فارسی

بیست سوال تستی درس 1 تا 9

1-     واژگان کدامیک از گزینه های زیر میتوانند به عنوان سجع به کار روند ؟ الف) زمان و زمین          ب) غرب و مغرب            ج) دوست و درست            د) بار و سوارکار   2-     نوع جمله در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟ الف) از ظلمت خود رهایی ام ده                  …

فارسی

سؤالات تستی از درس اول تا آخردرس نهم فارسی هفتم

سؤالات تستی از درس اول تا آخردرس نهم فارسی هفتم 1- معنای کدام واژه نادرست است ؟ فارغ : جدا                           افق : کرانه گلدسته : مناره                     زائر : زیارت کننده توضیح: ( فارغ ) در مصراع « فارغ از سنگ بچّه ها باشم » به معنی « آسوده » است …

فارسی

سؤالات المپیاد ادبیات فارسی هفتم و هشتم

برای دانلود المپیاد مورد نظر برروی آن کلیک کنید المپیادفارسی هشتم سال93 المپیاد فارسی هفتم (مرحله ی دوم )  سال 93 المپیاد فارسی هفتم (مرحله ی اول) سال  93 المپیاد فارسی هفتم سال 92 المپیاد فارسی هشتم (مرحله ی دوم)سال94 المپیاد فارسی سال89 المپیاد فارسی پایه ی اول راهنمایی المپیاد …

فارسی

دستور زبان فارسی پایه هفتم

جمله جمله به کلمه یا مجموعه ای از کلمه ها گویند که دارای معنی کامل باشد گاه یک کلمه به تنهایی یک جمله به حساب می اید مانند علی به خانه امد و رفت متن بالا از دو جمله تشکیل شده است و رفت به تنهایی یک جمله است در …

فارسی

کنایه ها در ادبیات فارسی پایه ی هفتم

فصل اول :درس 1 زنگ آفرینش گرم گفت و گو بودند              مشغول صحبت بودند =============================== حکایت : اندرز پدر دیده برهم نبسته                          نخوابیدم سربر نمی دارد                       بیدار نمی شود در پوستین ِخلق اُفتی            غیبت مردمان کنی ======================================= روان خوانی : ای کمیل سرباز می زند                          نمی پذیرد ========================================== فصل دوم:شگفتن …

فارسی
1

نکته های مهم فارسی هفتم

در زبانِ فارسی جمله دارایِ دو قسمتِ اصلی است : 1ـ نهاد  2 ـ گُزاره 1 ـ نهاد :کلمه یا گروهی از کلمه هاست که درباره ی آن خبر می دهیم ؛ یعنی«صاحب خبر» است. نهاد اجباری ( شناسه ) : ضمیری است که به انتهای فعل می چسبد تا صیغه ی …

هفتم

40 سوال تستی فارسی هفتم

1.   مصراع دوم شعر مقابل کدام است ؟«هریکی برگ کوچکی در دست » الف)باز هم در کلاس غوغا بود                       ب)باز انگار زنگ انشا بود ج)روزی از روزهای اول سال                          د)صبح یک روز نو بهاری بود 2.   درجمله « من با قرور و محربانی و خشنودی، باغ و سحرا را …

هفتم

37سوال تستی فارسی هفتم

1- معنی کدام گزینه ، نادرست است ؟    1 ) چشم دوختن به چیزی : چشم به راه بودن                        2) از پای افتادن : ناتوانی و عجز    3- گره از کار کسی گشودن : مشکل کسی را بر طرف کردن        4) دل سوختن : ناراحتی و اندوه …