شعر

زیباترین اشعار در مورد باران

بنام آنكه گل را رنگ و بو داد                       ز شبنم لاله ها را آبرو داد                                   به گل بخشيد حسن و دلستاني                                             به بلبل داد عشق و نغمه خواني باید… من نمی دانم که چرا می گویند : اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ …