متوسطه دوم

آزمون ادبیات فارسی 3 – کبوتر طوقدار 72تست

آزمون ادبیات فارسی 3 – درس 14 و 15 1) معنی درست « متصیّد . نَزِه . اختلاف . متواتر » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟ 1- شکارگاه . خوش آب و هوا . رفت و آمد . پی در پی 2- شکار . باصفا . دشمنی …

فارسی

بیست سوال تستی ادبیات فارسی پایه هفتم فصل اول

نمونه سوالات تستی ادبیات فارسی پایه هفتم فصل اول   1. مصراع دوم شعر مقابل کدام است ؟«هریکی برگ کوچکی در دست » الف)باز هم در کلاس غوغا بود           ب)باز انگار زنگ انشا بود ج)روزی از روزهای اول سال              د)صبح یک روز نو بهاری بود 2. کلمه « …

فارسی

سو الات تستی درس اول و دوم و سوم فارسی هشتم

سو الات تستی  درس دوم فارسی هشتم 1-در عبارت زیر ،به ترتیب ،چند وابسته پیشین وچند صفت بیانی وجود دارد ؟ «اگر اندیشه ات را به کار گیری تا بتوانی به راز آفرینش پی ببری ،دلایلی روشن به تو خواهند گفت که افریننده مورچه کوچک همان آفریدگار درخت بزرگ خرماست.» …