داستان‌آموزنده

مرد مؤمن و شیطان

مرد مومن و شیطان داستان های زیبا در مورد خدا   «مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند. لباس پوشید و راهی خانه خدا شد. در راه به مسجد، مرد زمین خورد و لباس‌هایش کثیف شد. او بلند شد، خودش را پاک …