هفتم

معنی شعر توفیق ادب

معنا و مفهوم شعر مولوی: ای خدا ای فضل تو حاجت روا ================================================= ای خدا ای فضل تو حاجت روا                                 با تو یاد هیچ کس نبود روا در این بیت “روا” در مصراع اول به معنای بر آورده کردن است و در مصراع دوم به معنای شایسته. معنای بیت: ای …

نهم

کتاب گویای فارسی نهم

×دریافت فایل1-ستایش ×دریافت فایل2-آفرینش همه تنبیه خداوند دل است ×دریافت فایل3-سفر ×دریافت فایل4-عجایب صنع حق تعالی ×دریافت فایل5-پرواز ×دریافت فایل6-مثل آیینه، کار و شایستگی ×دریافت فایل7-باغبان نیک‌اندیش ×دریافت فایل8-هم‌نشین ×دریافت فایل9-دریچه‌های شکوفایی ×دریافت فایل10-آداب زندگانی ×دریافت فایل11-شو، خطر کن ×دریافت فایل12-پرتو امید ×دریافت فایل13-هم‌زیستی با مام میهن ×دریافت فایل14-دوراندیشی ×دریافت …

هشتم

کتاب گویای فارسی هشتم

کتاب گویای فارسی هشتم فایل‌ها و رسانه‌ها ×دریافت فایل1-ستایش ×دریافت فایل2-پیش از این‌ها ×دریافت فایل3-به خدا چه بگویم ×دریافت فایل4-خوب جهان را ببین ×دریافت فایل5-صورتگر ماهر ×دریافت فایل6-جوانه و سنگ ×دریافت فایل7-ارمغان ایران ×دریافت فایل8-همدلی و اتحاد ×دریافت فایل9-سفر شکفتن ×دریافت فایل10-شوق مهدی (عج) ×دریافت فایل11-راه نیک‌بختی ×دریافت فایل12-آداب نیکان …

هشتم

فایل صوتی شعر صورتگر ماهر

قالب شعر:قصيده                            شاعر:قا آني شيرازي   راستی را کس نمی­داند که در فصل بهار از کجا گردد پدیدار این همه نقش و نگار؟ راستی را: به راستی، به درستی که(قید)/ پدیدار: آشکار، پیدا، عیان /نقش و نگار: تصاویر رنگارنگ، صورت­ های متنوع این همه نقش ونگار:نهاد نکته دستوري: پديدار:مشتق / …