گالری تصاویر

تصاویر زیبا

برای مشاهده سایز اصلی عکس روی آن کلیک کنید        

گالری تصاویر
گالری تصاویر

صلوات

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب صلوات فرستادن دیده است، می فرمایند: اگر فردی در خواب ببیند که بر حضرت رسول (ص) صلوات می فرستاد، دلیل کند که حاجتش روا و روزی بر وی فراخ شود و خاتمه کارش به سعادت کند.