شعر

دلا این عالم فانی به یک ارزن نمی ارزد

دلا این عالم فانی به یک ارزن نمی ارزد به دنیا آمدن بر زحمت رفتن نمی ارزد   اگر صد سال در دنیا همه شهد و شکر نوشی به آن یک ساعت تلخی جان کندن نمی ارزد   اگر بر فرش ایوان تکیه سازی شب و روز به خشت زیر …