آموزش مهارت‌های نوشتاری

400 کنایه و ضرب المثل

انواع کنایه و ضرب المثل 1- آب از آب تکان نخوردن : کنایه از آرامش : بدون نگرانی 2- آب از آسیاب افتادن :آرامشی برقرار شد- سرو صدا خاموش شد 3- آب از سر گذشتن:امید نداشتن-  به پایان آمدن امری 4- آب آمد و تیمم باطل شد :اصل کار آمد …