراع « ماه فروماند از جمال محمد ) ص ) » « فروماند » در کدام معنی نیامده است ؟

      ۱- شگفت زده می شود                   ۲- حسادت می کند        ۳- باز می ماند       ۴- حیرت می کند

۲۹- معنی واژه ی « کوره راه » ……………… است .     ۱- راه خاکی     ۲- راه میان بر     ۳- راه ناشناخته    ۴- راه طولانی

 ۳۰- در مصراع « روشن و گرم و زندگی پرداز » اشاره به ……………….. شده است ؟

        ۱- گرما و روشنایی             ۲- طلوع خورشید        ۳- فرارسیدن بهار       ۴- آغاز زندگی

۳۱- « پوست بر تن کژال خراشید » یعنی …………. ۱- زخمی شد     ۲- ترساند     ۳- ترسید    ۴- حمله کرد

۳۲- در مصراع « هر چه سرما و هر چه دل سردی » واژه ی « دل سردی » به کدام معنی نیامده است ؟

      ۱- قهر                   ۲- کینه                   ۳- دشمنی      ۴- سرما

۳۳-  منظور از عبارت « قلب مهمان خانه » نیست ؟

     ۱- قلب نباید مثل مهمان خانه خالی بماند                      ۲- قلب نباید مکان ناپایداری برای دوستی ها باشد

     ۳- قلب نباید مانند مهمان خانه چندین اتاق داشته باشد      ۴- قلب نباید مانند مهمان خانه کوچک باشد

۳۴- در کدام گزینه کنایه وجود دارد ؟

       ۱- پایت را از گلیمت درازتر نکن                               ۲- با همین حرف هایت بود که شیرش کردی

       ۳- از صحنه ای که دیدم چیزی نمانده بود غش کنم       ۴- جگرم را خون کردی

۳۵- با توجه به درس آدم آهنی و شاپرک « خفاش » و « شاپرک » نماد چگونه انسان هایی هستند ؟

        ۱- ترسو – ساده لوح         ۲- ظالم – ساده لوح       ۳- ترسو – مهربان       ۴- ظالم – مهربان

۳۶-  در این بیت « بهتر از هر چه  هست در دنیا   با خدا راز گفتنت امروز » بر چه مفهومی تأکید شده است ؟

      ۱- عبادت خدا          ۲- زیبایی بهار            ۳- راز و نیاز کردن انسان ها        ۴- زیبا بودن طبیعت

۳۷-  در این بیت « نار خندان ، باغ را خندان کند      صحبت مردانت از مردان کند» منظور از « نار خندان » چیست ؟

      ۱- چهره ی خندان        ۲- میوه ی انار                  ۳- گل های باغ           ۴- قلب انسان های پرهیزگار

بازدید: 5

سوال خود را مطرح کنید :