قرآن

معنای انزال و ارسال و فرق آنها با یکدیگر

ارسلنا معنی أَرْسَلنَا: فرستاديم انزلنا معنی أَنزَلْنَا: نازل کردیم در معنى انزال و ارسال گفته شده است : در ارسال تمام حقیقت شى ء از جایى به جایى دیگر فرستاده مى شود مثل اینکه نامه اى را از شهرى به شهر دگیر ارسال نمایى که تمام حقیقت آن فرستاده شده …

قرآن

فرق اصطلاح‌هاي انزال‌، نزول و تنزيل

راغب اصفهاني در فرق “انزال‌” و “تنزيل‌” آورده است‌: “فرق بين انزال و تنزيل در وصف قرآن و ملائكه اين است كه تنزيل مختص به جايي است كه فرستادن قرآن به پراكندگي و مرتبه‌اي بعد مرتبه‌، اشاره مي‌كند، ولي انزال عام است و تنزيل را هم شامل مي‌شود.(1) “تنزيل‌” كه …