شعر

ابیات آموزنده و زیبا

من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت طریقت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست ======================================== «حاجی محمّدجان قدسی مشهدی یکی از شاعران و سخنوران ایرانی قرن یازدهم هجری قمری است.» توبه بر لب ، …

شعر

تک بیتی‌های جالب

پناهی نیست در روی زمین خوش‌تر ز بی برگی کجا خار سر دیوار پروای خزان دارد؟ صائب تبریزی ‌