شعر

حکایت زیبای دو کاج(نقش همبستگی و همدلی)

زیباترین تمثیل برای تفهیم نقش همبستگی وهمدلی برای ثبات و اقتدار جوامع بشری. تمثیل را تا آخر با دقت بخوانید و قضاوت نمایید. می دانم این تمثیل را در دوره ای ابتدایی یا راهنمایی خوانده اید اما بازخوانی متفکرانه ای آن معنی تازه ای دارد:    در کنار خطوط سیم …

شعر

تک بیتی‌های جالب

پناهی نیست در روی زمین خوش‌تر ز بی برگی کجا خار سر دیوار پروای خزان دارد؟ صائب تبریزی ‌