نماز

طریقه صحیح وضو

آیا تا به حال به نواقص و اشتباهاتتان در وضو گرفتن اندیشیده اید؟ پس بیایید وضو را طبق سنت پیامبر اعظم (ص) انجام دهیم تا نماز ما هم به درجه قبولیت نزدیک باشد: طریقه وضو گرفتن: مرحله اول: استنجا زدن 1- ابتدا باید به توالت رفته و استنجا بزند برای …