خدا در انتـظار حمـد ما نیست           محمّـد چشـم به راه ثنا نیسـت محمّـد حـامد حمد خدا بـس              خدا مـدح آفریـن مصطفـی بس مناجـاتی اگـر بایـد بیـان کـرد             به‌یک بیتی قناعت می‌توان کرد محمّد از...

ادامه مطلب ...