هشتم

فایل صوتی شعر صورتگر ماهر

قالب شعر:قصيده                            شاعر:قا آني شيرازي   راستی را کس نمی­داند که در فصل بهار از کجا گردد پدیدار این همه نقش و نگار؟ راستی را: به راستی، به درستی که(قید)/ پدیدار: آشکار، پیدا، عیان /نقش و نگار: تصاویر رنگارنگ، صورت­ های متنوع این همه نقش ونگار:نهاد نکته دستوري: پديدار:مشتق / …