داستان‌آموزنده

ذکر رابعه عدویّه، رحمها اللّه‏(تذکره الأولیاء)

ذکر رابعه عدویّه، رحمها اللّه‏(تذکره الأولیاء) آن مخدّره خدر خاص، آن مستوره ستر اخلاص، آن سوخته عشق و اشتیاق، آن شیفته قرب و احتراق، آن نایب مریم صفیّه، آن مقبول رجال رابعه عدویّه- رحمها اللّه تعالى- اگر کسى گوید که ذکر او در صفّ رجال چرا کردى؟ گوییم: خواجه انبیا- …