قرآن

معنای انزال و ارسال و فرق آنها با یکدیگر

ارسلنا معنی أَرْسَلنَا: فرستاديم انزلنا معنی أَنزَلْنَا: نازل کردیم در معنى انزال و ارسال گفته شده است : در ارسال تمام حقیقت شى ء از جایى به جایى دیگر فرستاده مى شود مثل اینکه نامه اى را از شهرى به شهر دگیر ارسال نمایى که تمام حقیقت آن فرستاده شده …