آموزش مهارت‌های نوشتاری

نگارش نهم تولید متن درس اول صفحه21

يكي از موضوع هاي زير را انتخاب كنيد و پس از طراحي نقشه ذهني، به كمك يكي از راه هاي پرورش فكر، متني درباره آن بنويسيد. 1- گذر رودخانه      2-  آدم فضايي       3- اذان     4-  شانس      5- فيل و فنجان ================================================= انشا درباره اذان ================================================= *********** انشا اول – انشا درباره اذان مقدمه : …