آمادگی دفاعی

امتحانات پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان علوم پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان مطالعات اجتماعی پایه …

نکات آموزنده

نکات جالب و زیبا

مکش منّت به هرنامردومردی مده دل را به ذلت دست فردی اگراورابه تومهرووفانیست اگراوبرجـِراحاتت دوانیست رهایش کن،مَرنجان خویشتن را مبرهـرگززیادَت این سخن را ======================== دنیا نه خوشبخت است، نه بدبخت دنیا همان چیزی می‌شود که ما می‌بینیم دنیا بینش ماست دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود. هر آدمی آفریننده‌ی دنیای …