آمادگی دفاعی

جواب فعالیت های درس ۳ آمادگی دفاعی پایه نهم

فعالیت های درس ۳  آمادگی دفاعی پایه نهم نام درس: انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا امام حسین  با خون خود اسلام را زنده کرد. شما هم باتبعیت از او انقلاب و اسلام را ضمانت نمایید. عاشورا درس می دهد که برای حفظ دین فداکاری باید کرد فعالیت-۱ درس ۳ دفاعی نهم چند …