داستان‌آموزنده

دل بدست آور که حج اکبر است

دل بدست آور که حج اکبر است آورده اند که روزی یکی از بزرگان عرب به سفر حج می رفت. نامش عبد الجبار بود و هزار دینار طلا در کمر داشت. چون به کوفه رسید، قافله دو سه روزی از حرکت باز ایستاد. عبد الجبار برای تفرج و سیاحت، گرد …