هفتم

1.   مصراع دوم شعر مقابل کدام است ؟«هریکی برگ کوچکی در دست »

الف)باز هم در کلاس غوغا بود                       ب)باز انگار زنگ انشا بود

ج)روزی از روزهای اول سال                          د)صبح یک روز نو بهاری بود

2.   درجمله « من با قرور و محربانی و خشنودی، باغ و سحرا را تماشا می کردم.» چند غلط املایی وجود دارد؟

الف) یک                    ب)دو

ج)سه                        د)چهار

3.   کلمه « صفر » در کدام جمله صحیح است ؟

الف)مسلمانان ماه محرم و………………را گرامی می دارند.

ب)مسلمانان بیشتر به …………………زیارتی می روند.

ج)بهترین تفریح هراه خانواده …………………..است .

د)دوست را باید در ………………..شناخت .

4.   کدام گزینه « جمله امری » است  ؟

الف) غرقه شکوه و اعجاز زیبایی خلقت، بودم                  ب) آیا درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدی

ج) به خالق این زیبایی ها بیندیش                                  د) آرزوهایتان چه رنگین است

5.   درکدام یک از جمله های زیر تشبیه به کار رفته است ؟

الف)سری به طبیعت روستا زدم

ب)از صحرا باز می گشتم

ج)نسیم مانند مادری مهربان بود

د)به خالق آن ها می اندیشیدم

6.   کدام گزینه « جمله عاطفی » است  ؟

الف) غرقه شکوه و اعجاز زیبایی خلقت، بودم                  ب) آیا درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدی

ج) به خالق این زیبایی ها بیندیش                                  د) آرزوهایتان چه رنگین است

7.   «من بروم طناب بیاورم وتورا بیرون کشم. » چند جمله است ؟

الف) دو                                                      ب)سه

ج)چهار                                                      د)یک

8.   درکدام جمله از تشخیص استفاده شده است ؟

الف)سری به طبیعت روستا زدم                       ب)شاخه درخت دست هایش را به آسمان برافراشته بود.

ج)استوار وامیدوار وشتابان می رفتم                 د) سال دیگر به روستا برگشتم

9.   درکدام مصراع از تشخیص استفاده شده است ؟

الف)بازهم در کلاس غوغا شد                        ب)هریک از بچه ها به سویی رفت

ج)شبنم از روی برگ گل برخاست                    د)آزوهایتان چه رنگین است

 

10.برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از …………… استفاده می شود.

الف) کلمه                   ب) جمله

ج) حروف                   د) فعل

11.زادگاه سعدی شیرازی کجاست ؟

الف)اصفهان                                ب)کرمان

ج)شیراز                                      د)بغداد

12.کتاب «فاطمه فاطمه است» و« کویر»ازآثار اوست ؟

الف)قیصر امین پور       ب) دکتر علی شریعتی

ج)محمود کیانوش        د) نظامی

13.خواجه عبدا… انصاری در چه قرنی می زیست؟

الف) چهارم                                 ب) پنجم

ج) هفتم                                     د)هشتم

14.کدام یک به پیر هرات معروف بوده است ؟

الف)نظامی گنجوی       ب)خواجه عبدا…انصاری

ج)سعدی                    د)حافظ

15.کتاب « هفت پیکر» نوشته کیست؟

الف)نظامی گنجوی       ب)خواجه عبدا…انصاری

ج)سعدی                    د)حافظ

16.معنی واژه « افق» درکدام گزینه آمده است ؟

الف)غروب                  ب)طلوع

ج)کرانه آسمان            د)کناره دریا

17.معنی واژه « گنجور» درکدام گزینه آمده است ؟

الف)ثروت اندوز           ب)خسیس

ج)رنجور                     د)گنجینه

18.معنی واژه « مصحف » درکدام گزینه نیامده است ؟

الف)کتاب آسمانی        ب) دفتر

ج)کناب                      د)قرآن کریم

19.معنی واژه « غوغا » درکدام گزینه نیامده است ؟

الف)آشوب                  ب)فریاد

ج)همهمه                   د)پرجنب وجوش

20.در کدام گزینه « هم خانواده » نیستند ؟

الف)اعجاز ß معجزه                   ب)غرقß غرقه

ج)نقطه ß تقاطع                        د)معصوم ß معصومه

================================================================

1.    مصراع دوم شعر مقابل کدام است ؟«هریکی برگ کوچکی در دست »

الف)باز هم در کلاس غوغا بود                           ب)باز انگار زنگ انشا بود

ج)روزی از روزهای اول سال                             د)صبح یک روز نو بهاری بود

2.    کلمه « صفر » در کدام جمله صحیح است ؟

الف)مسلمانان ماه محرم و………………را گرامی می دارند.               ب)مسلمانان بیشتر به …………………زیارتی می روند.

ج)بهترین تفریح هراه خانواده …………………..است .                      د)دوست را باید در ………………..شناخت .

3.    در کدام گزینه « هم خانواده » نیستند ؟

الف)اعجاز ß اجازه                                       ب)غرقß غرقه

ج)نقطه ß نقاط                                            د)معصوم ß عصمت

4.    کدام گزینه « جمله پرسشی » است  ؟

الف) غرقه شکوه و اعجاز زیبایی خلقت، بودم

ب) آیا درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدی

ج) به خالق این زیبایی ها بیندیش

د) آرزوهایتان چه رنگین است

5.    «من بروم طناب بیاورم وتورا بیرون کشم. » چند جمله است ؟

الف) دو                       ب)سه

ج)چهار                       د)یک

6.    درکدام جمله از تشخیص استفاده شده است ؟

الف)خود را بزرگ حس می کردم

ب)صحرا از نظرم ناپدید شد

ج)ذرت ها در گوش نسیم آمین می گفتند

د)سال دیگر به روستا برگشتم

7.    درکدام مصراع از تشخیص استفاده شده است ؟

الف)بازهم در کلاس غوغا شد

ب)هریک از بچه ها به سویی رفت

ج)جوجه کوچک پرستو گفت

د)آزوهایتان چه رنگین است

8.    برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از …………… استفاده می شود.

الف) کلمه                    ب) جمله

ج) حروف                     د) فعل

9.    زادگاه سعدی شیرازی کجاست ؟

الف)اصفهان                                 ب)کرمان

ج)شیراز                       د)بغداد

10.  بنیان گذار شعر کودک در ایران که بود ؟

الف)قیصر امین پور          ب) دکتر علی شریعتی

ج)محمود کیانوش           د) نظامی

11.  « در کوچه ی آفتاب » اثر کیست؟

الف)قیصر امین پور          ب) دکتر علی شریعتی

ج)محمود کیانوش           د)خواجه عبدا… انصاری

12.  کدام یک از نوشته های خواجه عبدا… انصاری نمی باشد؟

الف)مخزن الاسرار          ب)کشف الاسرار

ج)مناجات نامه               د)الهی نامه

13.  کدام یک نوشته نظامی گنجوی نیست؟

الف)خسرو وشیرین          ب) لیلی ومجنون

ج)هفت پیکر                 د)الهی نامه

14.  کتاب « مخزن الاسرار» نوشته کیست؟

الف)نظامی گنجوی          ب)خواجه عبدا…انصاری

ج)سعدی                     د)حافظ

15.  معنی واژه « زمزمه » درکدام گزینه نیامده است ؟

الف)نغمه                     ب)فریاد

ج)خواندن آرام               د)خواندن زیر لب

16.  معنی واژه « ابد » درکدام گزینه نیامده است ؟

الف)زمانی که آن را نهایت نباشد.        ب)جاودان

ج)همیشگی                                  د)زمانی بدون شروع

17.  معنی واژه « طفولیت» درکدام گزینه آمده است ؟

الف)بزگسالی                 ب)نوجوانی

ج)کودکی                     د)نوزادی

18.  معنی واژه « غفلت » درکدام گزینه آمده است ؟

الف)بی خبری                ب) دانایی

ج)شادابی                     د)آگاهی

19.  معنی واژه « قریب» درکدام گزینه آمده است ؟

الف)نزدیک                   ب)آشنا

ج)دور                         د)نا شناخته

20.  معنی واژه « فروغ » درکدام گزینه آمده است ؟

الف)آسوده                    ب)روشنایی

ج)روانی                       د)آسمان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفتم
37سوال تستی فارسی هفتم

1- معنی کدام گزینه ، نادرست است ؟    1 ) چشم دوختن به چیزی : چشم به راه بودن                        2) از پای افتادن : ناتوانی و عجز    3- گره از کار کسی گشودن : مشکل کسی را بر طرف کردن        4) دل سوختن : ناراحتی و اندوه …

هفتم
نمونه سوال فصل یک فارسی هفتم

به نام خدا نمونه سوال فارسی پایه هفتم دوره اول دبیرستان « فصل اوّل » نام ونام خانوادگی ……………………. آموزشگاه………   1- معنای واژه های زیر را بنویسید.(۲) 1) قصۀ نا نموده :                                    …

هفتم
معنی شعر توفیق ادب

معنا و مفهوم شعر مولوی: ای خدا ای فضل تو حاجت روا ================================================= ای خدا ای فضل تو حاجت روا                                 با تو یاد هیچ کس نبود روا در این بیت “روا” در مصراع اول به معنای بر آورده کردن است و در مصراع دوم به معنای شایسته. معنای بیت: ای …