فارسی3

درس سوم: آزادی، دفتر زمانه

توضیح و معنی درس سوم: آزادی  فارسی دوازدهم ** نالة مرغ اسیر، این همه بهر وطن است  /  مسلک مرغ گرفتار قفس هم­چو من است ناله: استعاره از شعر               مرغ اسیر: استعاره از شاعر              مسلک مرغ هم­چو من است: تشبیه بهر: برای             مسلک: روش، طریق           مرغ، گرفتار، قفس: مراعات نظیر    …

قرآن

آزادی در انتخاب دین و نفی اکراه در آن

قرآن کریم خطاب به پیامبر خویش در آیات متعدد به اصل آزادی در انتخاب دین و نفی اکراه در آن تأکید می‌کند، سیره نبوی نیز چنین راهی را بر نمی‌تابد: 1- «إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا» ما راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا …