در جوانی طاعتی چندان نکردم وای وای طاعت شایسته ی رحمان نکردم وای وای ...

ادامه مطلب ...